Navigácia

Školská jedáleň

Dôležité informácie

Kontakt: telefón: 054/742 29 13

                 email: jedalenstropkov@gmail.com

IBAN : SK05 0200 0000 0016 4212 2557

 

Všeobecné informácie pre stravníkov na školský rok 2021/2022

Pre stravníkov bez príspevku na stravu je povinnosťou príspevok za stravu uhradiť najneskôr k 15. dňu v mesiaci /mesiac vopred/

 

Úhrada stravy mesačne sumou:

Dospelí stravníci:

ZŠ                   10,00 €             0,44 € na deň

 

Jednorazová platba (finančná zábezpeky) v auguste: platí pre stravníkov s dotáciou na stravu:

 

I. stupeň:         25,00 €             / dotácia 1,30 eur

II. stupeň:        25,00 €             / dotácia 1,30 eur

 

Úhrada stravy: žiaci bez dotácie:

 

I. stupeň:         24,20 eur / mesiac - výška stravnej jednotky na deň 1,21 eur

II. stupeň:        26,00 eur / mesiac - výška stravnej jednotky na deň 1,30 eur

 

Prihlásenie nových stravníkov na stravu

 • Na začiatku ŠR 2021/2022 má rodič povinnosť prihlásiť svoje dieťa na stravu individuálne u vedúcej ŠJ, kde vypíše zápisný lístok a svojim podpisom potvrdí súhlas s podmienkami stravovania.

Čipový systém

Každý  nový stravník ZŠ si musí pri prihlásení sa na stravu, zakúpiť čipovú kartu / ČK / t.j. stravný lístok v hodnote 4,00 eur v kancelárii vedúcej ŠJ. Po jej zakúpení sa čipová karta stáva majetkom stravníka. V prípade straty alebo poškodenia je potrebné kartu zablokovať a zakúpiť novú. Karta platí počas celej školskej dochádzky.

Spôsob úhrady

Platba cez internetbanking alebo zadaním trvalého príkazu vždy mesiac vopred

 (k 15. dňu v mesiaci)

trvalý príkaz od 15.08.2021 - do 15.05.2022 na číslo účtu VÚB:

IBAN: SK05 0200 0000 0016 4212 2557

 • Pri uhrádzaní stravy je potrebné uviesť variabilný symbol, meno a priezvisko, trieda žiaka.
 • Uhradiť poštovú poukážku typu U, vždy k 15. dňu v mesiaci na nasledujúci mesiac a odovzdať doklad o zaplatení vedúcej ŠJ.

 

Odhlasovať z obedov môžete telefonicky na uvedenom čísle deň vopred, najneskôr od 7:00 do 7:30 v daný deň. Meno a heslo si môžete vyžiadať u vedúcej školskej jedálne. 

 

 

 

 1. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania nezabezpečuje, zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným platobným stykom na jeho bankový účet, uvedený v zápisnom lístku na stravovanie a to v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky dieťaťa.
 2. Ak žiak z dôvodu ochorenia odíde skôr z vyučovania, môže v tento deň zákonný zástupca odobrať obed do JEDNORAZOVÉHO OBALU.

 

 

         Vedúca školskej jedálne

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria