Navigácia

HISTÓRIA ŠKOLA SÚČASNOSŤ A PROFILÁCIA ŠKOLY

O škole

SÚČASNOSŤ A PROFILÁCIA ŠKOLY

Súčasnosť  a profilácia školy                             

 

Motto:  Vzdelanie je cesta k zmene človeka

 

V súčasnosti tvorí areál školy 8 samostatných pavilónov. Škola zabezpečuje základné vzdelanie v 1. až 9. ročníku. Na prvom stupni máme v každom ročníku dve paralelné triedy a na druhom stupni sú v každom ročníku tri paralelné triedy.

Škola je (aj vďaka projektom) veľmi dobre vybavená materiálne aj technicky  a vedenie školy sa snaží aj naďalej zlepšovať podmienky pre výchovno-vzdelávací proces.

Škola má k dispozícií veľkú telocvičňu, malú telocvičňu, antukové ihrisko  a detské ihrisko, ktoré sa využívajú nielen pri vyučovaní TV, ale aj pre záujmovú činnosť a činnosť ŠKD. V minulom školskom roku sme ukončili výstavbu ihriska s umelou trávou.

 Pri vyučovaní sa využívajú odborné učebne chémie, fyziky, prírodopisu, cudzích jazykov, kresliareň, ako aj dielne na kov a drevo.  V školskom roku 2008/2009 sme vyučovanie informatiky rozšírili o tretiu počítačovú učebňu a všetky tieto učebne sú dovybavené eBeam tabuľami. Taktiež bola rozvedená školská počítačová sieť po celom komplexe školy a bezpečnost školy je posilnená kamerovým systémom.

Súčasťou školy je aj žiacka knižnica spojená s čítárnou. Školské kluby majú samostatné miestnosti pri jednotlivých triedach.

Rekonštrukcia školy, ktorá v súčasnosti prebieha, prispeje k zlepšeniu podmienok výchovy a vzdelávania našich žiakov.

Základná škola na Mlynskej ulici patrí medzi najväčšie školy v meste a v okrese Stropkov, ale počet žiakov každoročne klesá.

Od prvého dňa vzniku si škola začala intenzívne budovať imidž kvality a veľmi rýchlo sa vypracovala medzi najlepšie v okrese. Na tejto pozícii sa drží aj dnes, o čom svedčí množstvo vynikajúcich výsledkov nielen na úrovni okresu, ale aj kraja a Slovenska.

 

 

Profilácia školy                              

 

V školskom roku 2008/2009 bolo prioritou školy vypracovať a zaviesť do praxe nový školský zákon o výchove a vzdelávaní. 

Škola bude aj naďalej pokračovať v  tradícii športových tried na II. stupni, v každom ročníku je jedna trieda so zameraním na volejbal a futbal.

Škola sa dlhodobo zameriava na šport. Na II. stupni sú zriadené v každom ročníku  športové triedy, ktoré sú zamerané na volejbal (dievčatá) a futbal (chlapci). Na I. stupni je to športová príprava, ktorá sa realizuje v záujmových útvaroch. Od 2. ročníka sme  navyšili 1 hodinu TV zo ŠkVP. V tejto profilácií chceme i v budúcnosti pokračovať.

Vzhľadom k súčasným potrebám znalosti cudzích jazykov bude klásť škola dôraz na kvalitu a rozsah jazykového vyučovania. Na škole je jazykový variant ( AJ ) od 3. ročníka.  Od školského roka 2008/2009 sa začal vyučovať cudzí jazyk od 1. ročníka (anglický jazyk -  2 hodiny týždenne ). Budú podporované formy a metódy vyučovania, ktoré umožnia absolventom školy komunikáciu aspoň v jednom cudzom jazyku.

Ďalšia profilácia bude zameraná na zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov. Využitie hodín pre povinné vyučovanie informatiky a zavedením využitia výpočtovej techniky do všetkých predmetov, chce škola dokázať, aby všetci žiaci školy boli schopní využívať IKT k získavaniu informácií.

Vo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty bude škola vychovávať žiakov k zdravému životnému štýlu.

Okrem toho máme štyri oddelenia školského klubu, ktoré navštevujú žiaci v popoludňajších hodinách. Ostatní žiaci majú možnosť rozvíjať svoje záľuby a talenty v krúžkoch záujmovej činnosti.

Škola bude aj naďalej ponúkať široký výber mimoškolských aktivít a využitie voľného času žiakov v záujmových útvaroch podľa vlastného výberu a v CVČ.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria