Navigácia

Športové triedy

KRITÉRIA NA PRIJATIE ŽIAKOV DO ŠPORTOVÝCH TRIED SO ZAMERANÍM NA FUTBAL A VOLEJBAL

 

 

Riaditeľstvo Základnej školy, Mlynská 697/7, Stropkov otvára pre školský rok 2021/2022 v

5. ročníku športovú triedu.

Zriadenie športovej triedy sa riadi § 103 až 106 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do športovej triedy sa prijímajú športovo talentovaní žiaci na základe pedagogickej diagnostiky zameranej na overenie  špeciálnych schopností a nadania na šport (futbal-chlapci, volejbal-dievčatá) a dokladovania zdravotnej spôsobilosti.

Predmet športová príprava je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Športová príprava bude zameraná na futbal (chlapci) a volejbal (dievčatá)

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v športovej triede:

 

a) do jednej športovej triedy sa zaraďujú žiaci so zameraním na futbal (chlapci) a volejbal (dievčatá)

b) v športovej triede sa vyučovanie predmetu športová príprava ako aj predmetu telesná a športová
    výchova podľa príslušného učebného plánu delí na skupiny

c) predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 4 hodín týždenne podľa aktuálneho ŠKVP na školský rok.

d) predmet telesná a športová výchova sa vyučuje v rozsahu 2 hodiny týždenne

e) tréningová činnosť je v rozsahu  4  -  6 hodín týždenne  (popoludní). Súčasťou prípravy sú sústredenia, turnaje a športové podujatia (zabezpečuje športový klub MVK Stropkov a MŠK Tesla Stropkov)

Podmienky prijatia žiaka :

1.    Výsledky overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

Futbal - beh 5 x 10 m (člnkový beh) , beh na 30 m, beh na 10 m, prekážková dráha, slalom s loptou, prihrávky  o stenu, hra 

Metodika_testovania-futbal

Volejbal - telesná výška, dosah v stoji, 4 x 10m, skok do diaľky z miesta, hod 2kg loptou, ľah - sed
                 za minútu, preskok cez švihadlo za 1.minútu, prekážková dráha

2.    Žiadosť zákonného zástupcu žiaka      Žiadosť_o_prijatie_do_športovej triedy

3.    Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - zákonný zástupca od lekára pre deti a dorast, resp. športového        lekára ( lekár potvrdí v žiadosti  o prijatie do športovej triedy) 

                           4.    Informovaný súhlas rodičov so zaradením do športovej triedy  Informovaný_súhlas

 

Vyhodnotením   jednotlivých   kritérií   a   absolvovaním   pohybových   testov   výberová   komisia   získa informácie o pohybovej zdatnosti uchádzačov pre daný šport. Podľa výsledkov testov sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do športovej triedy. Prijatým uchádzačom vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí.

 

 

Talentové skúšky pre školský rok 2022/ 2023:

 

Termín konania:        6.  jún 2022 o 15:00 hod

Miesto konania:       ZŠ Mlynská 697/7 Stropkov 

                                 ihrisko s umelou trávou  (futbal  - chlapci),  

                                 telocvičňa školy  (volejbal - dievčatá). 

Je potrebné si priniesť športovú obuv a športové oblečenie .

V prípade otázok kontaktujte Mgr. Marián Veselý, tel.: 0905 813 552

 

Mgr. Peter Gombár

riaditeľ školy

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria