Navigácia

Projekty

P.Č

Názov projektu

Získaná hodnota               

GARANTI na ZŠ

1. Národný projekt

Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami - ako nepilotná škola

didaktický materiál

Technika a Fyzika cca 100000,- €

Ing. Juhasová A.

Mgr. Vašková A.

2.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí VUDPaP

metodický materiál

Mgr. Cimbalová

3. Národný projekt

3. Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

1 ks notebook,

1 ks zvuková súprava

1 ks interaktívna tabuľa

Mgr. Cichý

4.

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

2 ks interaktívna tabuľa,

1 ks notebook,

 

Mgr. Cichý

Mgr. Rusnáková

5.

Projekt PRINED- MRK-3

Projekt INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE

2 – asistenti učiteľa

4 – odborní zamestnanci

Did. Balíček cca 10000,- €

Mgr. Gombár

Mgr. Vidiščáková

6. Národný projekt Duálne vzdelávanie met. pomoc a met. materiál  Mgr. Gombár
7. Národný projekt IT Akadémia

   Materiálne pomoc vo výške cca 25000,- €

bezplatné RŠI pre 1 pedagóga

bezplatné semináre, školenia

 

garanti za ZŠ: Mgr. Gombár P. – riad. školy a  Ing. Jancura M. – koordinátor ZŠ Mlynská s UPJŠ Košice ako gestor projektu
8. Národný projekt

Úspech patrí každému ...

špeciálny pedagóg 1x, pedagogický asistent 2x

128 000,- €

garant za ZŠ Mgr. Gombár P. riad. školy
9. Národný projekt

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

POP II

špeciálny pedagóg 2x,

asistent učiteľa 5x

1.1.2021 - 31.8.2022

200 000€

garant za ZŠ Mgr. Gombár P. riad. školy
10. Modernejšia škola   29997 € garant za ZŠ Mgr. Gombár P. riad. školy
11. Národný projekt 

   edIT

 školský digitálny koordinátor

Mgr. Gombár 

riad.školy

12. SPOLU MÚDREJŠÍ 3 23 000 €

Mgr. Gombár 

riad.školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria