Navigácia

                    

 

IT ScienceLab

Základná škola , Mlynská 697/7, Stropkov

Výborný úspech mladých programátorov zo ZŠ Mlynská na robotickej súťaži  LEGObot

Dňa 28.04.2021 sa konalo celoslovenské kolo súťaže LEGObot 2021, ktorej organizátorom bola SPŠE Prešov.

Hlavným poslaním  súťaže je:

 • vzbudzovať hlbší záujem o IT, programovanie, mechatroniku a robotiku,
 • motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu,
 • umožniť súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti a zručnosti s rovesníkmi z iných škôl,
 • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,
 • poskytovať učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a skvalitnenie výučby.

Úlohou súťažiaceho tímu bolo  pomocou stavebnice LEGO vyrobiť a naprogramovať učebnú pomôcku, ktorá pomôže učiteľom lepšie vysvetliť a žiakom lepšie pochopiť preberané učivo, napríklad na hodinách fyziky, matematiky, biológie, chémie a pod.

Pri tejto úlohe sa najviac hodnotila originálnosť a užitočnosť pomôcky.

Súťažiaci svoje učebné pomôcky prezentovali pred súťažnou komisiou online, prostredníctvom videokonferencie. K obhajobe si museli pripraviť krátku prezentáciu a prostredníctvom webkamery predviesť funkčnosť svojej učebnej pomôcky.

Počas prezentácie sa hodnotilo:

 • prínos pre systém vzdelávania,
 • technická náročnosť riešenia,
 • obhajoba práce (prezentácia),
 • potvrdenie spôsobilosti (zodpovedanie otázok poroty k projektu a jeho prezentácii)   

 

V kategórii EduBot súťažili aj dvaja naši žiaci z 9.A - Dávid Babjarčík a Juraj Tutko.  Súťaž sa konala v online priestore cez Google Meet.  Naši žiaci postavili projekt, ktorý vie automaticky zaznamenávať, zapisovať a spracovávať tepelné hodnoty namerané tepelným senzorom a následne ich preniesť do grafu alebo tabuľky v  Exceli.

Komisiu svojím odborným komentárom a precízne spracovanou prezentáciou veľmi zaujali a umiestnili sa na skvelom 1. mieste (spolu so súťažiacim tímom zo ZŠ Mariánska, Prievidza).

Zároveň sa chceme za odbornú a metodickú pomoc poďakovať

Ing. Angelike Hanesz a Ing. Michalovi Jancurovi. 

Pomôž nemocnici

Naša škola sa zapojila do výzvy Pomôž nemocnici. Na našej 3D tlačiarni sme rozbehli tlač držiaka na štít pre zdravotníkov. Na začiatku bolo niekoľko nepodarkov, ale vďaka nastaveniam, zverejneným na portáli IT AKADEMIE, sa podarilo vytlačiť správny výrobok.

Najprv sa aj naša základná škola chcela  zapojiť týmto spôsobom, ale dostali sme ešte jednu možnosť ako pomôcť. Naša škola je  zapojená do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie . Vďaka tomuto projektu máme na škole okrem iných odborných pomôcok aj spomínanú 3D tlačiareň, na ktorej tlačíme úchyt. A keďže sme IT Akadémia Partner, ponúkli nám možnosť kompletovať celý štít u nás na škole a rozdávať ho zdravotníkom predovšetkým v našom okrese a okolí. Tento výrobok je možné vyrábať hlavne vďaka tomu, že IT AKADEMIA dostala finančnú podporu od Občianskeho združenia AGNICOLI na kúpu priesvitných fólií.

Odovzdané štíty

Nemocnica Svet zdravia - SK

Dr. Štefanovičová - SP

Dr.Girášek - SK

Dr.Čuhová – SK

Dr.Basistová – SK

Dr.Potomová –SP

Dr.Bujdošová – SP

Dr. Vatehová – SK

Dr. Čobejová – SP

Dr.Čarný – SP

Dr. Jancurová – SP

Milk Agro – SP

Lekáreň zdravie - SP

Vyučovacia hodina fyziky s  počítačom podporovaným laboratóriom ( PPL)

Žiaci siedmych ročníkov  mali možnosť vyskúšať  si na hodine fyziky nové pomôcky z IT Akadémie a to  meranie teploty  pomocou teplotných senzorov a s použitím meracej jednotky VinciLab.  Zisťovali teplotu topenia kryštalického tiosíranu sodného. Najskôr sledovali topenie kryštalickej látky pomocou klasického teplomera, hodnoty zapísali do tabuľky a urobili graf. Potom zrealizovali  topenie  pomocou senzora a interfejsovej meracej jednotky VinciLab, kde sa nastaví čas  a frekvencia merania teploty. Meracie zariadenie odmeria teplotu, zapíše do tabuliek a zostrojí graf závislosti teploty od času. Použitie moderných pomôcok  vo fyzike umožňuje vyučujúcim efektívnejšie využiť vyučovací čas, je atraktívnejšie a názornejšie pre žiakov.

Mgr. Vašková A.

Aktivity s pomôckami získanými z projektu IT akadémia

Aktivity s programovateľným autíčkom Pro - Bot

Meteostanica

Spustenie 3D tlačiarne

 

ČÍM ZABEZPEČIŤ VÝŽIVU ĽUDSTVA? - overovanie metodík IT akadémie

 

Fajčiť alebo nefajčiť? To je otázka... - overovanie metodík IT akadémie

PREČO SA TAK POHYBUJEŠ? - overovanie metodík IT akadémie

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria