Navigácia

 • Deň s prvou pomocou

  Súťaž družstiev mladých zdravotníkov, zameranú na poskytovanie laickej prvej pomoci, organizoval dňa 3.6.2022 Územný spolok Slovenského červeného kríža Svidník. Do tejto súťaže sa zapojili deti z prvého a druhého stupňa základných škôl okresov Svidník a Stropkov. Celkovo 14 družstiev. Našu školu reprezentovali žiaci druhého stupňa: Calková K. 5.A, Jevočinová N. 5.A, Boršč B. 5.A, Vansáč E. 6.A, Štovka D. 6.B.  Motiváciou tejto súťaže je učiť deti prvú pomoc, zlepšovať sa v nej. Úlohy boli rôzne a pokrývali viaceré oblasti prvej pomoci, ako na príklad krvácanie, oživovanie, popáleniny, zlomeniny, jednoducho mnohé život ohrozujúce situácie, ktoré sa môžu stať v bežnom živote. Úlohou súťažiacich bolo správne zareagovať, komunikovať, rany ošetriť v rámci prvej pomoci pomôcť postihnutému. Všetci súťažiaci boli odmenení vecnými cenami. Diplomy za aktívnu účasť si prevzalo každé družstvo keďže po dvojročnej odmlke nebol čas sa tomu plne venovať.  Žiaci sa na túto súťaž pripravovali na krúžku Mladý záchranár pod vedením Mgr. Pavla Šujetu.

 • ŠŠO

 • MDD

                 MDD slávili žiaci a pedagógovia ZŠ Mlynská už tradične počas 2 dní, a to  2.  a 3. júna 2022. Dňa 2. júna absolvoval I. stupeň pod vedením triednych učiteľov didaktické hry v prírode, kde sa deti zahrali a zasúťažili si v areáli Pod vlekom. Pre žiakov II. stupňa boli pripravené ukážky Sokoliarov na veľkom renovovanom ihrisku, a potom žiaci pod vedením triednych učiteľov absolvovali triedne aktivity podľa vlastného programu (návšteva ZOO, výstavy,...).

               Dňa 3. júna oslavy MDD pokračovali a naši žiaci si vymenili úlohy. Pre žiakov 1.- 4. roč. bol pripravený už tradičný 36. ročník ŠŠO (5. ročník Memoriálu Marka Špilára – zakladateľa ŠŠO a dlhoročného zanieteného pedagóga ZŠ Mlynská). Pozvanie na slávnostné otvorenie ŠŠO prijali primátor mesta Stropkov JUDr. Ondrej Brendza, vedúci OŠ a K Mgr. Tibor Kubička, Ing. Dušan Špilár (syn zakladateľa ŠŠO Marka Špilára). Po príhovore primátora mesta a riaditeľa školy Mgr. Petra Gombára, ktorí popriali deťom k ich sviatku všetko najlepšie a zaželali čo najviac síl v športovom zápolení, nasledoval slávnostný sľub športovca. Zástupcovia mladých športovcov zapálili olympijský  oheň a vypustením bielych holubov sa začalo športové súťaženie.

              Žiaci I. stupňa si merali svoje sily v 5 disciplínach: beh na 50m, beh na 300m, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou a štafetový beh tried. Najúspešnejší žiaci sa postavili na stupne víťazov a boli odmenení diplomami a medailami.

                Žiaci II. stupňa absolvovali v tento deň účelové cvičenie v prírode a preverili svoje vedomosti a praktické zručnosti pri riešení mimoriadnych situácií.

   

               Tieto 2 dni venované deťom boli plné slnka, zábavy a  športových zážitkov, ktoré im umožnili aspoň na chvíľu zabudnúť na ich školské povinnosti.

   

 • KK Slávik Slovenska

  Momentky z Krajského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy

  Tibor Berežný a Dominika Jancurová. Na akordeóne doprevádzal  Ing. Michal jancura.

  Veľké poďakovanie patrí aj Tiborkovej mamke za pomoc pri obliekaní spevákov ako aj za morálnu podporu.

 • Deviataci vo Vysokej nad Uhom

  Vysoká nad Uhom je obec v okrese Michalovce, kde žila, dnes už blahoslavená, Anka Kolesárová. A práve tam sa 2. júna vybrali naši deviataci.  V Domčeku, ktorý slúži ako centrum pre mladých a konajú sa tam duchovné cvičenia, púte pre mladých i rodiny, nás veľmi srdečne privítal otec Pavol Hudák a dobrovoľník Patrik. Otec Pavol mal prednášku, ktorá bola zameraná na vzťahy – vzťahy v rodine medzi rodičmi, rodičmi a deťmi, medzi súrodencami, ale aj vzťah medzi chlapcom a dievčaťom založený na čistote. Potom naše kroky smerovali do kostola, kde nám dobrovoľník Patrik predstavil a opísal Ankin relikviár. Následne sme sa presunuli na cintorín k hrobu Anky. Dobrovoľník Patrik nás oboznámil s Ankiným životom. Anka Kolesárová, keď mala 13 rokov, zomrela jej mamka. Počas vojny, keď obcou prechádzal ruský front, sa Anka spolu s otcom a susedmi skrývali v pivnici pod kuchyňou. Aby Anka nevzbudzovala pozornosť vojakov, obliekala sa ako staršia pani. 22.11.1944 ruský vojak prehľadával ich dom. Keď zbadal 16 ročnú Anku, začal ju ťahať von. Hrozil jej, že ak sa mu neoddá, zastrelí ju. Anka sa vojakovi vytrhla a utekala k svojmu otcovi. Jej posledné slová boli: „Ježiš, Mária, Jozef.“ Vojak ju zastrelil 2 strelami. Anka si zvolila radšej smrť, než stratu panenstva. Stala sa mučeníčkou čistoty. Tamojší kňaz po jej smrti do matriky napísal: „Obeť svätej čistoty.“ Anka pravidelne pristupovala k svätej spovedi a k svätému prijímaniu. 1.septembra 2018 bola v Košiciach vyhlásená za blahoslavenú. Pri Ankinom hrobe sa mladí vždy modlili 3 krát Zdravas´. Keď jej hrob exhumovali, objavili práve 3 spojené zrnká z ruženca, ktoré sú dnes súčasťou sedmokrások na relikviári. Na príhovor blahoslavenej Anky sa stali zázraky uzdravenia na tele i vo vzťahoch.

                 Z Vysokej sme sa presunuli do Michaloviec do baziliky minor Zoslania Svätého Ducha, kde nás privítal redemptorista Maroš, rodák zo Stropkova. V bazilike sú uložené relikvie blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, ktorý pôsobil aj v Stropkove a zomrel ako mučeník pre vieru. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. 4.novembra 2001.

                 Po duchovnom obohatení sme posilnili aj naše telá v obchodnom centre.

                 Veríme, že táto návšteva pri Anke a Metodovi Dominikovi deviatakov duchovne obohatila a upevnila ich v pravých hodnotách, ktoré sú v živote dôležité.

                 Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za našich mladých!

 • LISTENING COMPETITION

  V máji pripravili vyučujúce ANJ súťaž pre žiakov 8.ročníka LISTENING COMPETITION, počúvanie s porozumením. Žiaci si preverili svoje znalosti pri rôznych zvukových ukážkach, vrátane známej  piesne, vypracovali pracovné listy, kde dopĺňali slová, tvorili správne poradie viet či opravovali chyby v texte.

  V náročnej súťaži sa vôbec nedali zahanbiť a išlo im to výborne! Najviac sa darilo: Sáre Komišákovej, Oliverovi Hurnému, Vanesse Žanonyovej a Matúšovi Kundrátovi, ktorí boli nakoniec aj odmenení diplomami a vecnými cenami.

  Všetkým srdečne blahoželáme!

 • Dejepisné exkurzie 8. a 9. ročník

  V májovom trende dejepisných exkurzií sme na našej škole pokračovali aj so staršími žiakmi.

  Ôsmaci sa vydali do nášho krajského mesta, kde ich prvé kroky viedli do národnej kultúrnej pamiatky, Solivaru v Prešove. Tento unikátny komplex technických objektov patrí nielen medzi najvýznamnejšie, ale aj najzachovalejšie a najkrajšie technické pamiatky na Slovensku. Žiaci sa tu oboznámili s celým procesom od hlbinnej ťažby, cez čerpanie soľanky v kožených mechoch pomocou gápľa, po skladovanie a spracovanie získanej soli. Výnimočnú atmosféru okúsili aj v Ortodoxnej synagóge, najkrajšej funkčnej synagóge na Slovensku. Stavba sa dodnes využíva ako modlitebňa a na ženskej galérii je inštalovaná expozícia Múzea židovskej kultúry. Počas prehliadky komplexu, ktorého súčasťou je aj chéder – židovská škola, rabinát, rituálny bitúnok, sme sa dozvedeli mnoho o kultúre a histórii židovstva.

  Autobus plný deviatakov smeroval aj tento rok k Pamätníku Československej armády na Dukle. Tu si žiaci uctili pamiatku padlých vojakov, ktorých mená sú vygravírované na bronzových tabuliach umiestnených na kolonáde vedúcej k pamätníku. Nevynechali ani vyhliadkovú vežu, vďaka čomu sa im naskytol pohľad na Duklu takmer z vtáčej perspektívy. Ďalšou zastávkou bolo múzeum vo Svidníku, kde sa žiaci dozvedeli viac o vojenských dejinách Slovenska v rokoch 1914 – 1945, a to prostredníctvom zaujímavých exponátov, ale aj dokumentárnych filmov. Cieľom exkurzie nebolo len oboznámiť sa s informáciami o Slovensku a Slovákoch v ozbrojených konfliktoch, ale predovšetkým pochopenie toho, aký dôležitý je mier vo svete a v každodennom živote nás, bežných ľudí.

  Na ďalšie dobrodružstvá na ceste za poznaním histórie sa už teraz tešia nielen naši žiaci, ale aj pani učiteľky – dejepisárky.

 • Dejepisné exkurzie 6. a 7. ročník

  Tohtoročný mesiac máj patril na našej škole všetkým nám, ktorí milujeme históriu. Po dvojročnej prestávke sme opäť obnovili nielen príjemnú, ale aj veľmi užitočnú tradíciu dejepisných exkurzií.

  Naši šiestaci sa vybrali do múzea a archeoparku do mestečka Hanušovce nad Topľou. Tu si najprv prezreli výstavy v nádhernom barokovom kaštieli, v niekdajšom sídle šľachticov Dežefiovcov. V živom archeologickom múzeu sa žiaci nielen prešli časom od paleolitu až po včasný stredovek, ale si aj vyskúšali rôzne činnosti, ktoré robievali ľudia v minulosti. Každý si prišiel na svoje. Kto si rád zamestnáva ruky tvorivou prácou, vyrobil hlinené nádoby či utkal náramok na krosienkach. Bojovnejší strieľali z luku, no a tí najodhodlanejší sa pokúsili zapáliť oheň ohňovým lukom alebo pohladkať kozu. Domov sme sa vrátili unavení, ale plní zážitkov z vydarenej exkurzie .

  Siedmaci zas navštívili mesto Bardejov, ktoré je pýchou nielen Šariša, ale aj celého Slovenska. Bardejov sa tiež hrdí zápisom v zozname UNESCO, a tak mali žiaci čo obdivovať. Počas odborného výkladu sprievodkyne spoznali nielen architektúru historického námestia, ale objavovali aj rôzne iné dominanty, či naopak zákutia mesta. Zoznámili sa s rôznymi príhodami a životom Bardejovčanov v stredoveku, no aj so smutným osudom bardejovských židovských občanov v čase druhej svetovej vojny. V starobylej budove Radnice sa mohli pokochať nádherným interiérom a vzácnymi exponátmi z čias stredoveku až novoveku. Počasie nám opäť prialo a výlet sme ukončili spoločnou fotkou v pozadí so slnečným Bardejovom.

 • Opálové bane a Solivar v Prešove

  S blížiacim sa koncom školského roka sa naši piataci už nevedeli dočkať zaslúženého výletu. Dňa 26.5.2022 navštívili najstaršie opálové bane na svete a Solivar v Prešove. Hoci sú Slovenské opálové bane pri Červenici svetovým unikátom, nedostali sa do slovenských učebníc, a tak o nich stále ešte mnoho ľudí nevie. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií z geológie, dejepisu, biológie a vypočuli si legendy, ktoré sa viažu na toto tajomné miesto. S malými dušičkami prechádzali podzemím, hľadali drahocenný opál a snažili sa vyhnúť netopierom. Hoci sa nikomu nepodarilo počuť kroky uväznenej víly Libanky, tento deň priniesol radosť a nezabudnuteľné chvíle. Výlet ukončili nákupy a veselý spev v autobuse cestou domov.

 • KK volejbal 1.miesto

 • Vyhodnotenie výstavy Chráňme lesnú zver 2022

                Výstava výtvarných prác Chráňme lesnú zver detí MŠ, žiakov ZŠ, ZŠ s MŠ a ZUŠ okresu Stropkov bola aj tento rok vyhlásená ako súčasť XXIV. ročníka Chovateľskej výstavy trofejí. Výstava Chovateľských trofejí sa ani v tomto roku nekonala z dôvodu nariadenia SPZ. Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže. Žiaci- Šimon Pado, Zuzana Kšonžeková a Lara Špilárová získali v jednotlivých kategóriách krásne popredné miesta.  Práce hodnotila porota v zložení: Mgr. Domicián Križanovský - predseda, členovia poroty: Bc. Anežka Madzinová a Bc. Klára Gombárová.

 • Detská policajná akadémia na ZŠ Mlynská

  V roku 2017 Prezídium Policajného zboru začalo s  realizáciou nového preventívneho projektu s názvom Detská policajná akadémia. Žiakmi Detskej policajnej akadémie sa v tomto školskom roku stali aj naši štvrtáci. Majú za sebou už prvé tri témy.             

  Primárnou úlohou projektu je prevencia kriminality, sekundárnou úlohou predchádzanie inej protispoločenskej činnosti a sociálno–patologickým javom, ako aj výchova k zodpovednosti za vlastné správanie a konanie. Projekt poskytuje deťom rady, ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie a kam sa obrátiť v prípade potreby pomoci. Témami projektu sú:  Zoznámte sa s našou políciou, Bezpečne na internete, Každý je iný, Na ceste nie si sám a Stop násiliu. Pri upevňovaní vedomostí pomáha žiakom pracovný zošit, ktorým deti sprevádzajú postavičky – Krištof a Agáta.  

  Žiakom pri osvojovaní nových poznatkov, vedomostí a zručností pomáhala policajná preventistka ORPZ vo Svidníku  Mgr. Katarína Sukeľová, ktorá si svojím profesionálnym a kreatívnym prístupom získala srdcia všetkých detí. Vyučovacie hodiny pod jej vedením  žiaci prežívali s nadšením, veľkým záujmom  a radosťou z nových poznatkov, zručností  a skúseností. Veríme a pevne dúfame, že Detská policajná akadémia do našej školy zavíta aj v budúcom školskom roku a prostredníctvom nej  naši žiaci nadobudnú dôležité poznatky pre svoj zodpovedný a bezpečný život.

 • Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022 ovládli speváci zo ZŠ Mlynská

  Dňa 9.5.2022 sa na pôde ZUŠ Františka Veselého konal už 30. ročník okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022 .Žiaci základných škôl  prišli zaspievať ľudové piesne, ktoré si pripravili pre svojich poslucháčov a tiež pred odbornú porotu.

  Naši speváci si počínali výborne a umiestnili sa v každej kategórii v zlatom pásme za čo im , ale aj pedagógom za prípravu patrí veľké poďakovanie.

  Držíme našim postupujúcim Tiborkovi a Dominike prsty na Krajskom kole, ktoré sa uskutoční 3.6.2022 v Prešove.

  Výsledková listina-9.5.2022

  I.kategória

  Barbora Bogdanová I. ZŠ– bronz.pásmo

  Ema Viňarská ZŠ HAVAJ -strieb.pásmo

  Tibor Berežný  ZŠ Mlynská - zlaté pásmo - s postupom na kraj

  II.kategória

  František Šamko I. ZŠ – bronz.pásmo

  Jakub Fecko III. ZŠ – strieb.pásmo

  Simona Svákusová ZŠ HAVAJ – zlaté pásmo- s postupom na kraj

  Mária Gondeková ZŠ Mlynská – zlaté pásmo

  III.kategória

  Vladimír Fedák I. ZŠ – strieb.pásmo

  Jaroslava Boršayová ZŠ HAVAJ -bronz.pásmo

  Dominika Jancurová  ZŠ Mlynská -zlaté pásmo - s postupom na kraj

  Tímea Korpoňová ZUŠ F. Veselého -zlaté pásmo

   

  Michal Jancura

 • Výlet druhákov

  Pekné počasie a výborná nálada  sprevádzali  žiakov 2. ročníka  počas koncoročného výletu 24. 5. 2022 do Bardejova a Bardejovských Kúpeľov. Na programe dňa bola ako prvá návšteva Šarišského múzea a návšteva historického Radničného námestia.

  Príjemné poludnie sme prežili aj oddychom a zábavou v Bardejovských Kúpeľoch. Tu sme navštívili tunajší skanzen - Múzeum ľudovej architektúry v prírode, ktorý je najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku. Deti si tu mohli rozšíriť teoreticky už osvojené vedomosti o živote ľudí dávnejších dôb. Prehliadku skanzenu sme zavŕšili prechádzkou v krásnom prostredí Bardejovských Kúpeľov.

  Nezabudli sme kúpiť miestne  kúpeľné oblátky, ochutnať vodu z liečivých prameňov či kúpiť suveníry pre svojich najbližších.

  Unavení, ale bohatší o nové poznatky a zážitky sme nakoniec šťastne dorazili domov.

                                                                                                                                                                                                                                                          Triedni učitelia

 • Celoštátne kolo Geografickej olympiády

  V dňoch 20. a 21. mája tohto roku sa v našich krásnych Tatrách, v osade Tatranská Lomnica konalo celoštátne kolo známej a populárnej súťaže Geografická olympiáda. Zúčastnil sa jej žiak našej školy Eduard Hájnik z 9.B, o ktorom už vieme, že vyhral zlato v CK Dejepisnej olympiády. Geografia a dejepis sú zrejme Edove srdcovky, keďže získal umiestnenie v najvyšších kolách olympiád. To sa každému nepodarí! Súťažil v kategórii E a konkurencia bola vysoká - 30 súťažiacich. Do prvej trojky sa nedostal, avšak bol úspešným riešiteľom, čo samo o sebe  je výborným výkonom. Na úspešnosť bolo potrebné získať 75 bodov zo 100. Edo získal 85 bodov, čo ho posunulo na 14. miesto. Vynikajúco si viedol v praktickej časti, kde stratil len 3 body. To svedčí o dôslednej a zodpovednej príprave, ktorá spočíva v práci s atlasom, štúdiu okruhov tém mimo povinného učiva, v samoštúdiu, presnosti a rýchlosti vypracovania úloh.

  Tešíme sa z takého výsledku a chceme Edovi poďakovať za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy, nášho mesta. Kiežby bolo takých žiakov ako je Edo viac. Poprajme teda Edovi veľa úspechov do ďalšieho štúdia na strednej škole a chuti aj naďalej súťažiť a prezentovať svoje vedomosti k radosti svojej, svojich rodičov i pedagógov.

  Ďakujeme a držíme ti palce Edo!

 • D. Calko a J. Suvák – úspešní riešitelia celoštátneho kola Technickej olympiády

  Od 3. do 4. mája 2022 sa konalo celoštátne kolo 12. ročníka Technickej olympiády                               pod záštitou PaedDr. Jozefa Zanovita, riaditeľa Spojenej školy Československej armády 24 v Martine a nechýbali na ňom ani naši deviataci, žiaci Základnej školy Mlynská                           v Stropkove.

   

  Prešovský kraj, stropkovský okres, ale najmä našu základnú školu reprezentovali Dávid Calko z 9.A a Jakub Suvák z 9.C triedy. Ich účasť nebola žiadnym prekvapením, ale výsledkom svedomitej a dlhodobej prípravy.

  Dávid sa už od 6. triedy zúčastňoval všetkých ročníkov Technickej olympiády a každoročne si z nich odniesol umiestnenie do 2. miesta. Svoje pôsobenie na základnej škole zavŕšil víťazstvom na krajskom kole, a tým si zabezpečil účasť v celoštátnom kole, do ktorého postupujú len víťazi krajských kôl. Pre Jakuba, ktorý je žiakom športovej triedy a venuje sa futbalu, to bolo prvýkrát.

  Mesto Martin privítalo súťažiacich slnečným počasím a príjemným prostredím. Štvrtok začal slávnostným otvorením celoštátneho kola, po ktorom nasledovalo riešenie súťažných úloh teoretickej a  praktickej časti. Teoretická časť pozostávala z 15 úloh, v praktickej časti mali zhotoviť vrhadlo.  Na jeho vyrobenie museli poznať princípy jeho fungovania, vedieť čítať technické výkresy, poznať zásady zobrazovania, správne voliť polotovary, rozoznávať a použiť vhodné náradie, voliť správne pracovné postupy, aplikovať zásady správneho pracovného postupu, mať na zreteli bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a myslieť na mnoho dôležitých vecí.

  Po ukončení súťaže všetci  netrpezlivo očakávali slávnostné vyhlásenie výsledkov. Aj keď to tento raz pre nás neboli priečky najvyššie, Dávid a Jakub sa medzi najlepšími technikmi nestratili. Získali 6. miesto a stali sa úspešnými riešiteľmi celoštátneho kola, pričom úspešným riešiteľom sa stávajú súťažiaci, ktorí dosiahnu minimálne 70% .

   

  Ďakujeme Dávidovi a Jakubovi za výbornú reprezentáciu školy a prajeme im veľa úspechov                             v ďalšom štúdiu. Nech aj vedomosti z techniky im v budúcnosti pomôžu správne sa rozhodnúť a vybrať si tú správnu cestu.

  Poďakovanie patrí aj Mgr. Petrovi Gombárovi, riaditeľovi ZŠ Mlynská, za pedagogický dozor a zabezpečenie dopravy žiakov vlastným motorovým vozidlom.

                                                                                                                            Ing. V. Štafurová

 • KK Mini futbal žiakov 1. stupňa ZŠ McDonalds Cup

  Na KK Mini futbale žiakov ZŠ získali naši žiaci krásne 5.miesto z 12 účastníkov.

  Výsledky: základných skupín: SP-Giraltovce 1:1 Lehocký, SP-Lipany 2:2 Vnouček, Sekera, SP-Levoča 8:2 Nicz,Bodnár 2,Vnouček 2,Lehocký 2,Prusák, skupina o 4-6 miesto: SP-Jakubany 3:4 Vnouček 2, Prusák, SP-Poprad 6:4 Lehocký 3, Sekera 2, Prusák.

 • Čerstvý chlebík v 2.C

  Neexistuje nič lepšie než čerstvo upečený domáci chlebík. V 2.C sme si o tom čítali a pozreli videá. Neostali sme však len pritom. Dobrovoľnú domácu  úlohu upiecť chlieb splnili dvaja žiaci a ochutnávanie sa mohlo začať. Ďakujeme Patrikovi a jeho šikovnému ockovi a Lilke a jej šikovnej mamičke, ktorí pečenie chlebíka zvládli na jednotku s hviezdičkou.

 • Mladšie žiačky ZŠ Mlynská Stropkov VÍŤAZKY krajského kola MINI COOL VOLLEY s postupom na M SR

  O veľký úspech ZŠ Mlynská Stropkov sa postarali jej mladšie žiačky v kategórii MINI COOL VOLLEY (3-kový volejbal) pod vedením trénera Milana Haľka.
  Na krajskom kole, ktoré sa konalo 23.5.2022 vo Vranove nad Topľou, naše žiačky nenašli premožiteľa a svojou bojovnosťou a húževnatosťou si zaslúžene vybojovali postup na M SR. Vo svojej skupine si jednoznačne poradili a postupne porazili zhodne 2:0 družstvá Brezovica, Svit a Svidník.
  Ako víťaz svojej skupiny v nasadenej bojovnosti pokračovali aj v semifinále.  V hre nepoľavili ani s družstvom z Prešova, zdolali ho 2:0 a tento výsledok ich posunul do finále, kde sa stretli so susedným Svidníkom. Aj keď v oboch setoch začal na chvíľu bodovať súper zo Svidníka, žiačky ZŠ Mlynská zabrali a svojou útočnou hrou, nekompromisnými blokmi a kvalitným podaním zvíťazili bez straty setu aj nad Svidníkom 2:0. Takáto hra ich charakterizovala počas celého turnaja.
  Dievčatám a trénerovi gratulujeme a prajeme veľa úspechov na Majstrovstvách SR.

  Zostava:
  Špilárová L., Cimbová K., Nováková K., Siváková E., Suváková S., Zápotocká D., Semancová S.
  Tréner: Mgr.Milan Haľko

  Výsledky:
  V skupine
  ZŠ Mlynská Stropkov - ZŠ Brezovica 2:0 (25:5, 25:11)
  ZŠ Mlynská Stropkov - ZŠ Komenského Svit 2:0 (25:11, 25:7)
  ZŠ Mlynská Stropkov - ZŠ Komenského Svidník 2:0 (25:11, 25:14)

  SEMIFINÁLE
  ZŠ Mlynská Stropkov - ZŠ Šrobárová Prešov 2:0 (25:11, 25:18)

  FINÁLE
  ZŠ Mlynská Stropkov - ZŠ Komenského Svidník 2:0 (25:13, 25:11)

 • Geografická exkurzia – hvezdáreň Roztoky

   

  Najlepšie podmienky pre pozorovanie oblohy sú ďaleko od presvetlených veľkých miest tam, kde je úplná tma. Jedným z takýchto miest s tmavou a často jasnou oblohou je observatórium postavené na severovýchode  Slovenska.  Je ňou hvezdáreň v Roztokoch, ktorú navštívili 23.5.2022 žiaci šiesteho ročníka  našej školy.  Program exkurzie bol nasledovný : prehliadka hvezdárne, prednáška o vesmíre, prezentácia vesmírnych ďalekohľadov v kupole, pozorovanie slnečnej koróny, aj to len v prípade priaznivého počasia, ktoré  nám však nevyšlo, lebo  bolo zamračené.

  Prednáška, ktorú  viedol skúsený hvezdár, sa skladala z nasledovných častí:

  1. Opis Slnka -  základné charakteristiky (stavba, zloženie, teplota, hustota), čo môžeme na Slnku pozorovať, slnečný cyklus.

  2. Život Slnka  -  rozpis jednotlivých etáp vývoja od zrodu z medzihviezdneho oblaku až po jeho zánik. 

  3.  Vývoj slnečnej sústavy - rozpis jednotlivých etáp vývoja.

  4.  Opis slnečnej sústavy - obsahuje základné a najzaujímavejšie informácie o jednotlivých telesách slnečnej sústavy.

  Exkurzia bola na veľmi vysokej úrovni, o čom svedčia aj ohlasy našich žiakov a ich úprimná túžba po podobnej exkurzii na budúci školský rok.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria