Navigácia

Projekty

P.Č

Názov projektu

Získaná hodnota               

GARANTI na ZŠ

1. Národný projekt

Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami - ako nepilotná škola

didaktický materiál

Technika a Fyzika cca 100000,- €

Ing. Juhasová A.

Mgr. Vašková A.

2.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí VUDPaP

metodický materiál

Mgr. Cimbalová

3. Národný projekt

3. Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

1 ks notebook,

1 ks zvuková súprava

1 ks interaktívna tabuľa

Mgr. Cichý

4.

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

2 ks interaktívna tabuľa,

1 ks notebook,

 

Mgr. Cichý

Mgr. Rusnáková

5.

Projekt PRINED- MRK-3

Projekt INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE

2 – asistenti učiteľa

4 – odborní zamestnanci

Did. Balíček cca 10000,- €

Mgr. Gombár

Mgr. Vidiščáková

6. Národný projekt Duálne vzdelávanie    
7. Národný projekt IT Akadémia   garanti za ZŠ: Mgr. Gombár P. – riad. školy a  Ing. Jancura M. – koordinátor ZŠ Mlynská s UPJŠ Košice ako gestor projektu
8. Národný projekt

Úspech patrí každému ...

špeciálny pedagóg 1x, pedagogický asistent 2x garant za ZŠ Mgr. Gombár P. riad. školy
9. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

špeciálny pedagóg 2x,

asistent učiteľa 5x

garant za ZŠ Mgr. Gombár P. riad. školy
10. Modernejšia škola   29997 € garant za ZŠ Mgr. Gombár P. riad. školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria