Navigácia

Školská jedáleň

Všeobecné informácie pre stravníkov na školský rok 2021/2022

Pre stravníkov, ktorí si uplatnia nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa je povinnosťou príspevok za stravu uhradiť mesačne najneskôr k 15. dňu v mesiaci / vždy mesiac vopred/

 

Úhrada stravy mesačne sumou:

Dospelí stravníci:

ZŠ                   10,00 €             0,44 € na deň

 

Jednorazová platba (finančná zábezpeka) v auguste: platí pre stravníkov s dotáciou na stravu:

 

I. stupeň:         25,00 €             / dotácia 1,30 eur

II. stupeň:        25,00 €             / dotácia 1,30 eur

 

Úhrada stravy: žiaci bez dotácie:

 

I. stupeň:         24,20 eur / mesiac - výška stravnej jednotky na deň 1,21 eur

II. stupeň:        26,00 eur / mesiac - výška stravnej jednotky na deň 1,30 eur

 

Prihlásenie nových stravníkov na stravu

 • Na začiatku ŠR 2021/2022 má rodič povinnosť prihlásiť svoje dieťa na stravu individuálne u vedúcej ŠJ, kde vypíše zápisný lístok a svojim podpisom potvrdí súhlas s podmienkami stravovania.

Čipový systém

Každý  nový stravník ZŠ si musí pri prihlásení sa na stravu, zakúpiť čipovú kartu / ČK / t.j. stravný lístok v hodnote 4,00 eur v kancelárii vedúcej ŠJ. Po jej zakúpení sa čipová karta stáva majetkom stravníka. V prípade straty alebo poškodenia je potrebné kartu zablokovať a zakúpiť novú. Karta platí počas celej školskej dochádzky.

Spôsob úhrady

Platba cez internetbanking alebo zadaním trvalého príkazu vždy mesiac vopred

 (k 15. dňu v mesiaci)

trvalý príkaz od 15.08.2021 - do 15.05.2022 na číslo účtu VÚB:

IBAN: SK05 0200 0000 0016 4212 2557

 • Pri uhrádzaní stravy je potrebné uviesť variabilný symbol, meno a priezvisko, trieda žiaka.
 • Uhradiť poštovú poukážku typu U, vždy k 15. dňu v mesiaci na nasledujúci mesiac a odovzdať doklad o zaplatení vedúcej ŠJ.
 • V prípade oneskorenej platby je potrebné aby rodič ráno do 7.30 hod. doručil potvrdenie o úhrade vedúcej ŠJ (ústrižok o zaplatení, elektronicky na email: jedalenstropkov@gmail.com). Po zúčtovaní dokladu zaktivuje čipovú kartu a od nasledujúceho dňa prihlási stravníka na obed.
 • Zmenu účtu, z ktorého sa uhrádza strava, je potrebné nahlásiť vedúcu ŠJ.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria