Navigácia

 • LETNÁ ŠKOLA - OZNAM

  Oznamujeme, že nástup detí ( účastníci, ktorí sa prihlásili ) do Letnej školy je 16. augusta 2021 ( pondelok ) o 8:00 hod. v ZŠ Mlynská. Letná škola bude organizovaná od 16.8. – 20.8.2021 od 8:00 – 14:00 hod. Žiaci majú zabezpečenú desiatu a obed. Do školy si prinesú knihy z Matematiky, Slovenského jazyka a literatúry, Čítanku a peračník. Zošity a iné dostanú v škole. Info: Mgr. Mihok Viliam - 0907366397

 • ,,Damian Janek, žiak ZŠ Mlynská 697/7 v Stropkove najvšestrannejším a najzdatnejším žiakom v SR v rámci Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV)“

  Postupné uvoľňovanie protipandemických opatrení v druhom polroku školského roka 2020/2021 umožnilo žiakom ZŠ Mlynská 697/7 v Stropkove zapojiť sa  do Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV), ktorého cieľom je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia rozvíjať pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, ako aj prípadná identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich ďalšej športovej výkonnostnej úrovni.

  Ide o dobrovoľný športový projekt, ktorý sa primárne realizuje na základných školách a osemročných gymnáziách počas školského roka aj na hodinách telesnej výchovy. Vďaka projektu je možné utvoriť si komplexný obraz o pohybových schopnostiach mladej populácie, ako aj porovnať pohybové schopnosti mládeže na Slovensku so zahraničím.

  Výber disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal pohybové schopnosti, ktoré ukazujú úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti. Batéria testov OLOV obsahuje disciplíny: skok do diaľky z miesta, ľah-sed (za 30 s), vytrvalostný člnkový beh, hod medicinbalom vzad, výdrž v zhybe nadhmatom a člnkový beh 10 x 5 m.

  Na získanie niektorého zo zlatých, strieborných a bronzových odznakov všestrannosti je nutné uspieť vo všetkých disciplínach aspoň minimálnym výkonom. Bodovacia tabuľka je navrhnutá tak, aby jednotlivcov bolo možné porovnávať s jednotlivými ročníkmi a sledovať, či sa v jednotlivých ročníkoch zlepšujú od priemeru alebo naopak. Minimálne bodové hranice pre získanie odznaku boli po odporúčaniach nastavené tak, aby boli dosiahnuteľné aj žiakmi, ktorí sa nevenujú systematickému tréningu.

  Vďaka aktivite 152 škôl sa do projektu OLOV podarilo zapojiť 3700 žiakov vo veku 11 a 12 rokov. Z celkového  počtu zapojených žiakov iba  2797 z nich   (1419 dievčat a 1378 chlapcov)  absolvovalo  všetkých šesť disciplín , a to  zo 124 škôl. Len pre porovnanie,  v pilotnom ročníku školského roka 2019/2020  sa zapojilo 1707 žiakov (829 dievčat a 878 chlapcov) z 39 škôl.

  Celkovo boli udelené odznaky 713 účastníkom (369 dievčatám a 344 chlapcom), čo predstavuje 25,5 %.

  Zlaté odznaky získalo 99 účastníkov (47 dievčat a 52 chlapcov), čo predstavuje 3,5 %.  Spomeniem našich žiakov zo ZŠ Mlynská Stropkov : Damian Janek, Juraj Vereščák, Oliver Lehocký, Karolína Cimbová, Andrej Pavlenko.

  Strieborné odznaky získalo 199 účastníkov (105 dievčat a 94 chlapcov), čo predstavovalo 7,1 % - a do tejto skupiny patria žiaci  ZŠ Mlynská Stropkov : Adam Nemec, Richard Fečo, Richard Berežný, Soňa Suváková.

  Bronzové odznaky získalo 415 účastníkov (217 dievčat a 198 chlapcov), čo predstavovalo 14,8 % - a sú to:  ZŠ Mlynská Stropkov: Tomáš Ľuľa, Katarína Nováková, Timea Korpoňová, Adam Vidiščák, Tadeáš Bičej, Teodor Bujdoš, Jakub Baník, Patrícia Hrubá, Tobias Fatľa, Jakub Jacenko, Lara Špilárová, Ema Siváková, Sofia Jaselská, Adam Otrošina.

  V kategórii dievčat najvyšší počet bodov získala 11-ročná Laura Fučelová z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine (5250 bodov). Medzi chlapcami sa najvyššie umiestnil 11-ročný Damián Janek zo ZŠ Mlynská 697/7 v Stropkove (5520 bodov).

  30 najlepších jednotlivcov (15 chlapcov a 15 dievčat) zo základnej časti sa zúčastní celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 28. septembra v Olympijskom tréningovom centre X-Bionic Sphere v Šamoríne.

   

   ZŠ Mlynská v Stropkove obdŕžala od prezidenta SOŠV Antona Siekela  poďakovanie - Slovenský olympijský a športový výbor Vám ďakuje za aktívnu účasť, spoluprácu a podporu v projekte Olympijský odznak všestrannosti 2020 / 2021

   

  Koordinátor projektu Mgr.Marcel Bochnovič

 • Dôležité upozornenie pre rodičov !

  Dôležité upozornenie pre rodičov !

  Dôležité upozornenie pre rodičov !

  Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

  Nové právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

  Žiadame zákonných zástupcov, ktorých sa to týka a to:

  • domácnosť, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  
  • domácnosť, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  • domácnosť, v ktorej si ani jeden zákonný zástupca neuplatnil daňový bonus na vyživované dieťa / t.j. deti bez daňového bonusu /

  aby do 25.07.2021 doručili do ZŠ Mlynská 697/7 Stropkov:

  a/ potvrdenie o hmotnej núdzi - (ÚPSVaR SR), alebo

  b/ potvrdenie o prijme najviac vo výške životného minima - (ÚPSVaR SR), alebo

  c/ čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na daňový bonus - v prílohe  V Stropkove  8.7.2021                                                                    Mgr. Peter Gombár

                                                                                                              riaditeľ školy


  Príloha: cestne_vyhlasenie.docx

 • HURÁ PRÁZDNINY!!!!!!!!!

 • Slávnostný záver školského roka

 • Školská športová olympiáda

  Utorkové ranné slnko dňa 29.6.2021 prebúdzalo žiakov ZŠ Mlynská v Stropkove do krásneho športového dňa, ktorý bol odmenou za ich celoročnú snahu pri plnení školských povinností.  Areál školy sa v dopoludňajších hodinách zaplnil smiechom žiakov prvého stupňa, ktorí sa zúčastnili 35. ročníka školskej športovej olympiády pod názvom 4. ročník Memoriálu Marka Špilára – zakladateľa ŠŠO a dlhoročného zanieteného pedagóga ZŠ Mlynská.

  Toto významné športové podujatie slávnostne otvoril primátor mesta Stropkov JUDr. Ondrej Brendza a riaditeľ školy Mgr. Peter Gombár. Obaja zaželali žiakom veľa síl a športových úspechov. Športovú olympiádu svojou účasťou podporil aj vedúci odboru školstva a kultúry Mgr. Tibor Kubička. Slávnostným sľubom športovca, zapálením olympijského ohňa a vypustením bielych holubov sa začalo športové súťaženie.

  Pod slnečnou oblohou a v príjemnej súťažnej atmosfére  sa o dosiahnutie tých najvyšších mét usilovali športovci v piatich disciplínach: beh na 50m, beh na 300m, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou a štafetový beh tried. Najúspešnejší športovci si pri slávnostnom odovzdávaní na stupienkoch víťazov prevzali diplomy a medaily.

  Žiaci II. stupňa tento deň strávili v prírode, kde sa s kamarátmi zahrali a rozlúčili pred prázdninami.

  Natešené oči žiakov a ich šťastné úsmevy na tvárach boli dôkazom vydarenej športovej akcie, ktorá im dala veľa radosti z pohybu, výhier a upevnenia vzťahov v kolektívoch. Víťazmi sa tak stali všetci, ktorí tento deň strávili v dobrej nálade spoločne s učiteľmi a kamarátmi.

 • Slávnostná akadémia 28.6.2021

 • Čistý záver roka ôsmakov

  Na záver roka sme pripravili netradičnú turistickú  prechádzku.

  Vybrali sme sa spoločne pozrieť okolie Domaše na trase Valkov – Tišava – Trepec. Keďže máme radi cyklistiku rozhodli sme sa aj kvôli blížiacemu sa cyklistickému podujatiu OKOLO DOMAŠE, vyčistiť okolie.

  Vrecia na odpad a rukavice zabezpečil starosta obce Bžany a čistiaca akcia mohla začať.

  Cestou musel triedny učiteľ odpovedať na veľmi „záludné „ otázky typu.

  • Odkiaľ sa tu dostal ten neporiadok ?
  • Prečo to ľudia neodvezú do zberného dvora ?
  • Prečo nedodržiavajú nepísané pravidlo – Čo si do lesa prinesieš, aj z lesa zober preč.

  Cesta ubehla veľmi rýchlo, tak ako rýchlo sa plnili aj vrecia s odpadom.

  Objavili sme aj krásnu zátoku – nazvali sme ju „Zátoka špiny“

  Ani sme sa nenazdali a boli sme pri kostolíku na Trepci, jednom z troch zachránených kostolov v okolí vodnej nádrže Domaša.

  Vo vnútri sme sa spoločne pomodlili a poďakovali Bohu za celý školský rok.

  Záver patril opekačke a opaľovaní  sa na móle.

  Cestou späť sme sa spoločne zhodli na tom, že takéto akcie musíme robiť častejšie, príroda sa nám určite odvďačí. Žiaci boli nadšení, že môžu byť súčasťou projektu  „200 ton z lesa von „ do ktorého sa môže zapojiť každý, komu aspoň trošku záleží na našej prírode.  

                                                                                              8.A

 • Deviatacke prezentácie z rozlúčky 28.6.2021

 • OM družstiev v šachu žiakov ZŠ

  V piatok 18.6.2021 sa naši žiaci ( 4. členné družstvo ) zúčastnili okresných majstrovstiev v šachu, ktoré organizovali OŠaK Stropkov a Šachový klub Stropkov. Družstvo žiakov mohlo tvoriť max.4hráči, podmienkou bolo 1 dievča. Naši nastúpili v zložení: Juraj Vereščák, Dávid Štovka, Tobias Kľocek a Laura Bašková. V celkovom umiestnení sme nezískali pohár, ale získali sme krásne 5. miesto. Všetkým menovaným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy v tomto športe.

 • Dielničkári v ZOO

  Žiaci  vymenili ručné tvorenie  na Dielničke za príjemný pobyt v ZOO v Stropkove. 

                                                                                                      Mgr. Vojčíková  

 • Projekt - Môj denný režim 4. ročník

 • Ako si štvrtáci poradili s jedálnym lístkom

 • Škola hrou na ZŠ Mlynskej

  Dňa 10.6.2021 sa naši ôsmaci a deviataci mohli zahĺbiť do tajov fyziky a chémie netradične pri sledovaní „ Veľkej show“. Hravou a zábavnou formou im boli tieto nie veľmi obľúbené predmety sprístupnené prostredníctvom lektorov „ Školy hrou“.

  Naši žiaci sa dozvedeli niečo nové príp. si oprášili vedomosti formou zážitkového učenia sa cez pokusy a experimenty. Dozvedeli sa , ako si vyrobiť nenewtonskú tekutinu, že piesok môže tiecť, že vodík v reakcii so vzduchom je veľmi výbušný.  Boli predvádzané pokusy a rôzne chemické reakcie sprevádzané úžasnými vizuálnymi efektmi. Naši žiaci videli – horiace bubliny, výbušnosť vodíka v balóne, sledovanie postupu oxidácie, mini sopku- kvapalina jasný deň- temná noc, prelievanie roztokov a zmenu ich farieb....Niektoré z pokusov si mohli aj vyskúšať.

  Po vzhliadnutí programu žiaci zistili, že chémia a fyzika nemusia byť nudné, že všetky javy sa dajú racionálne vysvetliť. Veľká show mala úspech a veríme, že záujem o prírodné vedy sa aj vďaka takejto akcii u žiakov zvýši.

  Mgr. Vašková

 • DRUHÁCI NA EXKURZII VO SVIDNÍKU

  Dňa 15. 6. 2021 druháci so svojimi triednymi učiteľkami navštívili Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ktoré je jedinečné špecializované a najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Jeho stála hlavná kultúrno-historická expozícia dokumentuje kultúrno-historický vývoj ukrajinsko-rusínskeho obyvateľstva na Slovensku. Okrem prvej časti Človek a príroda, kde je predstavená flóra a fauna karpatskej prírody zachytáva expozícia vývoj človeka od praveku cez obdobie feudalizmu, kapitalizmu až po súčasnosť.

  Neskôr sa všetci presunuli k Pamätníku sovietskej armády, kde si v jeho areáli pozreli vojnový cintorín so štyrmi masovými hrobmi, v ktorých je pochovaných vyše 9000 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli na území východného Slovenska.

  Žiaci si prezreli aj expozíciu Park bojovej techniky, v ktorom je prezentovaných 15 exponátov ťažkej vojenskej techniky.

  S rozšíreným obzorom vedomostí a príjemnými zážitkami sa všetci šťastne vrátili do školy.

                                                                                                                                       Druháci a ich triedne učiteľky

 • Jarný zber papiera 2021

             V dňoch 7. – 8. júna 2021 sa v našej škole   uskutočnil jarný zber papiera. Papier predstavuje dôležitý materiál, ktorý je súčasťou nášho každodenného života. Jeho spotreba v poslednom období aj vďaka priemyslu, vydávaniu novín a časopisov, jednoduchému a rýchlemu kopírovaniu veľmi rýchlo stúpa.

   

              Týmto zberom sa naša škola v rámci environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia snaží viesť žiakov a ich rodičov k  šetreniu, triedeniu, zbieraniu papiera a tým umožňuje čo najväčšie  jeho opätovné využitie. Podľa výpočtov 1 tona papiera zachráni až 17 stromov. Nám sa v rámci jarného zberu podarilo nazbierať cca 30 ton papiera a tak sme týmto činom  zachránili vyše 500   stromov.

   

  Vyhodnotenie súťaže:

  1. stupeň ZŠ

   

  Triedy a jednotlivci:

               1. miesto –  4.A – 2654 kg               1. miesto- Tamara Komišáková - 4.A- 2160 kg

               2. miesto –  3.C  - 2382 kg               2. miesto- Filip Pavlenko –          3. C – 579 kg

               3. miesto –  4.C – 2000 kg               3. miesto- Tomáš Karaman –       1. C-   495 kg

   2. stupeň ZŠ

  Triedy a jednotlivci:

                1. miesto – 8. C – 3237 kg               1. miesto -  Karolína Komišáková– 8. B -2160 kg

                2. miesto – 8. B – 2490 kg               2. miesto -  Daniela Čurillová - 8.C- 2122 kg

                3. miesto – 7. C – 1154 kg               3. miesto – Lenka Kmiťová – 8.A –   473 kg

   

  Víťazom blahoželáme. Ocenenie budeme realizovať  na konci školského roka. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu papiera a ukázali, že nám všetkým spoločne záleží na našich lesoch, prírode a budúcnosti.

 • 3.C uvádza JERUZALEMA

 • MDD na ZŠ Mlynská Stropkov

                Tento rok bol Medzinárodný deň detí na našej škole plný hier a zábavy. Žiaci I. stupňa ho trávili v areáli školy pri rôznych hrách, súťažiach a iných aktivitách, ktoré pre nich pripravili ich triedni učitelia.

                 Žiaci II. stupňa pod vedením triednych učiteľov strávili svoj sviatok v prírode. Zamierili do priľahlých rekreačných a oddychových zón v okolí Stropkova. Všetci si mohli vyskúšať svoje zručnosti a odvahu pri plnení zadaných úloh. Taktiež si preverili svoje vedomosti z biológie.

                 Celé dopoludnie sa nieslo v znamení dobrej nálady, zábavy a aktívneho pohybu. Po príchode do školy na žiakov čakala sladká odmena, ktorú pre nich pripravilo ZRPŠ.

                  Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, ktorí svojím aktívnym prístupom podporili tento deň  a bez ktorých by sa tento Medzinárodný deň detí nemohol uskutočniť k spokojnosti všetkých zúčastnených.

 • Anglický MDD v 4.c

  V tomto školskom roku sa naša trieda rozrástla o jedného žiaka, ktorý k nám prišiel z ďalekého Anglicka. Jeho rozprávanie o škole v Anglicku sa nám veľmi  páčilo, tak sme sa s našou pani učiteľkou rozhodli, že si jeden takýto anglický školský deň spolu vyskúšame. 

        Mark priniesol do školy plnú tašku zošitov, kníh, fotografií, trofejí a iných predmetov, prostredníctvom ktorých nám priblížil, ako to funguje v základnej škole, ktorú navštevoval v Anglicku a náš deň D sa mohol začať. Ešte sme vypísali tabuľu, usporiadali  lavice, vytvorili skupiny a vyrobili si logo súčasnej aj bývalej Markovej školy na naše uniformy. 

        Pani učiteľka nám rozprávala o tom, ako vyzerá deň v anglickej škole a Mark nám to prekladal do angličtiny, ktorú má naozaj v malíčku. Ten prízvuk budeme musieť ešte dlho trénovať. Potom sme začali rozhovorom v kruhu a Mark trpezlivo odpovedal na všetky naše zvedavé otázky. Dozvedeli sme sa veľmi veľa zaujímavých informácií.  Že žiaci základnej školy v Anglicku sa neprezúvajú, nedostávajú známky, v aktovke nosia len jedlo, 2 knihy a  zošit,...

        Keďže sme dnes mali v triede dve oslávenkyne,  cez prestávku sme si pochutili na výbornom  koláčiku a džúse od Emmy a Zuzky. Potom nás Mark naučil pár slov z francúzštiny, vyskúšal z angličtiny a nasledovala prírodoveda, kde sme sa učili o slimákoch.  Vtom do triedy zavítali  africké slimáky, Andrej a Filip. A boli naozaj obrovské.  Báli sme sa, no nakoniec si ich skoro všetci chceli pohladkať a chvíľku ich podržať v rukách. 

         Nakoniec zazvonil telefón z vrátnice.  Na ceste bolo ešte jedno prekvapenie od Marka a jeho rodičov, keďže v anglickej škole nesmie na obed chýbať pizza, tak bola aj pizza. Veľmi pekne ďakujeme, bola výborná 

         Ešte spoločná foto na pamiatku a ďalší  krásny MDD v škole bol  za nami.

                                                                                                                Pani učiteľka Babjarčíková a žiaci 4.c triedy

 • Výborný úspech mladých programátorov zo ZŠ Mlynská na robotickej súťaži LEGObot

  Dňa 28.04.2021 sa konalo celoslovenské kolo súťaže LEGObot 2021, ktorej organizátorom bola SPŠE Prešov.

  Hlavným poslaním  súťaže je:

  • vzbudzovať hlbší záujem o IT, programovanie, mechatroniku a robotiku,
  • motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu,
  • umožniť súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti a zručnosti s rovesníkmi z iných škôl,
  • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,
  • poskytovať učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a skvalitnenie výučby.

  Úlohou súťažiaceho tímu bolo  pomocou stavebnice LEGO vyrobiť a naprogramovať učebnú pomôcku, ktorá pomôže učiteľom lepšie vysvetliť a žiakom lepšie pochopiť preberané učivo, napríklad na hodinách fyziky, matematiky, biológie, chémie a pod.

  Pri tejto úlohe sa najviac hodnotila originálnosť a užitočnosť pomôcky.

  Súťažiaci svoje učebné pomôcky prezentovali pred súťažnou komisiou online, prostredníctvom videokonferencie. K obhajobe si museli pripraviť krátku prezentáciu a prostredníctvom webkamery predviesť funkčnosť svojej učebnej pomôcky.

  Počas prezentácie sa hodnotilo:

  • prínos pre systém vzdelávania,
  • technická náročnosť riešenia,
  • obhajoba práce (prezentácia),
  • potvrdenie spôsobilosti (zodpovedanie otázok poroty k projektu a jeho prezentácii)   

   

  V kategórii EduBot súťažili aj dvaja naši žiaci z 9.A - Dávid Babjarčík a Juraj Tutko.  Súťaž sa konala v online priestore cez Google Meet.  Naši žiaci postavili projekt, ktorý vie automaticky zaznamenávať, zapisovať a spracovávať tepelné hodnoty namerané tepelným senzorom a následne ich preniesť do grafu alebo tabuľky v  Exceli.

  Komisiu svojím odborným komentárom a precízne spracovanou prezentáciou veľmi zaujali a umiestnili sa na skvelom 1. mieste (spolu so súťažiacim tímom zo ZŠ Mariánska, Prievidza).

  Zároveň sa chceme za odbornú a metodickú pomoc poďakovať

  Ing. Angelike Hanesz a Ing. Michalovi Jancurovi. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria