Navigácia

Výchovná poradkyňa

Testovanie T9/2021

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

Rozhodol, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční:

 • v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov: 

i. matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským,
ii. matematika a maďarský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,

 • v riadnom termíne 10. júna 2021 a v náhradnom termíne 25. júna 2021 z predmetov:

i. slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,
ii. ukrajinský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Viac informácií nájdete TU.

 

Testovanie 9 2021 (T9 2021)

RIADNY TERMÍN

 • 24. marec 2021 (streda) z predmetov matematika (MAT), slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL), 
 • 25. marec 2021 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL) a ukrajinský jazyk a literatúra (UJL). 

NÁHRADNÝ TERMÍN

 • 14. a 15. apríl 2021 (streda, štvrtok) v krajských mestách,
 • pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu,
 • prihlasovanie žiakov na náhradný termín uskutočníte prostredníctvom https://testovanie.iedu.sk/nahradny.aspx  do 26. marca 2021.

TESTOVANIE 

JE URČENÉ

všetkým žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

CIELE TESTOVANIA

 • získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania,
 • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
 • poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

 TESTOVANÉ PREDMETY

 • matematika,
 • slovenský jazyk a literatúra na všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským (VJM),
 • maďarský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra na školách s VJM,
 • ukrajinský jazyk a literatúra na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.

TESTOVANÉ UČIVO

 • zodpovedá obsahu vzdelávania a výkonovým štandardom testovaných predmetov deklarovaných v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe  pre nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy a v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom. 

Testy sú zároveň zostavené v súlade s:

 • Usmernením k obsahu vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28. 04. 2020:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-obsahu-a-organizacii-vzdelavania-ziakovzakladnych-skol-pocas-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania-v-skolach-vskolskom-roku-20192020-28-4-2020/

 • Dodatkom   č.             7             k             štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 a číslom 2015-5129/5980:2-10A0 s platnosťou od 1. 9. 2015 „Opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu dôsledkov mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na zosúladenie znenia štátnych vzdelávacích programov so znením školského zákona.“

https://www.minedu.sk/dodatok-c-7-k-svp-pre-zakladne-skoly/

 KOGNITÍVNE ÚROVNE 

SJL, MJL a SJSL

 • zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie,
 • porozumenie              –             interpretácia,    usudzovanie, porovnávanie, dedukcia,   vysvetľovanie, dokazovanie,
 • aplikácia  – použitie postupu na riešenie problému, implementácia,
 • analýza  – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie, hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie.

KOGNITÍVNE ÚROVNE

MAT

 • porozumenie  – konštruovanie významu na základe získaných informácií, 
 • aplikácia použitie postupu alebo štruktúry v rôznych situáciách,
 • analýza rozloženie na časti a určenie ich  vzájomného vzťahu, hodnotenie posúdenie podľa daných kritérií.

TYPY TESTOV

A OČAKÁVANÁ ÚSPEŠNOSŤ

testy relatívneho výkonu (rozlišujúce), tzv. NR testy, výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test, očakávaná priemerná úspešnosť žiakov 50 – 60 %.

POVOLENÉ POMÔCKY

kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.

NEPOVOLENÉ POMÔCKY

 mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

ELEKTRONICKÉ

ZASLANIE

VÝSLEDKOV

 • CVTI SR-ŠVS cez Proforient – 30. apríl 2021,
 • NÚCEM cez školské informačné systémy a elektronickou poštou: výsledkové listy žiakov a škôl – 14. máj 2021.

INFORMÁCIE 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9  

KONTAKTY

 • 02/68 260 310, 02/68 260 344
 • 0911 405 001, 0911 587 697
 • testovanie9@nucem.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria