Navigácia

 • Škola hrou na ZŠ Mlynskej

  Dňa 10.6.2021 sa naši ôsmaci a deviataci mohli zahĺbiť do tajov fyziky a chémie netradične pri sledovaní „ Veľkej show“. Hravou a zábavnou formou im boli tieto nie veľmi obľúbené predmety sprístupnené prostredníctvom lektorov „ Školy hrou“.

  Naši žiaci sa dozvedeli niečo nové príp. si oprášili vedomosti formou zážitkového učenia sa cez pokusy a experimenty. Dozvedeli sa , ako si vyrobiť nenewtonskú tekutinu, že piesok môže tiecť, že vodík v reakcii so vzduchom je veľmi výbušný.  Boli predvádzané pokusy a rôzne chemické reakcie sprevádzané úžasnými vizuálnymi efektmi. Naši žiaci videli – horiace bubliny, výbušnosť vodíka v balóne, sledovanie postupu oxidácie, mini sopku- kvapalina jasný deň- temná noc, prelievanie roztokov a zmenu ich farieb....Niektoré z pokusov si mohli aj vyskúšať.

  Po vzhliadnutí programu žiaci zistili, že chémia a fyzika nemusia byť nudné, že všetky javy sa dajú racionálne vysvetliť. Veľká show mala úspech a veríme, že záujem o prírodné vedy sa aj vďaka takejto akcii u žiakov zvýši.

  Mgr. Vašková

 • DRUHÁCI NA EXKURZII VO SVIDNÍKU

  Dňa 15. 6. 2021 druháci so svojimi triednymi učiteľkami navštívili Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ktoré je jedinečné špecializované a najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Jeho stála hlavná kultúrno-historická expozícia dokumentuje kultúrno-historický vývoj ukrajinsko-rusínskeho obyvateľstva na Slovensku. Okrem prvej časti Človek a príroda, kde je predstavená flóra a fauna karpatskej prírody zachytáva expozícia vývoj človeka od praveku cez obdobie feudalizmu, kapitalizmu až po súčasnosť.

  Neskôr sa všetci presunuli k Pamätníku sovietskej armády, kde si v jeho areáli pozreli vojnový cintorín so štyrmi masovými hrobmi, v ktorých je pochovaných vyše 9000 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli na území východného Slovenska.

  Žiaci si prezreli aj expozíciu Park bojovej techniky, v ktorom je prezentovaných 15 exponátov ťažkej vojenskej techniky.

  S rozšíreným obzorom vedomostí a príjemnými zážitkami sa všetci šťastne vrátili do školy.

                                                                                                                                       Druháci a ich triedne učiteľky

 • Jarný zber papiera 2021

             V dňoch 7. – 8. júna 2021 sa v našej škole   uskutočnil jarný zber papiera. Papier predstavuje dôležitý materiál, ktorý je súčasťou nášho každodenného života. Jeho spotreba v poslednom období aj vďaka priemyslu, vydávaniu novín a časopisov, jednoduchému a rýchlemu kopírovaniu veľmi rýchlo stúpa.

   

              Týmto zberom sa naša škola v rámci environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia snaží viesť žiakov a ich rodičov k  šetreniu, triedeniu, zbieraniu papiera a tým umožňuje čo najväčšie  jeho opätovné využitie. Podľa výpočtov 1 tona papiera zachráni až 17 stromov. Nám sa v rámci jarného zberu podarilo nazbierať cca 30 ton papiera a tak sme týmto činom  zachránili vyše 500   stromov.

   

  Vyhodnotenie súťaže:

  1. stupeň ZŠ

   

  Triedy a jednotlivci:

               1. miesto –  4.A – 2654 kg               1. miesto- Tamara Komišáková - 4.A- 2160 kg

               2. miesto –  3.C  - 2382 kg               2. miesto- Filip Pavlenko –          3. C – 579 kg

               3. miesto –  4.C – 2000 kg               3. miesto- Tomáš Karaman –       1. C-   495 kg

   2. stupeň ZŠ

  Triedy a jednotlivci:

                1. miesto – 8. C – 3237 kg               1. miesto -  Karolína Komišáková– 8. B -2160 kg

                2. miesto – 8. B – 2490 kg               2. miesto -  Daniela Čurillová - 8.C- 2122 kg

                3. miesto – 7. C – 1154 kg               3. miesto – Lenka Kmiťová – 8.A –   473 kg

   

  Víťazom blahoželáme. Ocenenie budeme realizovať  na konci školského roka. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu papiera a ukázali, že nám všetkým spoločne záleží na našich lesoch, prírode a budúcnosti.

 • 3.C uvádza JERUZALEMA

 • MDD na ZŠ Mlynská Stropkov

                Tento rok bol Medzinárodný deň detí na našej škole plný hier a zábavy. Žiaci I. stupňa ho trávili v areáli školy pri rôznych hrách, súťažiach a iných aktivitách, ktoré pre nich pripravili ich triedni učitelia.

                 Žiaci II. stupňa pod vedením triednych učiteľov strávili svoj sviatok v prírode. Zamierili do priľahlých rekreačných a oddychových zón v okolí Stropkova. Všetci si mohli vyskúšať svoje zručnosti a odvahu pri plnení zadaných úloh. Taktiež si preverili svoje vedomosti z biológie.

                 Celé dopoludnie sa nieslo v znamení dobrej nálady, zábavy a aktívneho pohybu. Po príchode do školy na žiakov čakala sladká odmena, ktorú pre nich pripravilo ZRPŠ.

                  Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, ktorí svojím aktívnym prístupom podporili tento deň  a bez ktorých by sa tento Medzinárodný deň detí nemohol uskutočniť k spokojnosti všetkých zúčastnených.

 • Anglický MDD v 4.c

  V tomto školskom roku sa naša trieda rozrástla o jedného žiaka, ktorý k nám prišiel z ďalekého Anglicka. Jeho rozprávanie o škole v Anglicku sa nám veľmi  páčilo, tak sme sa s našou pani učiteľkou rozhodli, že si jeden takýto anglický školský deň spolu vyskúšame. 

        Mark priniesol do školy plnú tašku zošitov, kníh, fotografií, trofejí a iných predmetov, prostredníctvom ktorých nám priblížil, ako to funguje v základnej škole, ktorú navštevoval v Anglicku a náš deň D sa mohol začať. Ešte sme vypísali tabuľu, usporiadali  lavice, vytvorili skupiny a vyrobili si logo súčasnej aj bývalej Markovej školy na naše uniformy. 

        Pani učiteľka nám rozprávala o tom, ako vyzerá deň v anglickej škole a Mark nám to prekladal do angličtiny, ktorú má naozaj v malíčku. Ten prízvuk budeme musieť ešte dlho trénovať. Potom sme začali rozhovorom v kruhu a Mark trpezlivo odpovedal na všetky naše zvedavé otázky. Dozvedeli sme sa veľmi veľa zaujímavých informácií.  Že žiaci základnej školy v Anglicku sa neprezúvajú, nedostávajú známky, v aktovke nosia len jedlo, 2 knihy a  zošit,...

        Keďže sme dnes mali v triede dve oslávenkyne,  cez prestávku sme si pochutili na výbornom  koláčiku a džúse od Emmy a Zuzky. Potom nás Mark naučil pár slov z francúzštiny, vyskúšal z angličtiny a nasledovala prírodoveda, kde sme sa učili o slimákoch.  Vtom do triedy zavítali  africké slimáky, Andrej a Filip. A boli naozaj obrovské.  Báli sme sa, no nakoniec si ich skoro všetci chceli pohladkať a chvíľku ich podržať v rukách. 

         Nakoniec zazvonil telefón z vrátnice.  Na ceste bolo ešte jedno prekvapenie od Marka a jeho rodičov, keďže v anglickej škole nesmie na obed chýbať pizza, tak bola aj pizza. Veľmi pekne ďakujeme, bola výborná 

         Ešte spoločná foto na pamiatku a ďalší  krásny MDD v škole bol  za nami.

                                                                                                                Pani učiteľka Babjarčíková a žiaci 4.c triedy

 • Výborný úspech mladých programátorov zo ZŠ Mlynská na robotickej súťaži LEGObot

  Dňa 28.04.2021 sa konalo celoslovenské kolo súťaže LEGObot 2021, ktorej organizátorom bola SPŠE Prešov.

  Hlavným poslaním  súťaže je:

  • vzbudzovať hlbší záujem o IT, programovanie, mechatroniku a robotiku,
  • motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu,
  • umožniť súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti a zručnosti s rovesníkmi z iných škôl,
  • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,
  • poskytovať učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a skvalitnenie výučby.

  Úlohou súťažiaceho tímu bolo  pomocou stavebnice LEGO vyrobiť a naprogramovať učebnú pomôcku, ktorá pomôže učiteľom lepšie vysvetliť a žiakom lepšie pochopiť preberané učivo, napríklad na hodinách fyziky, matematiky, biológie, chémie a pod.

  Pri tejto úlohe sa najviac hodnotila originálnosť a užitočnosť pomôcky.

  Súťažiaci svoje učebné pomôcky prezentovali pred súťažnou komisiou online, prostredníctvom videokonferencie. K obhajobe si museli pripraviť krátku prezentáciu a prostredníctvom webkamery predviesť funkčnosť svojej učebnej pomôcky.

  Počas prezentácie sa hodnotilo:

  • prínos pre systém vzdelávania,
  • technická náročnosť riešenia,
  • obhajoba práce (prezentácia),
  • potvrdenie spôsobilosti (zodpovedanie otázok poroty k projektu a jeho prezentácii)   

   

  V kategórii EduBot súťažili aj dvaja naši žiaci z 9.A - Dávid Babjarčík a Juraj Tutko.  Súťaž sa konala v online priestore cez Google Meet.  Naši žiaci postavili projekt, ktorý vie automaticky zaznamenávať, zapisovať a spracovávať tepelné hodnoty namerané tepelným senzorom a následne ich preniesť do grafu alebo tabuľky v  Exceli.

  Komisiu svojím odborným komentárom a precízne spracovanou prezentáciou veľmi zaujali a umiestnili sa na skvelom 1. mieste (spolu so súťažiacim tímom zo ZŠ Mariánska, Prievidza).

  Zároveň sa chceme za odbornú a metodickú pomoc poďakovať

  Ing. Angelike Hanesz a Ing. Michalovi Jancurovi. 

 • ZBER PAPIERA

 • Deň matiek v I. A

  Dňa 7. 5. 2021 žiaci venovali hodinu matematiky blížiacemu sa sviatku Dňu matiek. Vypracované úlohy a kresba boli zároveň darčekom pre mamičky.

 • Skupinové vyučovanie na hodine SJ v 2.A

  Skupinové vyučovanie na našich školách nie je ničím novým a neznámym. Žiakom 2.A sa tento spôsob práce páči a v skupine radi pracujú.  

  Cieľom práce skupiny na hodine slovenského jazyka bolo, aby sa všetci členovia naučili podľa obrázkov reprodukovať celý text. Touto metódou vlastne žiaci bez výkladu učiteľa prišli sami k informáciám, ktoré postupne spracovali a osvojili si ich.  

  Hodina slovenského jazyka sa nám vydarila a mali sme z nej dobrý pocit. 

  Žiaci a tr. uč. 2.A 

 • Listy žiakov 2. B pre tretiakov

  Kto si myslí, že písanie listov je záležitosťou minulého storočia, je na omyle. Čoraz častejšie sa môžeme stretávať so stúpajúcim trendom, kedy si ľudia radšej vyberajú staromódnu formu písomnej komunikácie. Písanie ale aj čítanie listov má svoje čaro. Celý ten proces, keď list putuje od odosielateľa k adresátovi, sprevádza istý nádych očakávania. 

  Žiaci z 2. B sa rozhodli napísať listy svojim starším spolužiakom z 3. B triedy. Precvičili si v nich základy gramatiky a rozšírili svoju slovnú zásobu. Sú plní očakávania, či na svoje listy dostanú od tretiakov odpoveď. 

  Žiaci 2. B a tr. učiteľka 

 • Deň Zeme v 3.A

 • Výtvarná súťaž – Srdiečko pre mamičku

  Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Ide o medzinárodnú udalosť, keďže nielen u nás na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách sa tento deň oslavuje ako Deň matiek. Je to oslava materstva, obetavosti a lásky matiek voči svojim deťom.

  Dňa 6. mája 2021 Centrum voľného času v spolupráci s ŠKD vyhlásili výtvarnú súťaž na tému „ Srdiečko pre mamičku“ pre žiakov školy. Zapojili sa väčšinou mladší žiaci, ale súťaženie o najkrajšie srdiečko bolo veľké. Deti vystrihovali, lepili, farebnými pastelkami maľovali srdiečka. Aj toto je jedna z ciest, ako v deťoch rozvíjať predstavivosť a kreativitu. Porota nakoniec udelila tri najlepšie miesta, ale všetky srdiečka boli pekné. Víťazi dostali diplomy, vecné ceny a ostatní účastníci sladkosti. Urobené srdiečka si deti zobrali domov pre svoje milované mamičky.

 • Súťaž o najkrajšie maľované vajíčko

  Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže Maľované vajíčko“, ktorú organizovalo Mesto Stropkov - odbor školstva akultúry Do tejto súťaže sa zapojili žiaci I. a II. stupňa. Žiak  I. A Lukáš Ivančo  vo svojej kategórii získal krásne III. miesto a jeho sestra Nella Ivančová, žiačka VI. B, získala II. miesto. 

  Obom ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k peknému umiestneniu. 

  J.V. 

 • Ručne napísané listy v 2.A

  V dobe rôznych sociálnych sietí a aplikácií na komunikáciu medzi sebou žiaci 2.A triedy pred pár dňami dostali ručne napísané listy novými kamarátmi z Bratislavy. Naši žiaci sa týmto cítili výnimočne. Z tohto dôvodu sa tiež rozhodli spojiť s opačným koncom republiky a na listy odpísať. Žiakom sa to veľmi páčilo aj napriek tomu, že písanie listov „už nie je v móde“.  

  ​​​​​​​Žiaci a tr. uč. 2.A 

 • Pravidlá pre školy od 3. mája 2021 - aktualizované

  Od pondelka 3.5.2021 pokračujeme v prezenčnej výučbe na našej škole. Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 12.4.2021 z účinnosťou od 26. apríla 2021 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva:

  https://www.minedu.sk/26903-sk/rozhodnutie-ministra-sucinnostou-od-19-4-2021/

   

  Na stiahnutie:

  Príloha č. 8 - Žiak a zákonný zástupca - Vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx

  Príloha č. 8 - Žiak a zákonný zástupca - Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdf

   

  Vytlačené Vyhlásenia o bezinfekčnosti budú k dispozícii na vrátnici školy. Elektronická verzia je na edupage. Zákonní zástupcovia vyberajú Vyhlásenie o bezinfekčnosti - č. 8.

   

  Manuál k návratu do škôl od 3.5.2021

  https://www.minedu.sk/data/att/19491.pdf

   

 • Okresné kolo Pytagoriády P5, P6, P7, P8

  Dňa 13.4 a 14.4 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Pytagoriáda, ktorého sa zúčastnili úspešní riešitelia školského kola. Tohto roku žiaci súťažili online, ale aj tak získali pekné umiestnenia. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

  P5

  8.m Gregor Preksta 5.C ÚR

  9.m Gabriel Vojčík 5.A ÚR

  10.m Timur Hurný 5.C ÚR

  13.m Matej Preksta 5.C ÚR

  16.m Maroš Križanovský 5.B ÚR

  17.m Liana Slivková 5.A ÚR

  18.m Bianca Šoltysová 5.A ÚR

  19.m Alica Dobošová 5.A ÚR

  20.m Martina Kuziaková 5.A ÚR

  P6

  1.m Barbora Glusová 6.B ÚR

  3.m Urban Miklič 6.C ÚR

  5.m Lara Špilarová 6.C ÚR

  6.m Karin Fečová 6.B ÚR

  Katarína Nováková 6.C ÚR

  P7

  2.m Nikolas Otrošina 7.C ÚR

  P8

  1.m Eduard Hájnik 8.B ÚR

  2.m Michaela Vašková 8.A ÚR

  3.m Dávid Hrubý 8.C ÚR

  5.m Daniela Čurillová 8.C ÚR

 • Zápis do 1.ročníka 2021

  Zápis detí sa uskutoční  

  1.4. - 30.4.2021

  Na základe ,,Usmernenia k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky“ je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

  Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

  • Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. (podľa Usmernenia k zápisu)

  Na základe ,,Usmernenia k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky“ Základná škola vyžaduje pri zápise:

  1. osobné údaje o dieťati v rozsahu

  a) meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),

  b) dátum a miesto narodenia,

  c) adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,

  d) rodné číslo,

  e) štátna príslušnosť,

  f) národnosť

  2. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu

  a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,

  b) adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu c) kontakt na účely komunikácie.

  Spôsob zápisu:

  Zákonný zástupca/rodič vypisuje prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky

  (ďalej len ,, prihláška“)

  Na vypísanie ,,Prihlášky“ si zákonný zástupca/rodič môže zvoliť jednu z týchto možností:

  1. Vypíše elektronický formulár (prihláška), formulár zverejnený na www stránke školy.
  2. Vytlačí si prihlášku zo stránky školy, vypíše ju a podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami doručí na vrátnicu školy.
  3. Prihlášku si zákonný zástupca/rodič môže vyzdvihnúť osobne na vrátnici školy a po vyplnení a podpísaní obidvoma zákonnými zástupcami ju doručí na vrátnicu školy.

  Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

  Ak rodičia zvažujú o dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky napriek tomu, že dieťa dosiahlo vek potrebný na zaškolenie, sú povinní dieťa zapísať. 

  Rodičia požiadajú o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania  a doložia:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

  Výnimočné prijatie dieťaťa 

  Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo predprimárne vzdelávanie.

  Rodičia požiadajú o predčasné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a doložia

  •  vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • vyjadrenie všob. lekára pre deti a dorast

   Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

  O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15.júna 2021

  • Spôsob doručenia rozhodnutia /poštou doručenka do vlastných rúk/ na adresy zákonných zástupcov

           Mgr. Peter Gombár

                                                                                                                                                              riaditeľ školy

  V prípade nejasností môžete volať na t.č.: 0903 943 208/Mgr. Aurélia Vidiščáková, zástupkyňa pre 1. stupeň ZŠ

 • Deň Zeme v III.B

 • Krajské kolo chemickej olympiády

  Dňa 22.4.2021 prebehlo online formou krajské kolo chemickej olympiády. Do tohto stupňa súťaže sa prepracoval náš deviatak Róbert Front. Aj tu získal veľmi pekný výsledok. Bol úspešným riešiteľom. 

                                                                                                       Gratulujeme! 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria