Navigácia

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022.

 • AKO BUDE VYZERAŤ NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

  Ministerstvo školstva predstavilo  AKO BUDE VYZERAŤ NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

  Po novom

                    ✅ nebude ministerstvo zatvárať školy plošne,

                    ✅ na nástup do školy sa nevyžaduje test,

                    ✅ pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

   

  Všetky pravidlá sú v dokumentoch na webovom sídle ministerstva školstva.

  PRÍLOHY: 

  ✅ PÍSOMNÉ_VYHLÁSENIE_O_BEZPRIZNAKOVOSTI.pdf - aj elektronicky cez edupage 

  ✅ ŠKOLSKÝ_SEMAFOR.pdf

  ✅ OZNAM_PRE_OSOBY_VSTUPUJÚCE_DO_OBJEKTU_ŠKOLY_A_ŠKOLSKÉHO_ZARIADENIA.pdf

  ✅OZNÁMENIE_O_VYNIMKE_Z_KARANTÉNY.pdf - aj elektronicky cez edupage

  ✅ NAJČASTEJŠIE_KLADENÉ_OTÁZKY_KU_ŠKOLSKÉMU_SEMAFORU.pdf

 • Letný denný tábor - „ Zvieratkovo z Mlyna“

  Prázdniny – najkrajšie slovo v slovníku žiakov a učiteľov. Krásne dni plné slnka, hier, zábavy a oddychu sa snažia deti využiť naplno. Spolu so svojimi rodičmi cestujú na dovolenky, k starým rodičom, priateľom alebo využívajú možnosť pobytov v letných denných táboroch.

  ZŠ Mlynská  bola organizátorom letného školského tábora od 19.7. - 23.7. 2021  pre deti od 6 do 12 rokov  pod názvom „Zvieratkovo z Mlyna“. Zúčastnilo sa ho 45 detí. Vedúci tábora a 3 animátorky pre nich  pripravili bohatý program. Počas celého týždňa sa každý deň venovali iným aktivitám. Letný  tábor bol plný zážitkov, dobrodružstiev, málinko aj edukácie, ale hlavne dal deťom nové priateľstvá.

  Program nášho tábora bol zodpovedne pripravovaný. Podľa témy sme sa snažili ho zatraktívniť  ako sa len dalo. Za prítomnosti kvalitných animátoriek trávili detičky veľa času v exteriéri aj interiéri. Zdravie detí je pre nás prvoradé, a práve preto sme im zabezpečovali pitný režim a pestrú stravu počas celého tábora formou desiaty, obeda a olovrantu. Olovranty boli o to chutnejšie, že si ich deti pripravovali samé za pomoci animátoriek. Malí táboráci boli rozdelení do  zvieratkovských   družstiev: „Motýle“, „Biely tiger“, „Mačiatka“ a „Orlie pierko“. Tie medzi sebou súťažili, získavali body v  hrách, za správanie a  aktivitu pri jednotlivých činnostiach. Každý deň na vychádzkach spoznávali krásy okolia Stropkova. Tešili sa aj zvieratkám v  mestskom ZOO parku. Veľkým obohatením bola návšteva Mestskej knižnice v Stropkove, kde si pozreli peknú rozprávku o zvieratkách. Škoda, že nám počasie veľmi neprialo a nemohli sme navštíviť kúpalisko a poriadne sa vykúpať. Vo štvrtok  sme využili krásny altánok s kozubom za telocvičňou školy a urobili si pravú letnú táborovú opekačku. Po dobrom obede v reštaurácii TIMDŽI sme oddychovali vo svojom zvieratkovskom stane, kde deti maľovali, hrali rôzne spoločenské hry,  súťažili, prezerali zvieratkovskú  poštu, pozerali  rozprávky, v telocvični hrali futbal a hlavne pripravovali chutný olovrant.

  V piatok, posledný táborový deň, mali deti zvieratkovskú diskotéku. Slniečko hrialo,  nálada bola výborná,  a tak bol záver tábora sladký a veselý. Hoci sa deťom ťažko lúčilo, každého potešili diplomy za účasť, vecné ceny a sladkosti.

  Tešíme sa zase o rok!!!

 • Úhrada ŠKD

  > Zákonný zástupca žiaka 1. stupňa uhrádza poplatok za ŠKD podľa týchto pokynov:

  Na základe VZN mesta Stropkov č.5/2021, rozhodol riaditeľ školy, že úhrada za ŠKD sa bude vyplácať raz za školský polrok s účinnosťou od 1.9.2021 v sume:

  • za l. polrok 20 € (t.j 5 mesiacov x 4 €)
  • za 2. polrok 20 € (t.j 5 mesiacov x 4 €)

  > Úhradu možno vykonať bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na príjmový účet školy (poštovú poukážku si môžete vyzdvihnúť v kancelárii školy) .

  IBAN: SK97 0200 0000 0016 4214 5054

  > Variabilný symbol za 1. polrok 0901 (platí pre 09/2021 až 01/2022)

  (variabilný symbol, číslo účtu a adresa školy bude na poštovej poukážke)

  Variabilný symbol za 2. polrok 0206 (platí pre 02/2022 až 06/2022)

  (variabilný symbol, číslo účtu a adresa školy bude na poštovej poukážke)

  Za každé dieťa zrealizujte úhradu osobitne.

  > Do správy pre adresáta (alebo informáciu pre príjemcu) uveďte priezvisko a meno žiakaPoplatok za žiaka pravidelne navštevujúceho ŠKD sa uhrádza nezávisle na tom, koľko dní v mesiaci žiak strávi v ŠKD.

  Termín úhrady/suma za 1. polrok:

  do 15.9.2021/20 eur

  Termín úhrady/suma za 2. polrok:

  do 15.2.2022/20 eur

                                                                                                                                                       Mgr. Peter Gombár


  Príloha: skd_2021.pdf​​​​​​​

 • Letná škola

  Letná škola je príležitosť pre žiakov, ktorým pomohol impulz a zmysluplne vyplnený čas počas prázdnin, a ktorí zároveň chcú pracovať na svojom správaní, motivácií a zručnostiach.
             Aj na našej škole ZŠ Mlynská Stropkov sa uskutočnil druhý ročník Letnej školy v termíne od 16. 8. 2021 do 20. 8. 2021.

             Zamerali sme sa na výučbu vyučovacích predmetov hravou formou,  na netradičné aktivity a zážitkové vyučovanie. Zadania a ich samotná realizácia prebiehali v školskom areáli aj mimo školy. Aktivity zahŕňali tvorivosť, iniciatívnosť, čitateľskú, matematickú, informačnú a prírodovednú gramotnosť. Výchovno – vzdelávacia činnosť bola prispôsobená veku a potrebám žiakov.

  V rámci letnej školy deti spolu s pedagógmi navštívili mestské múzeum v Kaštieli, pamätihodnosti Stropkova, Park zvierat (ZOO), Mestskú knižnicu a školskú knižnicu. Veľkým prínosom a obohatením pre žiakov boli zrealizované besedy s príslušníkmi Mestskej polície v Stropkove a členmi Červeného kríža vo Svidníku. 

  Široká škála hier a kreatívnych úloh  zabezpečila týždeň plný zážitkov a nových poznatkov. Počiatočný strach komunikovať a učiť sa bol hneď v prvý deň prekonaný. Všetky deti sa smelo zapájali do pripravených aktivít, vedomostných hier a kvízov, športových zápolení, ale aj oddychových ukľudňujúcich cvičení. Radostný spev a hudba sa niesli celým areálom školy.

  Počas celého týždňa bol pre účastníkov zabezpečený pitný režim, desiata a obed.
  Tento nezabudnuteľný týždeň im bude pripomínať diplom za účasť a sladké odmeny.

  Pobyt v letnej škole sa vydaril a naša ZŠ Mlynská v Stropkove bude určite v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti.

  Tešíme sa zase o rok! J

   

                                                                                                                 Kolektív pedagógov LŠ
                                                                                                                         ZŠ Mlynská

 • Cvičenie v prírode/Účelové cvičenie

  Dňa 13. 9. 2021 naša škola zorganizovala cvičenie v prírode/účelové cvičenie pre žiakov školy, ktoré bolo zamerané na riešenie mimoriadnych situácií a správanie detí pri vyhlásení varovných signálov, ochranu prírody a jej poznávanie, osvojenie základných odborných vedomostí v zdravotníckej príprave, orientáciu v teréne a na dopravnú výchovu.

 • Všeobecné informácie pre stravníkov na školský rok 2021/2022

  Pre stravníkov bez príspevku na stravu je povinnosťou príspevok za stravu uhradiť najneskôr k 15. dňu v mesiaci /mesiac vopred/

   

  Úhrada stravy mesačne sumou:

  Dospelí stravníci:

  ZŠ                   10,00 €             0,44 € na deň

   

  Jednorazová platba (finančná zábezpeky) v auguste: platí pre stravníkov s dotáciou na stravu:

   

  I. stupeň:         25,00 €             / dotácia 1,30 eur

  II. stupeň:        25,00 €             / dotácia 1,30 eur

   

  Úhrada stravy: žiaci bez dotácie:

   

  I. stupeň:         24,20 eur / mesiac - výška stravnej jednotky na deň 1,21 eur

  II. stupeň:        26,00 eur / mesiac - výška stravnej jednotky na deň 1,30 eur

   

  Prihlásenie nových stravníkov na stravu

  • Na začiatku ŠR 2021/2022 má rodič povinnosť prihlásiť svoje dieťa na stravu individuálne u vedúcej ŠJ, kde vypíše zápisný lístok a svojim podpisom potvrdí súhlas s podmienkami stravovania.

  Čipový systém

  Každý  nový stravník ZŠ si musí pri prihlásení sa na stravu, zakúpiť čipovú kartu / ČK / t.j. stravný lístok v hodnote 4,00 eur v kancelárii vedúcej ŠJ. Po jej zakúpení sa čipová karta stáva majetkom stravníka. V prípade straty alebo poškodenia je potrebné kartu zablokovať a zakúpiť novú. Karta platí počas celej školskej dochádzky.

  Spôsob úhrady

  Platba cez internetbanking alebo zadaním trvalého príkazu vždy mesiac vopred

   (k 15. dňu v mesiaci)

  trvalý príkaz od 15.08.2021 - do 15.05.2022 na číslo účtu VÚB:

  IBAN: SK05 0200 0000 0016 4212 2557

  • Pri uhrádzaní stravy je potrebné uviesť variabilný symbol, meno a priezvisko, trieda žiaka.
  • Uhradiť poštovú poukážku typu U, vždy k 15. dňu v mesiaci na nasledujúci mesiac a odovzdať doklad o zaplatení vedúcej ŠJ.
 • Letný denný tábor - „ Zvieratkovo z Mlyna“

  Prázdniny – najkrajšie slovo v slovníku žiakov a učiteľov. Krásne dni plné slnka, hier, zábavy a oddychu sa snažia deti využiť naplno. Spolu so svojimi rodičmi cestujú na dovolenky, k starým rodičom, priateľom alebo využívajú možnosť pobytov v letných denných táboroch.

  ZŠ Mlynská  bola organizátorom letného školského tábora od 19.7. - 23.7. 2021  pre deti od 6 do 12 rokov  pod názvom „Zvieratkovo z Mlyna“. Zúčastnilo sa ho 45 detí. Vedúci tábora a 3 animátorky pre nich  pripravili bohatý program. Počas celého týždňa sa každý deň venovali iným aktivitám. Letný  tábor bol plný zážitkov, dobrodružstiev, málinko aj edukácie, ale hlavne dal deťom nové priateľstvá.

  Program nášho tábora bol zodpovedne pripravovaný. Podľa témy sme sa snažili ho zatraktívniť  ako sa len dalo. Za prítomnosti kvalitných animátoriek trávili detičky veľa času v exteriéri aj interiéri. Zdravie detí je pre nás prvoradé, a práve preto sme im zabezpečovali pitný režim a pestrú stravu počas celého tábora formou desiaty, obeda a olovrantu. Olovranty boli o to chutnejšie, že si ich deti pripravovali samé za pomoci animátoriek. Malí táboráci boli rozdelení do  zvieratkovských   družstiev: „Motýle“, „Biely tiger“, „Mačiatka“ a „Orlie pierko“. Tie medzi sebou súťažili, získavali body v  hrách, za správanie a  aktivitu pri jednotlivých činnostiach. Každý deň na vychádzkach spoznávali krásy okolia Stropkova. Tešili sa aj zvieratkám v  mestskom ZOO parku. Veľkým obohatením bola návšteva Mestskej knižnice v Stropkove, kde si pozreli peknú rozprávku o zvieratkách. Škoda, že nám počasie veľmi neprialo a nemohli sme navštíviť kúpalisko a poriadne sa vykúpať. Vo štvrtok  sme využili krásny altánok s kozubom za telocvičňou školy a urobili si pravú letnú táborovú opekačku. Po dobrom obede v reštaurácii TIMDŽI sme oddychovali vo svojom zvieratkovskom stane, kde deti maľovali, hrali rôzne spoločenské hry,  súťažili, prezerali zvieratkovskú  poštu, pozerali  rozprávky, v telocvični hrali futbal a hlavne pripravovali chutný olovrant.

  V piatok, posledný táborový deň, mali deti zvieratkovskú diskotéku. Slniečko hrialo,  nálada bola výborná,  a tak bol záver tábora sladký a veselý. Hoci sa deťom ťažko lúčilo, každého potešili diplomy za účasť, vecné ceny a sladkosti.

  Tešíme sa zase o rok!!!

 • LETNÁ ŠKOLA - OZNAM

  Oznamujeme, že nástup detí ( účastníci, ktorí sa prihlásili ) do Letnej školy je 16. augusta 2021 ( pondelok ) o 8:00 hod. v ZŠ Mlynská. Letná škola bude organizovaná od 16.8. – 20.8.2021 od 8:00 – 14:00 hod. Žiaci majú zabezpečenú desiatu a obed. Do školy si prinesú knihy z Matematiky, Slovenského jazyka a literatúry, Čítanku a peračník. Zošity a iné dostanú v škole. Info: Mgr. Mihok Viliam - 0907366397

 • ,,Damian Janek, žiak ZŠ Mlynská 697/7 v Stropkove najvšestrannejším a najzdatnejším žiakom v SR v rámci Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV)“

  Postupné uvoľňovanie protipandemických opatrení v druhom polroku školského roka 2020/2021 umožnilo žiakom ZŠ Mlynská 697/7 v Stropkove zapojiť sa  do Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV), ktorého cieľom je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia rozvíjať pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, ako aj prípadná identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich ďalšej športovej výkonnostnej úrovni.

  Ide o dobrovoľný športový projekt, ktorý sa primárne realizuje na základných školách a osemročných gymnáziách počas školského roka aj na hodinách telesnej výchovy. Vďaka projektu je možné utvoriť si komplexný obraz o pohybových schopnostiach mladej populácie, ako aj porovnať pohybové schopnosti mládeže na Slovensku so zahraničím.

  Výber disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal pohybové schopnosti, ktoré ukazujú úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti. Batéria testov OLOV obsahuje disciplíny: skok do diaľky z miesta, ľah-sed (za 30 s), vytrvalostný člnkový beh, hod medicinbalom vzad, výdrž v zhybe nadhmatom a člnkový beh 10 x 5 m.

  Na získanie niektorého zo zlatých, strieborných a bronzových odznakov všestrannosti je nutné uspieť vo všetkých disciplínach aspoň minimálnym výkonom. Bodovacia tabuľka je navrhnutá tak, aby jednotlivcov bolo možné porovnávať s jednotlivými ročníkmi a sledovať, či sa v jednotlivých ročníkoch zlepšujú od priemeru alebo naopak. Minimálne bodové hranice pre získanie odznaku boli po odporúčaniach nastavené tak, aby boli dosiahnuteľné aj žiakmi, ktorí sa nevenujú systematickému tréningu.

  Vďaka aktivite 152 škôl sa do projektu OLOV podarilo zapojiť 3700 žiakov vo veku 11 a 12 rokov. Z celkového  počtu zapojených žiakov iba  2797 z nich   (1419 dievčat a 1378 chlapcov)  absolvovalo  všetkých šesť disciplín , a to  zo 124 škôl. Len pre porovnanie,  v pilotnom ročníku školského roka 2019/2020  sa zapojilo 1707 žiakov (829 dievčat a 878 chlapcov) z 39 škôl.

  Celkovo boli udelené odznaky 713 účastníkom (369 dievčatám a 344 chlapcom), čo predstavuje 25,5 %.

  Zlaté odznaky získalo 99 účastníkov (47 dievčat a 52 chlapcov), čo predstavuje 3,5 %.  Spomeniem našich žiakov zo ZŠ Mlynská Stropkov : Damian Janek, Juraj Vereščák, Oliver Lehocký, Karolína Cimbová, Andrej Pavlenko.

  Strieborné odznaky získalo 199 účastníkov (105 dievčat a 94 chlapcov), čo predstavovalo 7,1 % - a do tejto skupiny patria žiaci  ZŠ Mlynská Stropkov : Adam Nemec, Richard Fečo, Richard Berežný, Soňa Suváková.

  Bronzové odznaky získalo 415 účastníkov (217 dievčat a 198 chlapcov), čo predstavovalo 14,8 % - a sú to:  ZŠ Mlynská Stropkov: Tomáš Ľuľa, Katarína Nováková, Timea Korpoňová, Adam Vidiščák, Tadeáš Bičej, Teodor Bujdoš, Jakub Baník, Patrícia Hrubá, Tobias Fatľa, Jakub Jacenko, Lara Špilárová, Ema Siváková, Sofia Jaselská, Adam Otrošina.

  V kategórii dievčat najvyšší počet bodov získala 11-ročná Laura Fučelová z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine (5250 bodov). Medzi chlapcami sa najvyššie umiestnil 11-ročný Damián Janek zo ZŠ Mlynská 697/7 v Stropkove (5520 bodov).

  30 najlepších jednotlivcov (15 chlapcov a 15 dievčat) zo základnej časti sa zúčastní celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 28. septembra v Olympijskom tréningovom centre X-Bionic Sphere v Šamoríne.

   

   ZŠ Mlynská v Stropkove obdŕžala od prezidenta SOŠV Antona Siekela  poďakovanie - Slovenský olympijský a športový výbor Vám ďakuje za aktívnu účasť, spoluprácu a podporu v projekte Olympijský odznak všestrannosti 2020 / 2021

   

  Koordinátor projektu Mgr.Marcel Bochnovič

 • Dôležité upozornenie pre rodičov !

  Dôležité upozornenie pre rodičov !

  Dôležité upozornenie pre rodičov !

  Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

  Nové právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

  Žiadame zákonných zástupcov, ktorých sa to týka a to:

  • domácnosť, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  
  • domácnosť, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  • domácnosť, v ktorej si ani jeden zákonný zástupca neuplatnil daňový bonus na vyživované dieťa / t.j. deti bez daňového bonusu /

  aby do 25.07.2021 doručili do ZŠ Mlynská 697/7 Stropkov:

  a/ potvrdenie o hmotnej núdzi - (ÚPSVaR SR), alebo

  b/ potvrdenie o prijme najviac vo výške životného minima - (ÚPSVaR SR), alebo

  c/ čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na daňový bonus - v prílohe  V Stropkove  8.7.2021                                                                    Mgr. Peter Gombár

                                                                                                              riaditeľ školy


  Príloha: cestne_vyhlasenie.docx

 • Slávnostný záver školského roka

 • Školská športová olympiáda

  Utorkové ranné slnko dňa 29.6.2021 prebúdzalo žiakov ZŠ Mlynská v Stropkove do krásneho športového dňa, ktorý bol odmenou za ich celoročnú snahu pri plnení školských povinností.  Areál školy sa v dopoludňajších hodinách zaplnil smiechom žiakov prvého stupňa, ktorí sa zúčastnili 35. ročníka školskej športovej olympiády pod názvom 4. ročník Memoriálu Marka Špilára – zakladateľa ŠŠO a dlhoročného zanieteného pedagóga ZŠ Mlynská.

  Toto významné športové podujatie slávnostne otvoril primátor mesta Stropkov JUDr. Ondrej Brendza a riaditeľ školy Mgr. Peter Gombár. Obaja zaželali žiakom veľa síl a športových úspechov. Športovú olympiádu svojou účasťou podporil aj vedúci odboru školstva a kultúry Mgr. Tibor Kubička. Slávnostným sľubom športovca, zapálením olympijského ohňa a vypustením bielych holubov sa začalo športové súťaženie.

  Pod slnečnou oblohou a v príjemnej súťažnej atmosfére  sa o dosiahnutie tých najvyšších mét usilovali športovci v piatich disciplínach: beh na 50m, beh na 300m, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou a štafetový beh tried. Najúspešnejší športovci si pri slávnostnom odovzdávaní na stupienkoch víťazov prevzali diplomy a medaily.

  Žiaci II. stupňa tento deň strávili v prírode, kde sa s kamarátmi zahrali a rozlúčili pred prázdninami.

  Natešené oči žiakov a ich šťastné úsmevy na tvárach boli dôkazom vydarenej športovej akcie, ktorá im dala veľa radosti z pohybu, výhier a upevnenia vzťahov v kolektívoch. Víťazmi sa tak stali všetci, ktorí tento deň strávili v dobrej nálade spoločne s učiteľmi a kamarátmi.

 • Slávnostná akadémia 28.6.2021

 • Čistý záver roka ôsmakov

  Na záver roka sme pripravili netradičnú turistickú  prechádzku.

  Vybrali sme sa spoločne pozrieť okolie Domaše na trase Valkov – Tišava – Trepec. Keďže máme radi cyklistiku rozhodli sme sa aj kvôli blížiacemu sa cyklistickému podujatiu OKOLO DOMAŠE, vyčistiť okolie.

  Vrecia na odpad a rukavice zabezpečil starosta obce Bžany a čistiaca akcia mohla začať.

  Cestou musel triedny učiteľ odpovedať na veľmi „záludné „ otázky typu.

  • Odkiaľ sa tu dostal ten neporiadok ?
  • Prečo to ľudia neodvezú do zberného dvora ?
  • Prečo nedodržiavajú nepísané pravidlo – Čo si do lesa prinesieš, aj z lesa zober preč.

  Cesta ubehla veľmi rýchlo, tak ako rýchlo sa plnili aj vrecia s odpadom.

  Objavili sme aj krásnu zátoku – nazvali sme ju „Zátoka špiny“

  Ani sme sa nenazdali a boli sme pri kostolíku na Trepci, jednom z troch zachránených kostolov v okolí vodnej nádrže Domaša.

  Vo vnútri sme sa spoločne pomodlili a poďakovali Bohu za celý školský rok.

  Záver patril opekačke a opaľovaní  sa na móle.

  Cestou späť sme sa spoločne zhodli na tom, že takéto akcie musíme robiť častejšie, príroda sa nám určite odvďačí. Žiaci boli nadšení, že môžu byť súčasťou projektu  „200 ton z lesa von „ do ktorého sa môže zapojiť každý, komu aspoň trošku záleží na našej prírode.  

                                                                                              8.A

 • Deviatacke prezentácie z rozlúčky 28.6.2021

 • OM družstiev v šachu žiakov ZŠ

  V piatok 18.6.2021 sa naši žiaci ( 4. členné družstvo ) zúčastnili okresných majstrovstiev v šachu, ktoré organizovali OŠaK Stropkov a Šachový klub Stropkov. Družstvo žiakov mohlo tvoriť max.4hráči, podmienkou bolo 1 dievča. Naši nastúpili v zložení: Juraj Vereščák, Dávid Štovka, Tobias Kľocek a Laura Bašková. V celkovom umiestnení sme nezískali pohár, ale získali sme krásne 5. miesto. Všetkým menovaným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy v tomto športe.

 • Dielničkári v ZOO

  Žiaci  vymenili ručné tvorenie  na Dielničke za príjemný pobyt v ZOO v Stropkove. 

                                                                                                      Mgr. Vojčíková  

 • Projekt - Môj denný režim 4. ročník

 • Ako si štvrtáci poradili s jedálnym lístkom

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria