Navigácia

 • Kam na strednú - celoslovenský Virtuálny týždeň otvorených dverí stredných škôl (29.11-3.12)

  Milí deviataci!

  Stredné školy si pre vás pripravili opäť virtuálny deň otvorených dverí.

  Podujatie prebieha na portáli 

  www.kamnastrednu.sk

 • Technická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 25. 11. 2021 bola ZŠ Mlynská organizátorom okresného kola Technickej olympiády - 12. ročník za okres Stropkov, ktorá sa uskutočnila dištančnou formou (online). Účastníkmi mohli byť žiaci, ktorí sa v školskom kole v kategórii A umiestnili na prvom a druhom mieste a v kategórii B na prvom mieste. Okresné kolo prebiehalo formou online testu, ktorý pozostával z teoretickej a praktickej  časti.  Do súťaže sa zapojili 3 školy: ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Bukovce a ZŠ s MŠ Kolbovce. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:  A ( 8. – 9. ročník) – dvojice a B ( 5.-7. ročník) - jednotlivci. Čas na vypracovanie testu bol maximálne 40 minút. V kategórii A bola súťaž dvojíc, kde online test vypracovával každý súťažiaci sám, výsledné poradie dvojíc určil súčet ich bodov.

   

  Vyhodnotenie:

   Kategória A- dvojice:

   1. miesto – Jakub Suvák, Dávid Calko - ZŠ Mlynská Stropkov

   2. miesto – Radovan Zajac, Nikolas Choma - ZŠ s MŠ Bukovce

   3. miesto – Martina Karchňaková, Stanislava Bartková - ZŠ s MŠ Kolbovce

   

   Kategória B- jednotlivci:

   1. miesto – Barbora Glusová – ZŠ Mlynská Stropkov

   2. miesto -  Slavomíra Palejová – ZŠ s MŠ Bukovce

   3. miesto -  Rebeka Karchňaková – ZŠ s MŠ Kolbovce

   

   Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali šekové poukážky v hodnotách 14, 10, 6 eur a diplomy. Víťazom okresného kola  srdečne blahoželáme.

 • OPATRENIA PLATNÉ OD 25.11.2021

  V súvislosti s prevádzkou škôl a školských zariadení sa s účinnosťou od 25.11. zavádzajú nasledovné zmeny:

  povinnosť nosenia rúšok pre žiakov v školách s výnimkou detí v materských školách,

  výnimka z nosenia rúšok platí tiež pre deti a žiakov s poruchami autistického spektra, žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov

  (https://www.minv.sk/.../vestnik_vlady.../vyhlaska_262.pdf...);

  Ahoj

  O ďalších opatreniach vás budeme priebežne informovať.

 • Moje srdce bije pre....

  Počas Európskeho týždňa boja proti drogám sme sa v rámci vyučovania zamerali na podporu duševného i fyzického zdravia prostredníctvom jednoduchej aktivity. Žiaci písali na papierové srdiečka všetko, čo pozitívne a priaznivo pôsobí na ich zdravie. Spoločne sme tak zistili, že nielen rodina, priatelia či šport podporujú náš zdravý životný štýl, ale aj hudba, spev, domáci miláčikovia, príroda ............

  Ak chcete vidieť, čo je vzácne pre vyše 350 žiakov I. a II. stupňa, príďte sa pozrieť do pavilónu C.

   

                                                                                         koordinátorka prevencie

 • Pasovanie prvákov v ZŠ Mlynská

       Tak ako je dobrým zvykom aj tento rok sme v ZŠ Mlynská v Stropkove pasovali prváčikov. Slávnostné oblečenie, tablo s fotografiami, pasovacie listy, darčeky,... Triedne učiteľky všetko pekne pripravili, pasovanie sa mohlo začať.

       Vo štvrtok 25. novembra ráno, presne na Katarínu, zaklopal na dvere tlačiarensky škriatok Hups a do prváckych tried priviedol riaditeľa školy Petra Gombára a pani zástupkyňu Auréliu Vidščákovú.

       Predtým, ako sa prváčikovia stali právoplatnými členmi školského cechu, museli vzácnym hosťom ukázať, čo všetko sa za pár mesiacov v školských laviciach naučili. Predviedli, ako vedia čítať, počítať i spievať. Po zložení prváckeho sľubu nasledovala dlho očakávaná chvíľa­-pasovanie do cechu školského. Každý prváčik pokľakol pred pána riaditeľa a ten mu na znak príslušnosti k cechu priložil na rameno obrovskú školskú ceruzku. Po tejto ceremónii si žiaci z rúk pani zástupkyne prevzali pasovacie listy. Triedne učiteľky Andrea Babjarčíková a Bronislava Buráková im potom odovzdali milé darčeky.

       Na záver slávnosti triedy rozžiarili nielen spokojné úsmevy našich prvákov, ale aj svetielko prskavky, ktoré svietilo na sladkej odmene, v podobe farebných a chutných koláčikov.

       Tešíme sa, že do našej školskej rodiny pribudli ďalší žiaci, ktorí svojou múdrosťou, šikovnosťou,  talentom a slušným správaním budú šíriť jej dobré meno ďalej.

                                                                                                       Triedne učiteľky I.A a I.B

 • Extravagantný účes

  Extravagantné účesy sa najviac vyskytujú na rôznych súťažiach, no môžeme sa s nimi stretnúť aj v bežnom živote. Sú dosť náročné na zhotovenie, ale aj veľmi zaujímavé. Záleží len na odvahe zákazníčky, aký výnimočný účes, strih a farbu si vyberie.

  Dňa 16.11.2021 v popoludňajších hodinách aj v našej škole sa našli odvážni žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže v extravagantnom účese. Výsledkom spoločnej práce boli originálne výtvory.  Porota udelila tri víťazné miesta, ktoré získali pekné ceny a všetkým súťažiacim rozdala sladkosti.

   

  Vyhodnotenie ( dvojice ):  1. miesto -  Zuzana Kšonžeková a Anna Džavoronková

                                             2. miesto – Vanesa Habšudová a Sofia Prokopičová

                                             3. miesto -  Ema Maťaská a Timea Zásadová

   

 • Skúmame na hodinách fyziky

  Fyzika je predmet, ktorý opisuje a skúma prírodné javy a určite patrí medzi tie náročnejšie predmety. Aby žiaci fyzike porozumeli, je potrebné na hodinách skúmať a experimentovať. V našej učebni fyziky máme  pomôcky   z rôznych  projektov, do ktorých sa naša škola zapojila a to národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj zručností a prácu s talentmi, a projekt IT Akadémia. Žiaci však môžu experimentovať aj z pomôcok vyrobených doma. Práve zážitkové učenie, že žiak veci a deje skúma, pracuje s nimi  a práca v skupinách patria medzi najdôležitejšie vyučovacie metódy.

  To, že s rôznymi kvapalinami sa dá robiť množstvo zaujímavých pokusov,  mali možnosť presvedčiť sa žiaci 6.A  triedy. Na vyučovaciu hodinu fyziky si okrem vody doniesli  kvapaliny ako napr. olej, ocot, atrament a pod., rôzne nádoby, slamky, striekačky a v skupinách overovali základné vlastnosti kvapalín, a to tekutosť, zachovanie objemu, nestlačiteľnosť, voľný vodorovný povrch, deliteľnosť. Na ďalšej hodine zisťovali koľko lyžičiek – čajových či polievkových, naberačiek, vrchnákov a pod. sa zmestí do 1 litra odmerného valca. Zaujímavé bolo zistenie, aký je objem 1 kvapky vody či objem lyžičky. V závere hodiny vypracovali pracovné listy, ktoré boli vyhodnotené.

  Žiaci ôsmych ročníkov mali možnosť skúmať optické vlastnosti svetla, a to odraz a lom. Opäť pracovali v skupinách, kde overovali zákon odrazu svetla na zrkadle a lom svetla na optických rozhraniach vzduch-sklo a naopak.

  Deviataci preberajú na hodinách fyziky elektrické vlastnosti látok a venovali sa zapájaniu elektrických obvodov. Zistili, kedy elektrickým obvodom prechádza elektrický prúd a ktoré látky vedú či nevedú   elektrický prúd. Zapojili do elektrického obvodu napr. aj kľúče, pero, ľudský vlas, ceruzky..., aby zistili, či sú vodičmi alebo naopak izolantmi.

  Niektoré momentky z vyučovacích hodín  sme zachytili na fotografiách.

 • Svetový deň sporenia

       Jednou zo základných zručností, ktorú by si mali osvojiť už aj deti, je vedieť narábať s peniazmi, nájsť rovnováhu medzi ich spotrebou a sporením. V rámci finančnej gramotnosti si žiaci pripomenuli 31.október ako Svetový deň sporenia. Zahrali sa na malých bankárov, finančných manažérov a založili si vlastné vkladné knižky. Rozhodovali sa, na čo chcú sporiť a akú sumu peňazí by si chceli odkladať. Nakoniec sa pochválili svojimi pokladničkami.      Veríme, že tieto činnosti prispeli k uvedomeniu si sporenia ako dôležitej súčasti bežného života každého človeka.

 • Október- mesiac úcty k starším

  V jesenných mesiacoch našu pozornosť viac upriamujeme na svojich starých rodičov.  Uvedomujeme si ich úsilie a pomoc, ktorú nám preukazujú počas života. Každá ich vráska na tvári má svoj príbeh a silné ruky dedkov hovoria o ich ťažkej práci počas života, ale aj o láske, ktorú nimi rozdávajú.

  Žiaci 7. ročníka svoj vzťah k starým rodičom opísali aj na hodinách anglického jazyka  v projektovej práci.

              Srdečná vďaka našim rodičom a starým rodičom však patrí počas celého roka.

 • Dvojitý zásah žiakov ZŠ Mlynská na KK súťaže Hviezdoslavov Kubín

       Hviezdoslavov Kubín je najstaršie a najprestížnejšie podujatie v umeleckom prednese na Slovensku. Pôvodne vznikol pre potreby lepšej výslovnosti v slovenskom jazyku, postupne sa však pretváral, prepájal sa s inými druhmi umenia a nadobudol súčasnú podobu.

       KK súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy sa tento rok uskutočnilo dištančnou formou v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Odborná porota vyberala víťazov v jednotlivých kategóriách prostredníctvom videonahrávok víťazov okresných kôl súťaže.

        Našu školu i okres Stropkov úspešne reprezentovali traja žiaci Rebeka Baníková, Emma Padová a Adam Vidiščák. 

        Najprv nám urobila veľkú radosť Emma Padová, ktorá recitovala báseň Ako sa opravuje rádio a v konkurencii 12 najlepších recitátorov z Prešovského kraja získala v I. kategórii nádherné 3. miesto.

        V II. kategórii Veľkými myšlienkami malého človeka odbornú porotu zaujal aj Adam Vidiščák a z ďalších 11 kvalitne pripravených recitátorov si v poézii vybojoval výborné 3. miesto.

                               

  Našim úspešným recitátorom ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme im ďalšie úspechy!

 • PROTIODKUKÁVAČE

  Maľovanie, strihanie, kreslenie, lepenie, písanie a tvorivosť...spojením týchto zručností sa podarilo žiakom zo 4.c vytvoriť nádherné PROTIODKUKÁVAČE. Na každom z nich je pár povzbudivých viet:

  Som šikovný! Zvládnem to aj sám! Verím si! Mám nato! Som super! Dokážem to! ...

  Vyskúšali sme ich aj v praxi a osvedčili sa.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Štvrtý októbrový pondelok je vyhlásený za Medzinárodný deň školských knižníc. Tento deň je oslavou ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí.

   25. október 2021 bol pre žiakov ZŠ Mlynská v Stropkove nezvyčajným. Vyučovanie sa tentoraz nekonalo len v triede, ale aj v školskej knižnici.

  Celé dopoludnie jednotlivé triedy navštevovali knižnicu, kde na nich čakali rôzne rozprávkové bytosti, hry a súťaže. Prvákov privítal tlačiarenský škriatok Hups, ktorý si spolu s deťmi nechal vypísať čitateľský preukaz. Knihy boli žiakom ponúknuté zaujímavou a hravou formou. Dokonca zlý Černoknižník niektoré triedy v knižnici aj zamkol a ich úlohou bolo nájsť kľúč podľa indícií v knihách a dostať sa von (Escape room).  Mladší žiaci čítali, ilustrovali aj dramatizovali obľúbené rozprávky, bájky a zahrali si hru Hádaj, hádaj, hádač – program z ľudových hádaniek a porekadiel.

  Aj na hodinách literatúry sa realizovali rôzne aktivity. Žiaci si spravili Literárny karneval a prezliekli sa za svoje obľúbené rozprávkové postavy. Súťažili o NAJ-knihu a vyskladali slušnú zbierku najmenších, najstarších, najhrubších a najťažších kníh. Starší žiaci sa zahrali na básnikov a vyskúšali si vytvoriť vlastné básne z názvov kníh.

  Žiaci si doplnili svoje vedomosti z oblasti knihovníctva, zabavili sa a príjemne strávili tento deň. Školská knižnica tak získala nových čitateľov. Všetkým sa tento deň páčil a hodnotili ho veľmi pozitívne.

 • Hodina deťom

  Hodina deťom je verejná finančná zbierka organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska od roku 1999. Jej základné posolstvo je pomáhať deťom a mladých ľuďom, ktorí to potrebujú. Tento rok sa Hodina deťom zamerala cielene na pomoc deťom, ktoré vyrastajú len s jedným rodičom. Naša škola sa pravidelne zapája do tejto zbierky. Ema Slivková a Tamara Malačinová, žiačky 9.C, sa 21. októbra vybrali s pokladničkou v ruke do tried našej školy, kde už ich netrpezlivo čakali štedrí darcovia. Za svoj dobrovoľný finančný príspevok boli darcovia odmenení nálepkou Hodina deťom. Na našej škole sa vyzbieralo krásnych 265 eur, ktoré boli odoslané na účet Hodiny deťom. Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme.

 • Výtvarný plenér F. Veselého

  Dňa 20. 10. 2021 sa konal  19. ročník Výtvarného plenéra akademického maliara F. Veselého v areáli Pod vlekom. Stretli sa na ňom žiaci stropkovských základných a umeleckých škôl. Naše žiačky zaujali porotu svojimi prácami, a tak si vybojovali popredné miesta v tejto súťaži:

  1.kategória:

  1. miesto - Viktória Komišáková  4.b

  2. miesto - Diana Juhasová           4.b

  3. miesto -  Diana Sahajdová        4.c

   

  2. kategória :

  2. miesto – Barbora Glusová        7.b

  Cena za účasť – Eva Poperníková   8.b

  Našim mladým výtvarníčkam srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ich budúcej umeleckej tvorbe!

 • Šarkaniáda - jeseň 2021

      Dňa 20 októbra 2021 sa deti  ZŠ Mlynská nevedeli dočkať popoludnia a obľúbenej akcie    „Šarkaniády“- (súťaž o najkrajšieho lietajúceho šarkana).

      Všetko to začalo výrobou šarkanov. Deti na 1. stupni pracovali usilovne ako včeličky. Rozvíjali svoje  zručnosti pri strihaní, lepení, kreslení a maľovaní. Výsledkom spoločnej práce boli originálne šarkany, ktoré si aj vyskúšali. Vetrík silno pofukoval a detské šarkany sa postarali o pestrofarebné divadlo na jesennej oblohe. Hoci niektoré šarkaníky protestovali a nechcelo sa im vzlietnuť,  pomohli im pani vychovávateľky rýchlymi úpravami priamo na školských ihriskách. Deti mali obrovskú radosť. Po „leteckej” prehliadke šarkanov boli deti ocenené za ich tvorivú prácu a fantáziu.

  Vyhodnotenie: 1. miesto – Trong Dat Ngo

                           2. miesto – Júlian Gundza

                           3. miesto – Peter Ripper

 • Milión detí sa modlí ruženec

  „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ To sú slová sv. Pátra Pia i celosvetová aktivita, do ktorej sa 18. októbra zapojila aj naša škola. O 9.00 hod. sa deti spolu s učiteľmi začali modliť svätý ruženec, niektorí v triedach, niektorí v sanktuáriu. Ruženec v sanktuáriu sa modlili žiaci zo stropkovských ZŠ. Za našu školu sa modlil Urban Miklič, žiak 7.C triedy. K ružencu v sanktuáriu sa pripojili žiaci v triedach cez YouTube kanál. V triedach zaznievalo Zdravas´, Raduj sa i Bohorodice. V srdciach detí i učiteľov ostal hlboký duchovný zážitok. Nech Pán vyslyší úprimnú detskú modlitbu.

 • Vyrezávanie tekvíc – Halloween

           Halloween, predvečer všetkých svätých, je sviatok oslavovaný 31. októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré koledujú a navštevujú susedov.  Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané tekvice, vnútri ktorých je sviečka, čarodejnice, duchovia, netopiere, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. Typickými farbami sú červená, žltá, oranžová a čierna.

  Aj naša škola bola organizátorom súťaže vo vyrezávaní tekvíc  v týždni od 11.10. – 15.10.2021.  Zúčastnilo sa jej približne 40 detí, ktoré vyrezávali tekvice v školských kluboch s vychovávateľkami školy.  Výsledkom spoločnej práce boli originálne príšery, jedna krajšia ako druhá. V deň sviatku ich vyskúšajú zapálením sviečky vnútri tekvice. Porota v každom školskom klube udeľovala  tri najlepšie miesta a všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili súťaže, rozdala sladkosti.

 • Európsky deň jazykov na ZŠ Mlynská

  Európsky deň jazykov si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít.

  V rámci vyučovania anglického jazyka žiaci našej školy pracovali so slovnou zásobou – šport, domáce zvieratá a školské predmety. Tú neskôr prekladali do cudzieho jazyka krajiny, ktorú si zvolili spomedzi krajín Európskej únie. Takto vznikli veľmi zaujímavé plagáty, ktoré zdobia chodby školy. Žiaci vyšších ročníkov sa pohrali s taliančinou, španielčinou či češtinou a vytvorili dialógy, ktoré svedčia o tom, že mladí a cudzie jazyky idú dohromady.  Žiaci taktiež vyrábali pexeso či stolné hry. Pred dvoma rokmi žiaci zdramatizovali rozprávku Snehulienka. Práve táto rozprávka ich inšpirovala natoľko, že si vyrobili zaujímavé kulisy, kde pomenovali hlavné postavy  v niekoľkých jazykoch krajín Európskej únie.

  Na slovenčine si piataci precvičili abecedu a prácu so slovníkmi v skupinách. Pokúsili sa preložiť a zaspievať si známu pieseň Hlava, ramená, kolená, palce v štyroch cudzích jazykoch. Ôsmaci si zahrali živé pexeso so slovami a taktiež si vzali na mušku farby, ktoré sú zakomponované vo frázach, prísloviach či porekadlách cudzích jazykov.

  Na nemeckom jazyku sa žiaci zamerali na chuťovky a vyšlo im to dokonale. Každý žiak si vylosoval jeden európsky štát a jeho úlohou bolo pripraviť jedlo pochádzajúce z danej krajiny. Žiaci taktiež vytvárali plagáty s vlajkami krajín Európskej únie.

  Ostatní kolegovia pripravili pre žiakov rôzne zábavné kvízy.

  Je motivujúce priblížiť žiakom cudzie jazyky i iným spôsobom ako sú zvyknutí, pretože jazyky nie sú len o slovíčkach a gramatike, ale aj o použití v každodennom živote.

  Vyučujúci jazykov

 • Finále Olympijského odznaku všestrannosti 2020/2021

  Na finále Olympijského odznaku všestrannosti prišli tie najlepšie družstvá z jednotlivých krajov a najlepší jednotlivci z celého Slovenska. Sme veľmi hrdí, že sa tam prebojoval aj žiak ZŠ Mlynská Stropkov Damián Janek a obsadil v silnej konkurencii krásne 10. miesto.

  Dvojdňový program bol zameraný na testovanie všetkých kondičných pohybových schopností – rýchlosti, sily aj vytrvalosti. V pondelok 27. septembra čakali v Šamoríne na 7 súťažných družstiev a 28 jednotlivcov disciplíny ľah-sed, výdrž v zhybe, skok do diaľky z miesta, hod medicinbalom a na záver cezpoľný beh. V utorok sa mladí športovci prezliekli do plaviek a súťažili v bazéne. Záverečná bodka za dvojdňovým programom bola prekážková dráha OCELOT v Bratislave.

  Deti prišli povzbudiť aj úspešní športovci. V Šamoríne v plaveckom bazéne ich podporovali Adam Botek s Csabom Zalkom, na prekážkovej dráhe zasa ich kolegovia zo štvorkajaka Samuel Baláž s Denisom Myšákom, biatlonistka Anastasia Kuzminová, strelkyňa Danka Barteková a rýchlostní kanoisti Denis Myšák a Samuel Baláž.

  Damiánovi gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

                                                                                                   ZŠ Mlynská

 • Medzinárodný deň eura

  Za Medzinárodný deň eura bol Európskou úniou vyhlásený 24.september. Jednotlivé štáty opustili vlastnú menu a prijali spoločnú menu Európskej únie euro. Tento významný deň si žiaci 1.stupňa našej školy pripomenuli rôznymi aktivitami. Klasické hodiny vymenili za hodiny rôznych skladačiek, hádaniek, hlavolamov a súťaží. Žiaci tvorivo vymýšľali a navrhovali nové eurobankovky. Veríme, že všetky tieto náučné aktivity prispeli k rozvoju finančnej gramotnosti našich žiakov a pomohli im sa lepšie orientovať v reálnom svete peňazí.

   

                                                                                                                     Mgr. Dana Džupinová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria