Navigácia

Jazykové okienko

Slovenčina na slovíčko

2018/2019

január 2019

 

Bohemizmy v slovenčine

      Vplyv češtiny na slovenčinu možno pozorovať na viacerých úrovniach. Ide o súčasť našich dejín a našej kultúry. Z čias spoločného štátu nám zostalo v našom jazyku viac nesprávnych tvarov a bohemizmov, ktoré sa stávajú akýmisi neodbytnými parazitmi našej slovnej zásoby.

       Je čas pripomenúť si tie najfrekventovanejšie. A možno medzi nimi nájdete aj také, o ktorých spisovnosti ste vôbec nepochybovali.        

Hranolky              –                   Hranolčeky

Kľud                     –                   Pokoj

Blbec                     –                  Hlupák

Cop                        –                  Vrkoč

Kmín                      –                  Rasca

Kotník                    –                  Členok

Sada                       –                  Súprava

Rameno                 –                  Plece

Razítko                  –                  Pečiatka

Rohlík                    –                 Rožtek, rožok

Prádlo                    -                  Bielizeň

Pomazánka           –                  Nátierka

Vada                     –                  Chyba, porucha

 

december 2018

 

Môžeme používať výraz AHOJTE, ČAUTE ?

Túto podobu množného čísla pozdravu AHOJ, ČAU môžeme označiť ako hovorové

a ich použitie je vhodné iba v neformálnom jazykovom prejave.

 

Čo znamená slovo BITCOIN?

Ide o virtuálnu peňažnú menu, ktorá sa píše malým písmenom. Slovo BITCOIN sa skloňuje ako mužské neživotné podstatné meno  podľa vzoru dub a v I j. č. má tvar  

s bitcoinmi.

 

Môžeme písať slovo CHILLI ako ČILI?

Pôvodne španielske slovo chilli má v slovenčine zdomácnenú podobu čili ( štipľavé plody papriky kríčkovej alebo ostrá zmes korenín). Píšeme teda: má rád čili, príchuť čili, lyžička mletého čili, kuracie mäso s čili.....

 

november 2018

Užívateľ/používateľ

 – užívateľ je osoba, ktorá má niečo v užívaní (byt, pozemok...), ktorá užíva napríklad lieky, príjemný čas alebo svojich blízkych (Tieto prázdniny sme si ledva užili svoje deti.) Často je však toto slovo používané nesprávne, pretože ten, kto pracuje s nejakým prostriedkom, programom alebo internetom (používa ho!) je používateľ (užívateľ používateľ jazyka, užívateľ používateľ internetu, užívateľská používateľská príručka).

október 2018

Vieme rozlíšiť, kedy sú slová ráno a  večer podstatným menom a kedy

príslovkou?

 

Podľa kontextu, v akom sa tieto slová používajú, môžu byť:

- podstatným menom

Svitlo nové ráno. (Čo svitlo?)

Včerajší večer bol veľmi pochmúrny. (Čo bolo pochmúrne?)

 

- príslovkou

Ráno svietilo slnko, ale večer sa už ochladilo. (Kedy svietilo slnko a kedy sa

ochladilo?)

 

september 2018

Vo svojom príspevku sa dotknem troch najčastejších štylistických chýb, ktoré nerobia iba naši žiaci, ale občas sa s nimi stretneme aj v jazykovom prejave dospelých.

 1. Pani učiteľka, idem do zubára – správne: Pani učiteľka, idem k zubárovi.
 2. Je sem pani učiteľka? – správne: Je tu pani učiteľka?
 3. O dve dni ideme na výlet – správne: O dva dni ideme na výlet.  To znamená, že číslovku dve spájame s podstatnými menami ženského a stredného rodu, číslovku dva zasa s podstatnými menami mužského rodu, ktoré sú neživotné.

2017/2018

máj 2018

 

 

Večer a večera

Slovom  večer pomenúvame časť dňa od súmraku do noci. Toto podstatné meno mužského rodu je:

 v G j. č.   zakončené na – a   ( počas zimného večera)

 v L  j. č.   zakončené na – e   ( o peknom večere)

v N m. č. zakončené  na – y   (zimné večery)

 

Slovom večera pomenúvame  jedlo podávané večer. Toto podstatné meno ženského rodu je:

v G j. č.    zakončené na – e  (zostať bez večere)

v L j. č.     zakončené na – i   ( po dobrej večeri)

v N m. č.  zakončené na – e  ( zjedol dve večere)

 

Šípka – šípok, nie šípiek

Genitív množného čísla podstatných mien ženského rodu zakončených na slabiku

-ka, pred ktorou je ďalšia spoluhláska, tvorí sa vkladanou dvojhláskou  -ie

( tabuľa- tabuliek, tyčinka – tyčiniek, sponka – sponiek)

Ak však pred koncovou slabikou  -ka je slabika s dlhou samohláskou  alebo dvojhláskou, G m. č. sa tvorí s vkladanou samohláskou  -o.

Správne teda je šípka – šípok, zbierka – zbierok, šermiarka – šermiarok, zubárka – zubárok.

 

 

apríl 2018

 

Zameriame sa   na skloňovanie slovenských obcí patriacich do vzoru pekný (pri prídavných menách) a do vzorov žena a ulica (pri podstatných menách). Bude to teda akési porovnanie týchto 2, resp. 3 vzorov pri skloňovaní v určitých pádoch, najmä v G, D, a L. V poslednom čase ma zaujalo alebo, lepšie povedané, skôr zarazilo, ako aj v médiách, ktoré by pre nás mali byť akýmsi vzorom spisovného vyjadrovania, často moderátori či redaktori používajú nesprávny tvar pri skloňovaní slovenských obcí ako napr. Bukovina, Drietoma, Demjata, Divina, Tužina, Voľa, atď. Uvediem konkrétny príklad, ktorý som si mala možnosť vypočuť v jednom slovenskom rádiu, dokonca v spravodajskej relácii, kde moderátorka upozorňovala vodičov na zdržanie sa na hraničnom priechode v Drietomej! V tomto prípade nás často zvádza skloňovať dané obce tak, ako sa skloňujú podobné obce žen. rodu vzoru pekný – Ábelová, Babiná, Belá, Dubová, Dobšiná, Jasná, Zázrivá a pod. (teda v Ábelovej, Belej, Zázrivej…). Tieto obce sú však zakončené dlhým ,,á“, majú charakter prídavnych mien, teda sa skloňujú podľa vzoru pekný. Treba si však uvedomiť, že naproti tomu obce Drietoma, Bukovina, a pod. sa končia krátkym ,,a“, teda sú to podstatné mená a skloňujeme ich podľa vzoru žena, resp. ulica.

 

marec 2018

 

Kryštál a krištáľ - poznáte rozdiel?

Kryštál - je nerastný útvar so zákonitou vnútornou stavbou, jeho vlastnosti sa často  

              v bežnej reči prenášajú na označenie cukru, pri kryštálovom cukre  

              nejde teda o jeho lesk, ale o malé pravidelné zrniečka kryštálikov,

              - kryštalická soľ, kryštalické horniny.

Krištáľ - bezfarebný kameň,  celkom čistý, priehľadný,
            - brúsené
sklo,           

            - krištáľovo čistá voda, český krištáľ.

 

Ak si neviete zapamätať, aké i/y máte napísať, je tu malá pomôcka.

Ak sa v slove krištáľ nachádza mäkké - ľ, mäkké bude aj -i.

Ak nie, spolu s tvrdým -l napíšete aj tvrdé -y, teda kryštál.

február 2018

        Pri našej škole nedávno otvorili nový supermarket pod názvom BILLA. Pri skloňovaní tohto pôvodom cudzieho slova neraz počujeme vetu Ideme do Billej. Dané  podstatné meno teda  mnohých zvádza k tomu, že ho skloňujú ako prídavné meno. Nie je to však v poriadku, supermarket s týmto názvom skloňujeme ako podstatné meno podľa vzoru žena. A tak Ideme do BILLY.

január 2018

Kedy píšeme názvy ulíc s dlhým a kedy s krátkym a na konci?

Prídavné meno v názve ulice píšeme s dlhým á na konci vtedy, ak je utvorené z názvu veci, napr. Stromová ulica, Višňová ulica, Raketová ulica.

 

Ak je v názve ulice prídavné meno utvorené od mena osoby, prídavné meno píšeme s krátkym a  na konci, ako je to pri ostatných privlastňovacích prídavných menách typu otcova, napr. Baničova ulica, Hviezdoslavova ulica, Štúrova ulica, Zúbkova ulica.

 

december 2017

 

nepriehľadný – neprehľadný

Nepriehľadný označuje taký materiál, cez ktorý sa nedá vidieť, neprepúšťa svetlo (nepriehľadné sklo)

Neprehľadný má odlišný význam:

a) neposkytuje prehľad, chaotický, neusporiadaný ( neprehľadná križovatka)

b) veľký, rozsiahly, ohromný ( neprehľadný zástup)

 

zdravotný – zdravotnícky

Zdravotný súvisí so zdravím (zdravotný stav pacienta). Zdravotnícky zase so zdravotníctvom, zdravotníkmi, starostlivosťou o zdravie ( zdravotnícke stredisko)

 

teplota – horúčka

Nemôžeme dopredu povedať, že máme teplotu alebo horúčku.

Teplota je teplotný stav tela do 38°. Horúčka je teplotný stav tela nad 38°. Až po odmeraní teploty zistíme, či máme teplotu alebo horúčku.

 

november 2017

Určite ste už mali možnosť vidieť nejakú reklamu na prací prášok. Obyčajne je bielizeň vďaka nemu tak jemná a aj najšpinavšie kusy oblečenia sú zrazu tak zázračne čisté.

Asi už tušíte, že hovorím o nesprávnom používaní ukazovacieho zámena tak. Nesprávne používanie sa neudomácnilo iba v reklamách. Je rozšírené aj v bežnej komunikácii. Úloha v škole je tak ťažká, tričko tak coolové, učiteľ tak nudný. Žiaci tento tvar použijú v priebehu jedného dňa aj niekoľkokrát, preto vám dnes vysvetlím jeho správne používanie.

Ukazovacie zámeno „tak“ naozaj existuje, ale ide o tvar príslovkového ukazovacieho zámena, napr.: nevedel to tak dobre, u nás je to tak a pod. Okrem toho však máme aj ukazovacie zámená taký, taká, také. Tie okrem naznačovania vlastnosti alebo miery vyjadrujú aj rod označovaného a obyčajne stoja pred prídavným menom, napr.: taký dobrý chlapectaké milé dievča by som chcel, taká skvelá dovolenka. V tomto prípade je nesprávne použiť zámeno „tak“

október 2017

Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999.

Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

Preto nezabúdajme, že názvy svetových i medzinárodných dní  píšeme veľkým začiatočným písmenom.

september 2017

         V bežnom hovorovom styku, ale neraz aj v médiách počujeme spojenie tým pádom. Treba si však uvedomiť, že je to výraz prevzatý z češtiny, ktorý do spisovného prejavu nepatrí. Uvedené spojenie môžeme nahradiť  napríklad spojeniami  a tak, v dôsledku toho, a preto. Takže vetu Zaspal, tým pádom nestihol autobus správne upravíme Zaspal, a tak nestihol autobus.

                                                                                                      

Aký je rozdiel medzi slovami priesada a sadenica?

Slovom priesada označujeme mladú rastlinku ( kel, kapusta, paprika, paradajka) určenú na presadenie.

Slovom sadenica sa pomenúva mladý stromček (ovocný, okrasný, lesný) určený na sadenie.

Kedy používame slovo pomník a kedy pamätník?

Slovom pomník označujeme sochu znázorňujúcu  konkrétnu historickú osobnosť ( Štúr, Hviezdoslav). Pomníkom voláme aj náhrobný kameň. Slovom pamätník pomenúvame monument, umeleckú stavbu, ktorej dominujúcim znakom nie je socha konkrétnej historickej osobnosti, ale celý komplex stavby pripomína pamätnú udalosť a postavy v ňom dielo len umelecky dotvárajú.

Prečo pätoro hodiniek a nie päť hodiniek?

Ide o skupinovú číslovku, ktorá sa používa pri pomnožných podstatných menách ako hodinky, nožnice, nohavice a podobne.

Máme vravieť sedmokráska alebo sedmikráska ?

V spisovnom prejave máme používať sedmokráska. Výraz sedmikráska sa pociťuje ako zastaraný alebo nárečový.

 

Viete, že neraz používate vo svojom jazykovom prejave bohemizmy (slová prevzaté z češtiny alebo slová vytvorené pod jej vplyvom)? Pripomeňme si niektoré z nich.

bohemizmus

spisovný výraz

lehátko

ležadlo

špáratko

špáradlo

pomazánka

nátierka

varianta

variant

nevadí

neprekáža

prádlo

bielizeň

gulička

guľôčka

rohlík

rožok

 

Aby vo VIANOČNEJ  POŠTE už neboli pravopisné chyby, pozorne čítajte!

Viete, kedy píšeme Nový rok s veľkým N a kedy nový rok s malým n?

- Nový rok s veľkým N, ako názov sviatku, pomenúva 1. deň v roku – 1. január. Ak napíšeme veľké N, je to len jeden deň v roku.

Napr. Pôjdete aj teraz na Nový rok (na 1. deň v roku) na chalupu?

- nový rok s malým n , prídavné meno nový rok, označuje celý nový – nasledujúci rok, preto sa píše s malým n. V novoročných pozdravoch želáme všetko dobré do celého (nového) roku a spojenie nový rok píšeme s  malým začiatočným písmenom. Napr. Želáme Vám veselé Vianoce a šťastný nový rok (celý nový rok) 2017!

Viete, kedy píšeme Vy, Váš, Vám s veľkým písmenom a kedy vy, váš, vám s malým písmenom?

- Vy, Váš, Vám s veľkým V, 

píšeme na znak úcty v priamom písomnom styku (tzn. v korešpondencii – v liste aj  v e-maile).

1. pri vykaní, t. j. ak sa vzťahujú na individuálneho adresáta, ktorému vykáme,

napr. Vážený pán riaditeľ, odpovedáme na Váš list...; Vážená pani učiteľka, obraciame sa na Vás...),

2. aj vtedy, keď sa obraciame na kolektívneho adresáta, t. j. na viac osôb alebo na organizáciu   a  pod.,

napr.  Vážení kolegovia, pozývam Vás..., Vážená redakcia, posielam Vám príspevok na tému..., Milí žiaci, obraciame sa na Vás...).

-  vy, váš, vám s malým v,

píšeme v ostatných druhoch písomností,

napr. na rozličných diskusných fórach, v rozhovoroch uverejňovaných v tlači,...

      Želáme Vám šťastný a úspešný nový rok 2017.

 PK  SJL

Prvé literárne dielo písané na  území Slovenska Hovory k tebe  písal rímsky cisár  Marcus Aurelius Antonius v roku 172 pri rieke Hron.

Prvý slovenský román René mládenca príhody a skúsenosti napísal katolícky farár Jozef  Ignác Bajza.

Pieseň Nad  Tatrou sa blýska prvýkrát verejne spievali študenti v bratislavských uliciach  začiatkom marca 1844 pri demonštratívnom odchode  do Levoče.

Za najúspešnejšiu knihu slovenského autora sa považuje zbierka rozprávok  Pavla Dobšinského  Prostonárodné slovenské povesti. Prvýkrát vyšla v roku 1883 a dodnes vyšlo viac ako 1,5 mil. výtlačkov.

Za „najslávnejší“ rodný dom sa považuje  dom v Uhrovci, v ktorom sa v roku 1815 narodil l Ľudovít Štúr  a v roku 1921 sa v ňom narodil aj najvýznamnejší slovenský politik druhej polovice 20. storočia Alexander Dubček.

Prvé sídlo v abecede je obec Ábelová v okrese Lučenec. Posledné sídlo  má názov Župkov v okrese Žarnovica. Úplne posledný je názov lazu Žužňovo patriaceho Dobrej Nive  v okrese Zvolen.

 M. Pavlíková

Viete  že   najviac publikovateľnou a najpredávanejšou sa stala nepochybne Biblia. Kniha, ktorú ako prvú rozmnožovali skôr ako bola kníhtlač svojpomocne ručne, pracne aj niekoľko mesiacov. Americké hotely majú povinnú výbavu každej izby jeden výtlačok Biblie. Nájdete ich v šuplíku, alebo na každom stole. Biblia, ako zástupca náučnej literatúry, vychádza od počiatku kníhtlače v oveľa vyššom náklade.

Príslovku von použijeme vtedy, keď:

 1. hovoríme o smere zvnútra, resp. dovnútra, napr. deti idú von;
 2. hovoríme o odchode zo známeho prostredia, napr. ísť pracovať niekde von do zahraničia;
 3. hovoríme, že máme za sebou niečo nepríjemné (byť, dostať sa z niečoho von), napr. dostal sa von z dlhov; ale aj jedným uchom dnu, druhým von, vyjsť s pravdou von a pod.

Príslovku vonku použijeme vtedy, keď:

 1. hovoríme, že sa nachádzame na mieste mimo obydlia, napr. deti sa hrajú vonku,
 2. hovoríme o mieste mimo známeho prostredia, napr. byť služobne vonku (v zahraničí),
 3. hovoríme, že sme niečo prekonali, dostali sme sa z niečoho, napr. byť vonku z choroby.

A nakoniec !!!!!!!!!

Obezite dokáže predchádzať už jedno jablko denne. Ide najmä o šupku jablka, v ktorej sa nachádza kyselina ursolová a tá podporuje metabolizmus a dokáže spaľovať tuky i prebytočné kalórie. Kyselina ursolová sa rovnako nachádza v brusniciach, bazalke a levanduli.

Vedeli ste, že veľkú časť našej slovnej zásoby tvoria slová prevzaté z rôznych jazykov? Cudzie slová sa do nášho jazyka dostali pod vplyvom obchodu, remesiel, vzdelania a kultúry. A tu je zopár príkladov.

Z latinčiny sme prevzali slová: škola, ceruza, tabuľa, dom, tehla, kostol, olej ...

Z nemčiny: cieľ, cibuľa, cukor, farba, kuchyňa, múr, musieť, myš, papier, šunka, žemľa, minca, kamarát, šálka, kritizovať .....

Z rumunčiny: bača, bryndza, cap, fujara, koliba, salaš, vatra, žinčica ....

Z maďarčiny : čardáš, koč, beťár, vankúš, banovať, kynožiť .....

Z angličtiny : klub, tenis, futbal, gól, hokej, servis, stop, víkend, dres, tým, volejbal ....

V súčasnosti sú to slová:  chatovať, smskovať, mailovať, hardware, byť online, server .....

PK SJL

Ako sa vlastne volám?

S príchodom nového školského roka sa počet žiakov našej školy zvýšil o nových žiakov z niektorých okolitých obcí, kde boli zrušené ZŠ.

Poniektorí noví žiaci pochádzajú z dedín Turany nad Ondavou a Bžany. Pri utváraní obyvateľských mien od týchto obcí môžeme zaváhať, ako sa títo obyvatelia pomenúvajú. Správne tvary sú takéto: Ondavskoturanec/ Ondavskoturianka.  Pri druhej obci tvoríme obyvateľov takto: Bžanec/Bžianka. 

PK SJL 

Čo znamenajú slová  biatlon a triatlon ?

Slovom biatlon sa pomenúva v lyžiarstve kombinácia behu a streľby z pušky. Slovom triatlon  sa označuje kombinácia športových disciplín , ktorá pozostáva  z plávania – 1500 m( nie v bazéne),  z cyklistickej súťaže  na 105 km a maratónskeho behu na 42 195 m.

Čo je dyňa a čo melón­ ?

Slovom  dyňa, ktoré má svoj základ v praslovančine, pomenúva sa veľký zelený plod s červenou dužinou. Slovo melón má svoj pôvod v gréčtine a odtiaľ sa cez latinčinu, taliančinu a nemčinu dostal k nám. V spisovnom jazyku sa ním pomenúva väčší žltý až sivastý plod so žltou až pomarančovou dužinou. N a rozličných územiach Slovenska  sa však  slovom melón hovorovo označuje aj plod s červenou dužinou.

Ako sa volá nádoba, do ktorej sadíme kvety?

Bežné domáce názvy nádoby na sadenie kvetov súvisia so slovami kvet, kvetina sú kvetináč, kvetník. Ďalšie  názvy  črepník, črep pripomínajú súvislosť s materiálom, z ktorého sa kedysi vyrábali. Pomenovanie špeciálneho kvetníka misovitej podoby s veľkou plochou na výsadbu  je žardiniéra.

Možno zamieňať  slová  plastický a plastový?

Nie, nemôžeme ich  zamieňať, pretože z plastov sa vyrábajú výrobky, ktoré označujeme ako plastové. Tie výrobky, ktoré sú aj poddajné, formovateľné, voláme plastické.

Kupujeme sa desiaty alebo desiate?

Slovo desiata je podstatné meno ženského rodu, ktoré má formu iného slovného druhu. Toto slovo si zachovalo  pôvodné skloňovanie. Skloňujeme ho ako prídavné meno tvrdého zakončenia – dať niekomu z desiatej, predávať desiate. Kupujeme teda desiate, nie desiaty.

Lízanka alebo lízatko?

Obľúbený cukrík na paličke sa volá lízanka, nie lízatko.

 Príslovka  - treba

Je treba rozmotať zložitú situáciu.

Na väčšinu otázok nie je treba odpovedať.

Dnes je treba pracovať systematicky.

Strihať je treba primerane.

Príslovka treba má v uvedených príkladoch platnosť prítomného času. Tvar slovesa byť (je) stojí pri nej navyše, je zbytočný.

Správne sú teda tieto spojenia: treba rozmotať situáciu, netreba odpovedať,

       treba pracovať systematicky, strihať treba primerane.

Ale v minulom a budúcom čase sa príslovka treba uvádza so sponou (byť):

bolo/nebolo treba, bude/nebude treba.

Privlastňovacie zámená čí, čia, čie  

Koho je to kniha? Čia je to kniha? Ktorá z týchto otázok obsahuje jazykovú chybu?

Na vyjadrenie privlastňovania používame privlastňovacie zámená čí, čia, čie, ktoré   

nemajú rovnaký význam ako zámeno koho.

Preto sa po slovensky správne pýtame: Čia je to kniha? Čí dom?

                                                        Čie je to auto? S čou pomocou?

Aj v slovenských ľudových piesňach sa spieva: Čie sú to húsky na tej vode...

                                                                  Čie je to dievčatko na tom vŕšku...

(Genitívom zámena kto sa pýtame na osobu: Koho si videl? Koho chceš pozvať)

                                                                                                     Mgr. Nemcová

 

Povie sa správne napadlo mi alebo napadlo ma?

Viete o tom, že medzi týmito dvoma výrazmi je podstatný rozdiel?

Sloveso napadnúť má v spisovnej slovenčine dvojakú väzbu,  a to v závislosti od významu slovesa.

1. Vo význame „prísť na um, dostať nápad“ sa uplatňuje väzba s datívom, teda odporúčame používať napadlo mi:  napadla mi dobrá výhovorkanapadla mi úžasná myšlienkanapadol mi starý vtip.

2.    Vo význame „zaútočiť, prepadnúť“ sa uplatňuje väzba s akuzatívom, teda správne sa povie napadlo ma: napadol ma nepriateľnapadol ma pes, slovne ma napadol.

Zdieľať na Facebooku

Kto by povedal, že snáď najcharakteristickejšie slovo dnešnej doby, zdieľať  je nespisovné?

Podľa jazykovedcov ide o bohemizmus utvorený od slovesa sdílet. 

V slovenčine máme dostatok spisovných slov na to, aby sme mohli nahradiť nespisovné slová zdieľať, zdieľanie zdieľaný zodpovedajúcim spisovným ekvivalentom – oznamovať, dávať na vedomie, deliť sa, súhlasiť, vymieňať, znášať, zastávať a ďalšie.

                  Nepisovné                                                      spisovné                                                            

            zdieľať váš názor                             súhlasiť s vami,  mať rovnaký názor                                

            zdieľať informácie                                      vymieňať si informácie             

                zdieľať izbu                                                   deliť sa o izbu  

Skúste porozmýšľať, ktorý ekvivalent by mohol nahradiť to najznámejšie facebookové , ktoré už dávno zaplavilo celý internet?

 Mgr. Babjarčíková

Ako správne vykať?

Pri vykaní robí ľuďom najväčší problém použiť správny tvar slovesa.

Preto si zapamätajme, že správne vykáme vtedy, keď požívame  sloveso v množnom čísle.

- Pán Jáger, boli by ste taký láskavý a podpísali by ste sa mi?

(Nesprávne - bol by ste ..., podpísal by ste sa ....)

- Pani Piačeková, kedy ste sa vrátili  z dovolenky?

(Nesprávne - ste sa vrátila...)

Nezabúdajme však, že sa to nevzťahuje na prídavné meno alebo zámeno v prísudku.

- Pani učiteľka, prečo ste taká prísna?

Ako sa to správne povie?

V škole používame niektoré slová a slovné spojenia automaticky a vôbec si neuvedomujeme, že  častokrát sú to nespisovné výrazy. Uvedieme si aspoň zopár z nich.

Spisovné             nespisovné

    nie je                      neni

    pokoj                     kľud

o 5 minút            za 5 minút

písať perom     písať s perom

    lízanka                lízatko

  Mgr. Nemcová

 

Slovom snehuliak sa pomenúva figúra zo snehu, ktorá má znázorňovať živú osobu. V jednotnom čísle sa skloňuje ako životné podstatné meno mužského rodu podľa vzoru  chlap (postaviť snehuliaka). V množnom čísle  sa skloňuje podľa  vzoru  chlap alebo ako neživotné podstatné meno mužského rodu podľa vzoru dub. Napíšeme teda  veľkí snehuliaci  alebo veľké snehuliaky, postaviť snehuliakov  alebo  snehuliaky.

Kedy píšeme  Nový rok  a kedy  nový rok ?

Dvojslovné pomenovanie nový rok  píšeme  s veľkým alebo malým písmenom  takto:  

Nový rok  ( 1. január, sviatok prvého dňa v roku)

nový rok   ( celý práve prichádzajúci alebo rozbiehajúci sa rok: obdobie od 1. januára  do 31. decembra  vrátane)   

Odkiaľ máme slovo meluzína ?

Meluzína je slovo francúzskeho pôvodu. Podľa starofrancúzskej povesti, zapísanej začiatkom 13. storočia, bola Meluzína krásna, bohatá, ale zlou kliatbou postihnutá žena. Žila šťastne so svojím mužom a deťmi, ale raz týždenne sa premenila na morskú pannu, dopoly ženu, odpoly rybu, a vtedy ju nik nesmel zazrieť. Zvedavý manžel odhalil jej tajomstvo a morská žienka s nárekom zmizla. Motív plačúcej Meluzíny sa dostal aj k nám na Slovensko. Fičiaci zimný vietor  je vlastne  predstava nešťastnej ženy, ktorá s nárekom hľadá svoje opustené deti.

 Aký je pôvod slova  imelo?

Slovom imelo sa v spisovnej slovenčine pomenúva vždyzelený kríček, ktorý cudzopasí na stromoch a na ktorom pekne  vynikajú biele bobule plodov. Pre tieto vlastnosti je imelo obľúbenou vianočnou rastlinou. Na Slovensku  túto rastlinu ľud volá  rozlične – omel, omelo, jemalo, ímel, ímelia atď.  Takéto pomenovania ba sme našli aj v iných slovanských jazykoch  ( české jmelí, ruské omela, poľské jemiola).  Všetky tieto podoby sú si navzájom veľmi blízke, takže sa predpokladá ich spoločný praeurópsky pôvod.

Mgr. Pavlíková

 

Názov Aloe je zaužívaný, no možno vás prekvapí, že je nespisovný. Spisovný je názov Aloa, ide o liečivú rastlinu, ktorú môžete pestovať aj doma.

Chutný, výborný a sladký krémeš alebo krémovník? Správna odpoveď je  krémovník.

Ak sa chystáte so svojím psíkom na prechádzku, dáte mu vôdzku. Slovo vodítko je nespisovné.

Pokiaľ sa niekto volá Marek, tak rozprávame o Markovi. Ak by sme povedali o Marekovi, bolo by to nesprávne.

Mgr. Viera Cimbalová

 

V slovenčine používame mnoho rozličných pozdravov. Medzi klasické pozdravy pri stretnutí patria pozdravy dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer. V neskorých večerných hodinách najmä pred spaním si zaželáme dobrú noc. Rozšírené sú aj pozdravy cudzieho pôvodu ahoj, čau, ktoré používajú najmä dobre známi a priatelia medzi sebou. Pri rozlúčke sa pozdravíme dovidenia, a keď skončíme telefonický rozhovor, pozdravíme sa dopočutia. V súčasnosti často počujeme rozlúčkové pozdravy dovi a dopo. Ide o skrátené, deformované, slangové pozdravy, ktoré nie sú vhodné pri rozlúčke s osobami, s ktorými nie sme v blízkom vzťahu, a nepatria ani do verejných prejavov.

Mgr. Viera Cimbalová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria