Navigácia

Jazykové okienko

2021/2022

Štedrý večer a večeru už máme za sebou, ale zaujímavé je aj skloňovanie týchto slov.

Večer  - je podstatné meno mužského rodu neživotné a pomenúva časť dňa. Skloňujeme ho podľa vzoru dub, preto má v nominatíve a akuzatíve množného čísla príponu -y: letné večery v záhrade, V lokáli jednotného čísla má príponu -e:  vystúpiť na slávnostnom večere.

Večera - je podstatné meno ženského rodu a  pomenúva jedlo, ktoré sa podáva večer. Hoci je zakončené na -a, pred ktorým je obojaká spoluhláska, skloňuje sa podľa vzoru ulica (nie žena!), preto má v genitíve jednotného a v nominatíve a akuzatíve množného čísla príponu -e: z chutnej večere, podávali sa slávnostné  večere, zjesť dve večere a v datíve a lokáli jednotného čísla príponu -i: sadnúť si k večeri, pochutiť si na večeri.

 

Pracovná smena alebo pracovná zmena? Ktoré slovné spojenie je spisovné?

Správny výraz = pracovná zmena

Slovo zmena sa vo význame vymedzeného pracovného času pre pracovníka vždy píše s písmenom „z“ na začiatku slova

 Príklady

Nesprávne : Zajtra idem na nočnú smenu.

Správne: Zajtra idem na nočnú zmenu.

 

Nielen alebo nie len? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = nielen

Spojku nielen vždy píšeme spolu, pretože ide o jedno slovo.

 Príklady

Nesprávne : Na detskom ihrisku boli nie len preliezky, ale aj šmykľavka.

Správne: Na detskom ihrisku boli nielen preliezky, ale aj šmykľaka.

 

Bezo mňa alebo bezomňa? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = bezo mňa

Slovné spojenie bezo mňa sa píše vždy oddelene. Ide o spojenie predložky bez a osobného zámena ja.

Nesprávne: Bezomňa by ste na to neprišli.

Správne: Bezo mňa by ste na to neprišli.

 

Zadarmo alebo zdarma? Ktorý výraz je spisovný?

Príslovkové výrazy zadarmo a zdarmaoba spisovné. Oba vyjadrujú to isté, sú si navzájom synonymami, takže sa dajú v texte zameniť.

Napriek tomu sa častejšie používa výraz zadarmo, pretože slovo zdarma je príznačné pre administratívny štýl.

Príklady (obe správne)

V škole sme zadarmo dostali záložky do kníh.

Ponúkame vám inzerciu na tri týždne zdarma.

 

Nieje, neni alebo nie je? Ktorý výraz je spisovný?

 

Správny výraz = nie je.

Záporný tvar slovesa byť v prítomnom čase (nie som, nie si, nie je, nie sme, nie ste, nie sú) sa vždy píše oddelene. Nesprávnym tvarom slovesa byť je aj slovo neni, ktoré má český pôvod. V slovenčine je však považované za nespisovné.

 

Príklady

Nesprávne: Jano dnes nieje v škole. / Jano dnes neni v škole.

Správne: Jano dnes nie je v škole.

 

Rupsak alebo ruksak?

Slovo „rupsak” nie je spisovné, správny výraz je „ruksak”.

Príklady

Nesprávne: Včera som si v Auparku kúpil turistický rupsak.

Správne: Včera som si v Auparku kúpil turistický ruksak.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria