Navigácia

 

Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov

 

Zákonný zástupca žiaka 1. stupňa uhrádza poplatok za ŠKD podľa týchto pokynov:

Na základe VZN mesta Stropkov č.5/2021, rozhodol riaditeľ školy, že úhrada za ŠKD sa bude vyplácať raz za školský polrok s účinnosťou od 1.9.2021 v sume:

  • za l. polrok 20 € (t.j 5 mesiacov x 4 €)
  • za 2. polrok 20 € (t.j 5 mesiacov x 4 €)

Úhradu možno vykonať bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na príjmový účet školy (poštovú poukážku si môžete vyzdvihnúť v kancelárii školy) .

IBAN: SK97 0200 0000 0016 4214 5054

   Variabilný symbol za 1. polrok 0901 (platí pre 09/2021 až 01/2022)

(variabilný symbol, číslo účtu a adresa školy bude na poštovej poukážke)

 Variabilný symbol za 2. polrok 0206 (platí pre 02/2022 až 06/2022)

(variabilný symbol, číslo účtu a adresa školy bude na poštovej poukážke)

Za každé dieťa zrealizujte úhradu osobitne.

Do správy pre adresáta (alebo informáciu pre príjemcu) uveďte priezvisko a meno žiaka. Poplatok za žiaka pravidelne navštevujúceho ŠKD sa uhrádza nezávisle na tom,

koľko dní v mesiaci žiak strávi v ŠKD.

Termín úhrady/suma za 1. polrok:

do15.9.2021/20 eur

Termín úhrady/suma za 2. polrok:

do15.2.2022/20 eur

V Stropkov, 24.8.2021                                                                  Mgr. Peter Gombár

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria