Navigácia

Výber do tried

KRITÉRIA NA PRIJATIE ŽIAKOV DO ŠPORTOVÝCH TRIED SO ZAMERANÍM NA FUTBAL A VOLEJBAL

 

 

Riaditeľstvo Základnej školy, Mlynská 697/7, Stropkov plánuje zriadiť pre školský rok 2017/2018 v

5. ročníku športovú triedu.

Zriadenie športovej triedy sa riadi § 103 až 106 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do športovej triedy sa prijímajú športovo talentovaní žiaci na základe pedagogickej diagnostiky zameranej na overenie špeciálnych schopností a nadania. Súčasťou je aj psychodiagnostické vyšetrenie na preukázané nadanie a osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti.

Predmet športová príprava je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Športová príprava bude zameraná na futbal (chlapci) a volejbal (dievčatá)

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v športovej triede:

 

a) do jednej športovej triedy sa zaraďujú žiaci so zameraním na futbal (chlapci) a volejbal (dievčatá)

b) v športovej triede sa vyučovanie predmetu športová príprava ako aj predmetu telesná a športová
    výchova podľa príslušného učebného plánu delí na skupiny

c) predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 4 hodín týždenne a 3-5 hodín týždenne podľa aktuálneho ŠKVP na školský rok.

d) predmet telesná a športová výchova sa vyučuje v rozsahu 2 hodiny týždenne

e) tréningová činnosť je v rozsahu  4  -  6 hodín týždenne  (popoludní) Súčasťou prípravy sú sústredenia, turnaje a športové podujatia

Kritéria pre prijatie žiaka :

1.    Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

Testovanie somatických ukazovateľov, všeobecných a špeciálnych pohybových schopností, herných činností

Futbal - skok do diaľky z miesta, beh na 30 m, prekážková dráha, slalom s loptou, hlavičky,
              žonglovanie, prihrávky o stenu, hra

Volejbal - telesná výška, dosah v stoji, 4 x 10m, skok do diaľky z miesta, hod 2kg loptou, ľah - sed
                 za minútu, preskok cez švihadlo za 1.minútu, prekážková dráha

2.    Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

3.    Potvrdenie o absolvovaní psychodiagnostického  vyšetrenia

(Centrum  pedagogicko-psychologického  poradenstva  a  prevencie)  

4.Súhlas rodičov so zaradením do športovej triedy

Vyhodnotením   jednotlivých   kritérií   a   absolvovaním   pohybových   testov   výberová   komisia   získa informácie o pohybovej zdatnosti uchádzačov pre daný šport. Podľa výsledkov testov sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do športovej triedy.

Rodičia  vybraných žiakov  vyplnia  dotazník pre uchádzača  do športovej  triedy. Prijatým žiakom vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí na školu

 

Talentové skúšky pre školský rok 2018/ 2019:

 

Termín konania:          21.máj 2018 /pondelok/ o 16:00 hod.

Miesto konania:           ZŠ Mlynská 697/7 Stropkov

ihrisko s umelou trávou    (futbal  - chlapci),  telocvičňa školy (volejbal - dievčatá)

 

Mgr. Peter Gombár

riaditeľ školy

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria