Navigácia

 • Slávnostný zápis do prvého ročníka

 • Zber papiera

 • Fyzikálna olympiáda – 59. ročník - okresné kolo- ZŠ Mlynská Stropkov

        Dňa 16. marca 2018 ZŠ Mlynská zorganizovala okresné kolo Fyzikálnej olympiády - 59. ročník, kategória E – 9. ročník a F – 8. ročník za okres Stropkov. Do súťaže sa zapojili 4 školy : ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce a  ZŠ Konštantínova. Olympiádu slávnostne otvoril  riaditeľ ZŠ Mlynská Mgr. Peter Gombár,  za prítomnosti odbornej zamestnankyne školského úradu  Mgr. Márii Šmajdovej. Predsedom obvodnej komisie bola Mgr. Adriana Vašková- ZŠ Mlynská, členmi boli Ing. Adriana Šlechtová – ZŠ Konštantínova  a Mgr. Michal Blicha – ZŠ s MŠ Bukovce. Žiaci riešili 4  úlohy v časovom limite 4 hodiny.

   

  Vyhodnotenie: Kategória E: 1.miesto-   Sokol Samuel – ZŠ Konštantínova

                                                 2.miesto – Babinský Oliver – ZŠ s MŠ Bukovce

                                                 3.miesto – Ducárová Aneta – ZŠ Konštantínova

   

   

  Kategória F: 1. miesto – Harvilko Šimon – ZŠ s MŠ Bukovce

                       2.miesto –  Baluďanský Martin – ZŠ Konštantínova

                       3.miesto –  Šlechta Matúš – ZŠ Konštantínova

   

   Víťazi v jednotlivých kategóriách boli odmenení šekovými  poukážkami v hodnotách-14,-, 10,-, 6,- eur a diplomami. ZŠ Konštantínova sa zúčastní krajského kola  v Prešove. Víťazom okresného kola olympiády srdečne blahoželáme.

   

 • „Čo vieš o hviezdach 2018?“

  15.3.2018 sa v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku konalo obvodné kolo „Čo vieš o hviezdach?“. ZŠ Mlynskú 697/7, Stropkov reprezentoval žiak 6.b triedy Róbert Front. Tento žiak zastupoval  všetky základné  školy v Stropkove.

  Súťaž pozostávala zo 4. kôl a to  zo všeobecnej astronómie, spoznávania hviezd, spoznávania objektov na obrázkoch a tajničky. Žiaci  mali  vedomosti z histórie astronómie, Slnečnej sústavy, astronomických prístrojov, hviezd, galaxií, kozmonautiky, astronómoch, astronomických observatórií. Priebeh súťaže zabezpečoval Mgr. J. Sadiv. Náš žiak skončil na 1. mieste a postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude konať 24.4.2018 vo Hvezdárni a planetáriu Prešov. Blahoželáme.

 • Výsledková listina GALAXIÁDA- súťaž v programovaní školské kolo 1.

  Do ďalšieho kola postupujú žiaci s minimálnym počtom bodov 20.

 • Súťaž z programovania

  ZŠ Mlynská , Stropkov sa pridala ku slovenským základným školám, ktoré si chcú zmerať sily v programovaní.

  Organizátori súťaže, vzdelávacia spoločnosť Learn2Code a partneri, Nadácia Eset a Nadácia Orange, chcú hravou formou upriamiť pozornosť na dôležitosť základných programátorských zručnosti detí.

  Schopnosť prejsť hru so správnym algoritmom a naprogramovať počítačovú hru znamená pre žiaka to, že si zlepšuje  kritické myslenie. Aj keď sa z neho nestane IT odborník, zručnosti nadobudnuté v programovaní využije v práci a praktickom živote.

  GALAXIÁDA má 2. kategórie – 1. kategória PROGRAMOVANIE v GalaxyCodr – opravné kolo bude 24.4.2018, kde žiaci budú súťažiť v 10 programovacích úrovniach hry GalaxyCodr (musí byť správny algoritmus riešenia) priamo na škole. Do opravného  kola postupujú žiaci, ktorí mali minimálne 20 bodov. Do celoslovenského kola postupuje 20 najlepších, ktorí najrýchlejšie vyriešia jednotlivé úrovne.

  2. kategória TVORBA HIER v programoch SCRATCH, PYTHON, JAVASKRIPT – je súťaž v počítačových hrách  vytvorenými žiakom alebo tímom základných škôl. Žiaci môžu svoj program prihlásiť do 4.5.2018. Naši žiaci môžu programovať v jazyku Scratch.

  Ing. Anna Juhasová

 • Hygiena moja každodenná

  Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili besedy, ktorá bola zameraná  na hygienu rúk. Túto besedu každoročne organizujeme v spolupráci s RÚVZ vo Svidníku. Aj tento rok k nám prišla pani Jana Ufnárová, ktorá deťom vysvetlila dôležitosť umývania a celkovej hygieny rúk. Ukázala žiakom ako si správne umývať ruky, a taktiež im porozprávala, kedy si musia ruky umývať. Vysvetlila im, že  keď sa  dostanú do kontaktu s baktériami, ľahko sa môžu nakaziť tým, že sa dotknú očí, nosa či úst. Správne umývanie rúk je základom obrany proti šíreniu rôznych infekcií v rodine, či v detskom kolektíve. Umývanie rúk je základný hygienický návyk, ktorý zvládne už každý žiak na základnej škole. Je to  aj najjednoduchší spôsob ako zamedziť prenosu infekcií.

  Žiaci boli prostredníctvom tejto besedy  informovaní o význame starostlivosti o čisté ruky, ale aj starostlivosti o telo, a taktiež sa dozvedeli o tom,  aké sú následky zanedbávania  hygieny.

                                                                                                                 Žiaci a triedne uč. 3.abc

   

 • Deň otvorených dverí

  Stalo sa už tradíciou, že na ZŠ Mlynská sa každoročne konajú DNI OTVORENÝCH DVERÍ pre budúcich prváčikov a ich rodičov. Výnimkou nebol ani tento školský rok.

  V dňoch 13. - 14. 3. 2018 navštívili našu školu predškoláci z MŠ A. Hlinku a MŠ Matice slovenskej. Škôlkari sa zahrali na školákov a štvrtáci ich sprevádzali svojimi triedami. Spoločne si zaspievali, zarecitovali, a taktiež si vytvorili vlastného jarného motýlika s logom našej školy. V rámci DOD si rodičia a budúci predškoláci prezreli priestory našej školy, triedy, odborné učebne, dielne, telocvičňu, jedáleň, knižnicu, CVČ, ŠKD.   Taktiež sa stretli a porozprávali učiteľkami  1. stupňa, ktoré im odpovedali na množstvo otázok.

  Veríme, že tieto dni pomohli rodičom budúcich prváčikov rozhodnúť sa, do ktorej  ZŠ prihlásia svoje dieťa.

  Budúci  prváci  nás  presvedčili, že detská  radosť  v ich očkách  a  spokojnosť   na   tvárach   rodičov je najväčším poďakovaním, aké nám mohli v tieto dni dať.
   

  Ďakujeme za ich návštevu a tešíme sa na Slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční na našej škole 8.4.2018.

  Kolektív ZŠ Mlynská Stropkov

 • "Stredoveký Stropkov"

  Do galérie "Stredoveký Stropkov" boli pridané fotografie.

 • DOD - MŠ Matice Slovenskej na návšteve dňa 14.3.2018

  Do galérie DOD - MŠ Matice Slovenskej na návšteve dňa 14.3.2018 boli pridané fotografie.

 • DOD - MŠ A.Hlinku na návšteve dňa 13.3.2018

  Do galérie DOD - MŠ A.Hlinku 13.3.2018 boli pridané fotografie.

 • Ohliadnutie sa za KRAJSKÝM KOLOM TECHNICKEJ OLYMPIÁDY

  KK THDO sa konalo na UNIVERZITE PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, na fakulte techniky pod záštitou prof. PaedDr. Jozefa Pavelku, CSc.. Náš okres reprezentovali víťazi OKRESNÉHO KOLA THDO žiaci 9.B –T. Lechman a T. Zakovíčová. Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V prvom kole písal každý za seba vedomostný test z predmetu Technika. Body z testu sa obidvoch spočítali. Po premiestnení sa do dielni, prebiehalo druhé kolo a to výroba výrobku z dreva. Žiaci mali vyrobiť výrobok podľa fotografie, nemali žiadnu technickú dokumentáciu. Dostali fotografiu výrobku, kus dosky a náradie. Chceme pochváliť Lechmana a Zakovíčovu, že v tomto kole skončili na 1. mieste. Celkovo po spočítaní bodov za test a praktickú časť získali pekné 4. miesto BLAHOŽELÁME.

   

  Ing. A. Juhasová

 • Žiaci I.A a II. A na návšteve mestskej knižnice

  V utorok  6. 3. 2018 si žiaci prvého a druhého ročníka spestrili vyučovanie návštevou Mestskej knižnice v Stropkove. Privítala nás milá pani knihovníčka, ktorá si  pre nás pripravila čítanie z  knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Po prečítaní úryvku sme sa zapojili do plnenia zaujímavých hravých úloh. Porozprávala nám aj  o pravidlách správania sa v knižnici. Žiaci mohli zistiť, ako sa stať jej čitateľom a ako získať čitateľský preukaz. Na záver sme si poprezerali knihy v čitateľskom kútiku. Cieľom návštevy, pri ktorej sme si  pripomenuli Marec – mesiac knihy, bolo predovšetkým vzbudiť u detí pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu.

 • Matematika ako hra

  Pojem gramotnosť  sa pred niekoľkými rokmi vysvetľoval ako schopnosť čítať a písať. S rýchlo meniacou sa spoločnosťou, zmenil sa aj pohľad na gramotnosť. Dnes stúpa  do popredia aj matematická gramotnosť. S matematikou sa stretávame dennodenne pri rozličných činnostiach v domácnosti, na ulici, v obchode, škole.

  Úlohou učiteľa je pomáhať žiakom  pri rozvíjaní a používaní matematických pojmov, vedomostí prostredníctvom podnetného prostredia s využitím rozličných pomôcok a materiálov. Učiteľ ponúka žiakom rôzne príležitosti, aby mohli spoznávať, premýšľať, pochopiť, porozumieť veciam okolo seba. Matematické schopnosti si žiaci najlepšie rozvíjajú pri hre, ktorá je pre ne prirodzená a najobľúbenejšia činnosť. Hra im umožňuje získavať zrozumiteľné a zmysluplné poznatky, čo im umožňuje lepšie chápať okolitý svet. Tak to je aj v našej I.B triede, kde si matematickú gramotnosť žiaci vyskúšali tento krát v hre na OBCHOD. Žiaci si priniesli dokonca svoje obľúbené hračky, ktoré ponúkli do obchodu na predaj. Každý žiak si vyrobil eurá, ktorými platil  a  cenovku pre svoju hračku. Verím, že matematika bude naďalej pre žiakov hra.

   V závere chcem aj touto cestou poblahoželať svojim bývalým žiakom ku krásnym miestam v matematických súťažiach na druhom stupni, ktorí vzorne reprezentujú našu školu  –Daniele Luberdovej, Viktorovi Kmiťovi, Eduardovi Hájnikovi, samozrejme aj ostatným.

                                                                                                                  B.Buráková tr. učiteľka I.B triedy

 • KK Šaliansky Maťko

  21.2.2018 v priestoroch ZŠ Májové námestie v Prešove sa uskutočnilo krajské kolo 25. ročníka v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J.C. Hronského. Našu školu a okres reprezentoval Oliver Hurný, žiak 4.A, v 2. kategórii, v ktorej súťažilo 11 recitátorov z Prešovského kraja. V silnej konkurencii sa Oliver nestratil a svojím prednesom a povesťou Statočný mlynár z Holíča očaril porotu a získal Cenu poroty za sugestívny prejav. Pre Olivera to bola veľmi cenná skúsenosť, skvelý zážitok a obrovská motivácia ďalej na sebe pracovať. K tomuto úspechu mu srdečne blahoželáme.

                                                                                              Mgr. Lenka Bujdošová

 • Projekt "Mária Terézia"

  Mária Terézia bola panovníčkou Uhorska a urobila veľa významných zmien v školstve, súdnictve a v armáde. Aby si žiaci v 3. ročníku na hodine vlastivedy  lepšie osvojili vedomosti o Márii Terézii pripravili si o tejto významnej osobnosti množstvo informácií v podobe projektu.

                                                                                      Mgr. Tatiana Vojčíková 

 • ZÚ - Dielnička

  Dielničkári si vyskúšali ručné šitie  a oboznámili sa aj so šijacím strojom. Zhotovili si srdiečko a tvorivo si ho vyzdobili ručným šitím.

                                                                                 Mgr. Tatiana Vojčíková

 • Dejepisná olympiáda 10. ročník- okresné kolo - ZŠ Mlynská

        Dňa 15. 2. 2018 sa na ZŠ Mlynská uskutočnila  Dejepisná olympiáda – okresné kolo. Do súťaže sa zapojilo 6 škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Konštantínova, CZŠ sv. Petra a Pavla, Gymnázium Stropkov. Olympiádu slávnostne otvorila zástupkyňa riaditeľa školy ZŠ Mgr. Mariana Rusnáková, za prítomnosti odborného zamestnanca ŠÚ Stropkov – Mgr. Márie Šmajdovej. Predsedom obvodnej komisii bola Mgr. Mariana Rusnáková, členmi-  Mgr. Jarmila Fedoríková a Mgr. Andrea Gonosová. Okresného kola sa zúčastnili žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvých troch miestach. Súťaž pozostávala v riešení didaktických, monotematických testov. Každá čiastková správna odpoveď mala hodnotu jedného bodu. Časový limit pre vyriešenie úloh testu bol maximálne 90 minút. Test obsahoval 100 bodov. Úspešným riešiteľom bol žiak, ktorý dosiahol min. 60 bodov.

  Vyhodnotenie:

   Kategória F- 6. ročník: 1. miesto- Róbert Front – ZŠ Mlynská Stropkov

                                         2. miesto- Samuel Cichý – ZŠ Mlynská Stropkov

                                         3. miesto- Emma Olčáková – ZŠ Mlynská Stropkov

  Kategória E – 7. ročník: 1. miesto- Katarína Gramatová – ZŠ s MŠ Havaj

                                         2. miesto-  Diana Sitkaničová – ZŠ Konštantínova

                                         3. miesto-  Adam Pavlík – ZŠ s MŠ Havaj

  Kategória D – 8. ročník: 1. miesto- Klaudia Hanáková – ZŠ Mlynská Stropkov

                                          2. miesto- Alexandra Sidorjaková – CZŠ Stropkov

                                          3. miesto- Mária Smetanková – ZŠ Konštantínova

  Kategória C – 9. ročník: 1. miesto- Terézia Vageľová – ZŠ s MŠ Havaj

                                          2. miesto- Martin Derco – ZŠ Mlynská Stropkov

                                          3. miesto- Damián Didnianský – ZŠ Mlynská Stropkov

   Víťazi v jednotlivých kategóriách obdržali šekové poukážky v hodnotách-14,-, 10,- a  6,- eur a diplomy. Žiaci na prvých dvoch miestach v kategóriách C, D a E sa zúčastnia  krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 22.3.2018 v Prešove. Víťazom okresného kola a úspešným riešiteľom olympiády srdečne blahoželáme.

 • ZAHLASUJTE ZA NAŠU ŠKOLU

  https://www.alwayslikeagirl.sk/category/presovsky-kraj/

  Hlasuje sa každý deň do 31.3.2018

 • Deň otvorených dverí

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria