Navigácia

AKTIVITY I. STUPEŇ

2017/2018

 

Hviezdoslavov Kubín 2018

Školské kolo

1.- 4. ročník

 

 

Poézia

 1. Kamila Lehocká (4.B)
 2. Adam Vidiščák   (3.A)
 3. Timea Korpoňová (3.C)

 

Cena poroty

           Sofia Olčáková (4.C)

 

Próza

 1. Petronela Luberdová (4.B)
 2. Izabela Balážová  (4.A)
 3. Samuel Burák (3.C)

 

Cena poroty

            Alica Dobošová (2.A)

 

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce na okresnom kole!

 

                                                    

                                                                             Mgr. Bronislava Buráková

 

 

Hygiena moja každodenná

Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili besedy, ktorá bola zameraná  na hygienu rúk. Túto besedu každoročne organizujeme v spolupráci s RÚVZ vo Svidníku. Aj tento rok k nám prišla pani Jana Ufnárová, ktorá deťom vysvetlila dôležitosť umývania a celkovej hygieny rúk. Ukázala žiakom ako si správne umývať ruky, a taktiež im porozprávala, kedy si musia ruky umývať. Vysvetlila im, že  keď sa  dostanú do kontaktu s baktériami, ľahko sa môžu nakaziť tým, že sa dotknú očí, nosa či úst. Správne umývanie rúk je základom obrany proti šíreniu rôznych infekcii v rodine, či v detskom kolektíve. Umývanie rúk je základný hygienický návyk, ktorý zvládne už každý žiak na základnej škole. Je to  aj najjednoduchší spôsob, ako zamedziť prenosu infekcií.

Žiaci boli prostredníctvom tejto besedy  informovaný o význame starostlivosti o čisté ruky ale aj starostlivosti o telo, a taktiež sa dozvedeli o tom  aké sú následky zanedbávania  hygieny.

                                                                                                               Žiaci a
triedne uč. 3.abc

Deň otvorených dverí

 

Stalo sa už tradíciou, že na ZŠ Mlynská sa každoročne konajú DNI OTVORENÝCH DVERÍ pre budúcich prváčikov a ich rodičov. Výnimkou nebol ani tento školský rok.

V dňoch 13. - 14. 3. 2018 navštívili našu školu predškoláci z MŠ A. Hlinku a MŠ Matice slovenskej. Škôlkari sa zahrali na školákov a štvrtáci ich sprevádzali svojimi triedami. Spoločne si zaspievali, zarecitovali, a taktiež si vytvorili vlastného jarného motýlika s logom našej školy. V rámci DOD si rodičia a budúci predškoláci prezreli priestory našej školy, triedy, odborné učebne, dielne, telocvičňu, jedáleň, knižnicu, CVČ, ŠKD.   Taktiež sa stretli a porozprávali učiteľkami  1. stupňa, ktoré im odpovedali na množstvo otázok.

Veríme, že tieto dni pomohli rodičom budúcich prváčikov rozhodnúť sa, do ktorej  ZŠ prihlásia svoje dieťa.

Budúci  prváci  nás  presvedčili, že detská  radosť  v ich očkách  a  spokojnosť   na   tvárach   rodičov je najväčším poďakovaním, aké nám mohli v tieto dni dať.
Ďakujeme za ich návštevu a tešíme sa na Slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční na našej škole 8.4.2018.

Matematika ako hra

Pojem gramotnosť  sa pred niekoľkými rokmi vysvetľoval ako schopnosť čítať a písať. S rýchlo meniacou sa spoločnosťou, zmenil sa aj pohľad na gramotnosť. Dnes stúpa  do popredia aj matematická gramotnosť. S matematikou sa stretávame dennodenne pri rozličných činnostiach v domácnosti, na ulici, v obchode, Úlohou učiteľa je pomáhať žiakom  pri rozvíjaní a používaní matematických pojmov, vedomostí prostredníctvom podnetného prostredia s využitím rozličných pomôcok a materiálov. Učiteľ ponúka žiakom rôzne príležitosti, aby mohli spoznávať, premýšľať, pochopiť, porozumieť veciam okolo seba. Matematické schopnosti si žiaci najlepšie rozvíjajú pri hre, ktorá je pre ne prirodzená a najobľúbenejšia činnosť. Hra im umožňuje získavať zrozumiteľné a zmysluplné poznatky, čo im umožňuje lepšie chápať okolitý svet. Tak to je aj v našej I.B triede, kde si matematickú gramotnosť žiaci vyskúšali tento krát v hre na OBCHOD. Žiaci si priniesli dokonca svoje obľúbené hračky, ktoré ponúkli do obchodu na predaj. Každý žiak si vyrobil eurá, ktorými platil  a  cenovku pre svoju hračku.Verím, že matematika bude naďalej pre žiakov hra. V závere chcem aj touto cestou poblahoželať svojim bývalým žiakom ku krásnym miestam v matematických súťažiach na druhom stupni, ktorí vzorne reprezentujú našu školu  –Daniele Luberdovej, Viktorovi Kmiťovi, Eduardovi Hájnikovi, samozrejme aj ostatným.

                                                                                                                B.Buráková tr. učiteľka I.B triedy

Žiaci I.A a II. A na návšteve mestskej knižnice

 

V utorok  6. 3. 2018 si žiaci prvého a druhého ročníka spestrili vyučovanie návštevou Mestskej knižnice v Stropkove. Privítala nás milá pani knihovníčka, ktorá si  pre nás pripravila čítanie z  knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Po prečítaní úryvku sme sa zapojili do plnenia zaujímavých hravých úloh. Porozprávala nám aj  o pravidlách správania sa v knižnici. Žiaci mohli zistiť, ako sa stať jej čitateľom a ako získať čitateľský preukaz. Na záver sme si poprezerali knihy v čitateľskom kútiku. Cieľom návštevy, pri ktorej sme si  pripomenuli Marec – mesiac knihy, bolo predovšetkým vzbudiť u detí pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu.

 

Tretiaci na výstave ilustrácií Zuzany Fuskovej

Dňa 7. 2. 2018 sa žiaci 3. a, 3. b, 3. c zúčastnili výstavy ilustrácií Zuzany Fuskovej z kníh Slovensko – krajina plná tajomstiev a besedy o knihách Prázdniny s Deduškom 1. a 2. so šéfredaktorkou vydavateľstva Class Košice Lenkou Šingovskou. Pani šéfredaktorka pútavým  spôsobom predstavila dve, bohato ilustrované publikácie so spoločným názvom Slovensko – krajina plná tajomstiev.

Publikácie prinášajú originálny spôsob, ako priblížiť detskému čitateľovi naše historické a kultúrne dedičstvo. Pútavý dej nabáda čitateľa odhaľovať tajomstvá Slovenska a spoznávať krásy tejto malebnej krajiny v srdci Európy. Dynamické príbehy osadené do súčasnosti ponúkajú zážitkové spoznávanie Slovenska, sprístupňujú známe legendy, čerpajú z miestnych zvykov a tradícií.

Triedne učiteľky 3. a, b, c

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria