Navigácia

 • Zošity pre druhý ročník

  Pre druháčikov je potrebné zakúpiť tie zošity: 523,(513) - 3ks

                                                                    512 - 8ks

                                                                    520 - 2ks

  S pozdravom                                                         Mgr. Buráková

 • POZOR!POZOR! ZMENY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI. Dôležité oznamy pre stravníkov

   

     Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Mlynská v Stropkove, chce touto cestou oboznámiť zákonných zástupcov žiakov a stravníkov školskej jedálne o zmenách, ktoré platia už k augustu 2014. Strava sa bude uhrádzať na mesiac vopred, a to nasledovne:
  Trvalým príkazom ktorejkoľvek banky alebo poštovou poukážkou s pravidelnou sumou vždy k 10. dňu v mesiaci na číslo účtu: 1642122557/0200. Prvú platbu je nutné vykonať do 10.augusta 2014

   Postup pri platbe vkladom na účet:
  Jednotným trvalým príkazom na celý školský rok do 10. 5. 2015 (1. platba k 10. 8. 2014, posledná platba k 10. 5. 2015), najneskôr do 10. 8. 2014.
  Mesačne sumou: I.stupeň: 19,- eur

                                      II.stupeň: 21,- eur

                                     dospelí stravníci: 10,-eur

   

  - je potrebné uviesť meno, priezvisko a ročník žiaka, nie rodiča (zaktualizujte si údeje pre príjimateľa platby podľa hore uvedeného).

  - platbu je potrebné uskutočniť najneskôr do 10. dňa v mesiaci, mesiac vopred. Nakoľko prechádzame na čipové karty, softvér "zakáže" výdaj stravy, ak nebude platba včas odoslaná!
   

           Vedúca školskej jedálne: M. Cubjaková

   

 • 18. 9. 2014

  Do galérie Branné 7.A a 6.B boli pridané fotografie.

 • 18. 9. 2014

  Do galérie Cezpoľný beh boli pridané fotografie.

 • Školské kolo – cezpoľný beh – starší žiaci a staršie žiačky – 17.9.2014:

        Žiačky:

         .................

  1.miesto- Barbora Puháková

  2.miesto- Simona Tabišová

  3.miesto- Katarína Bodnárová

   

  Žiaci :

  .........

  1.miesto- Dominik Haško

  2.miesto- Dominik Gombár

  3.miesto – Ján Lipák

 • Letný školský tábor – ZŠ Mlynská- „ Mladý indián“

  Prázdniny – najkrajšie slovo v slovníku žiakov a učiteľov. Krásne dni plné slnka, hier, zábavy a oddychu sa snažia deti využiť naplno. Spolu s rodičmi cestujú na dovolenky, k starým rodičom, priateľom alebo využívajú možnosť pobytov v letných táboroch.

    ZŠ Mlynská Stropkov pripravila minulý týždeň v dňoch od 7.7.-11.7. 14 pre deti od 6 do 12 rokov letný školský tábor pod názvom „Mladý indián“ . Zúčastnilo sa ho 33 detí. Vedúcim  tábora bol Mgr. Viliam Mihok, animátorkami boli Mgr. Tatiana Vojčíková   a Bc. Viera Veselá. Bol pre nich pripravený bohatý program. Deti sa rozdelili do 3 indiánskych kmeňov – APAČI, INKOVIA a ČEROKI. Mali svoj znak  a bojový pokrik. Súťažili medzi sebou, získavali body v súťažiach, hrách, za správanie a za aktivitu pri jednotlivých činnostiach. Každý deň boli pre nich pripravené vychádzky do okolia Stropkova –pod Huru, pod vlek, okolo Bokše a pod. Boli aj na  vynovenom kúpalisku v Stropkove, kde sa najviac tešili novej šmýkalke. Nvštivili sme aj ZOO v meste. Po dobrom obede v reštaurácii TIMDŽI  oddychovali vo svojom táborisku. Tu maľovali, hrali rôzne spoločenské hry, súťažili, stavali indiánsky totém, stany, robili luky, šípy, amulety, hrali futbal, loptové hry,  P.C.-hry, bedminton a pod.

    Počasie bolo výborné, nálada tiež a tak záver tábora bol sladký a veselý. Každý účastník  dostal diplom za aktivitu, sladkosť a DVD- FOTO z tábora.

   

       + FOTO                 CVČ ZŠ Mlynská

 • 16. 9. 2014

  Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

 • PRINED – Projek Inkluzívnej Edukácie

  Naša škola sa zapojila do projektu Prined. Ako už z názvu vyplýva Národný PRojekt INkluzívnej EDukácie (PRINED)  má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v  MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť  predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva.     Prostredníctvom akceleračných programov zameraných na stimuláciu rómskych detí skvalitniť diagnostický proces v MŠ. Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ a ich vyškolením na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ.

  Projekt nadväzuje na prebiehajúce projekty Metodicko – Pedagogického Centra (MPC): Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK1) a Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2). Cieľom projektu PRINED je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie       v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska.  Inkluzívny model vzdelávania má za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť  tak ich sociálnu inklúziu. Podstatným prínosom projektu bude vytvorenie inkluzívnych tímov pozostávajúcich z pedagogických zamestnancov a odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, resp. sociálny pedagóg), ktorí  pri práci s deťmi nebudú pôsobiť len v školách, ale aj v teréne. PRINED rovnako ako jeho predchodcovia MRK1 a MRK2 výrazne prispieva k riešeniu zamestnanosti tým, že vytvára 250 nových pracovných miest na pozície pedagogický asistent, z čoho 200 pracovníkov bude pôsobiť na základných školách a ďalších 50 na materských školách.

  Významná je aj materiálna podpora, v rámci projektu školy získajú didaktický balíček  v hodnote do 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať  napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie ZŠ a MŠ pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov, krúžkov.

  Projekt je financovaný prevažne z eurofondov z operačného programu Vzdelávanie.       Náklady predstavujú takmer 16 miliónov. Potrvá do novembra 2015.

  Metodicko pedagogické centrum je ústredne riadenou organizáciou Ministerstvom školstva, výchovy,  vzdelávania a športu SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a  nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Metodicko -pedagogické centrum má tri  regionálne a šesť detašovaných pracovísk, pričom implementuje  viaceré Národné projekty v rámci  Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských  zdrojov www.mpc-edu.sk
   

 • Volejbalistky majsterky SR

  V stredu, 18. júna sme vycestovali do Trnavy na športovú olympiádu detí a mládeže KALOKAGATIA 2014, ktorá sa koná každý druhý rok.
  Naša cesta za víťazstvom však začala až nasledujúcim dňom. Dostali sme sa do skupiny B, kde sme bojovali o postup s Piešťanmi , Považskou Bystricou a Žilinou. Všetky zápasy sme....pokračovanie

 • 24. 6. 2014

  Do galérie Slávnostná akadémia boli pridané fotografie.

 • 16. 6. 2014

  Do galérie Jednota Cup OK boli pridané fotografie.

 • ZOZNAMY ŽIAKOV 5.ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015

  ZOZNAM   ŽIAKOV  5.A

  P.č.

  Meno a priezvisko žiaka

  Bydlisko

  1.

  Baníková Ema

  Vyšná Olšava

  2.

  Bujdošová Elena

  Stropkov - Bokša

  3.

  Danko Damián

  Stropkov - Sitník

  4.

  Nemcová Simona

  Stropkov - Sitník

  5.

  Slivková Nina

  Stropkov

  6.

  Vargová Barbora

  Stropkov

  7.

  Žiaková Soňa

  Stropkov - Bokša

  8.

  Miľo Dávid

   Breznica

  9.

  Medveďová Katarína

  Vyšná Olšava

  10.

  Cap Filip

  Kručov

  11.

  Berežný Maroš

  Breznička

  12.

  Slobodník Denis

   
  Stropkov

  13.

  Durkoš Patrik

  Stropkov - Sitník

  14.

  Kalausz Samuel Michal

  Stropkov

  15.

  Rákoš Martin

  Brusnica

  16.

  Demeterová Vanesa

  Vyšná Olšava

  17.

  Kasardová Andrea

  Vyšná Olšava

  18.

  Repášová Radovana

  Vyšná Olšava

  19.

  Kožička Marek

  Stropkov

  20.

  Horvát Ján

  Stropkov

  21.

  Moskaľová Sofia

  Breznica

  22.

  Hanáková Klaudia

  Stropkov

  23.

  Ličková Tamara

  Veľkrop

   

  • žiaci vyznačení inou farbou :

  SKUPINA 1 - JAZYKOVÝ VARIANT / rozšírené vyučovanie ANJ 5 hod. týždenne /

  ZOZNAM   ŽIAKOV  5.B

  P.č.

  Meno a priezvisko žiaka

  Bydlisko

  1.

  Gregová Katarína

  Stropkov

  2.

  Hicová Diana

  Stropkov

  3.

  Lipáková Tamara

  Stropkov

  4.

  Pukáčová Natália

  Stropkov

  5.

  Sekeľová Zuzana

  Vislava

  6.

  Škurlová Kristína

  Vislava

  7.

  Grecová Simona

  Nová Kelča

  8.

  Grec Ján

  Nová Kelča

  9.

  Konrád Kamil

  Stropkov

  10.

  Kovaľ Jerguš

  Stropkov

  11.

  Rusnák Damián

  Stropkov

  12.

  Čurila Rastislav 

  Stropkov

  13.

  Goroľová Viera

  Stropkov

  14.

  Deňová Marianna

  Veľkrop

  15.

  Bujdošová Barbora

  Nová Kelča

  16.

  Valentýna Elznerová

  Nižná Olšava

  17.

  Holoďáková Natália

  Nižná Olšava

  18.

  Peta Michal

  Vyšná Olšava

  19.

  Sivák Stanislav

  Vyšná Olšava

  20.

  Sivák Pavol

  Vyšná Olšava

  21.

  Melník Alex Ján

  Miňovce

  22.

  Gula Samuel

  Šandal

   

   

   

   

   

  • žiaci vyznačení inou farbou :

  SKUPINA 2 - JAZYKOVÝ VARIANT / rozšírené vyučovanie ANJ 5 hod. týždenne /

  ZOZNAM   ŽIAKOV  5.C

  ŠPORTOVÁ TRIEDA

  P.č.

  Meno a priezvisko žiaka

  Bydlisko

  1.

  Fečko Ján Šimon

  Mrázovce

  2.

  Gajdoš Marek

  Breznica

  3.

  Durkoš Štefan

  Stropkov - Sitník

  4.

  Homoľa Samuel

  Piskorovce

  5.

  Šatník Marek

  Piskorovce

  6.

  Vansáč Natanael

  Vyšná Olšava

  7.

  Les Matúš

  Tisinec

  8.

  Ferenc Lukáš

  Veľkrop

  9.

  Šujeta Eliáš

  Stropkov

  10.

  Jobko Brian

  Stropkov

  11.

  Čonka Ladislav

  Stropkov

  12.

  Šafránková Ema

  Stropkov

  13.

  Nemcová Nina

  Stropkov – Sitník

  14.

  Dovičáková Klára

  Stropkov

  15.

  Semancová Karin

  Miňovce

  16.

  Polivčáková Natália

  Stropkov

  17.

  Balážová Stela

  Stropkov

  18.

  Kizáková Klaudia

  Stropkov

  19.

  Hybeľová Rebeka

  Stropkov - Sitník

  20.

  Hašková Radka

  Stropkov

   

   

 • Žiačky ZŠ Mlynská, vicemajsterkami Slovenska v MIDI volejbale žiačok ZŠ

  Dňa 3.6.2014 sme sa v Trenčíne zúčastnili Majstrovstiev Slovenskej republiky v MIDI volejbale žiačok základných škôl za účastí Levíc, Bratislavy, Krupiny, Studienky a Prešova.

  Hralo sa systémom každý s každým. Prvý zápas s Levicami neskončil v náš prospech. Do druhého zápasu s Bratislavou sme však išli s nasadením, aj keď sme prvý set prehrali, v druhom sme zabojovali a tajbrejk sme dotiahli do víťazného konca. Nasledujúci zápas s Krupinou bol veľmi náročný preto, lebo v úvode naše súperky získali náskok. Neželaný stav 21:13 sme otočili v náš prospech a vyhrali sme 25:23. Menej náročný bol pre nás druhý set, lebo úvod sme už lepšie zvládli. Pri nástupe s Prešovom sme už boli dosť vyčerpané, pozbierali sme posledné sily a vyšlo to. Vyhrali sme. Táto výhra nás naštartovala do ďalšieho zápasu so Studienkou, nad ktorou sme zvíťazili s prehľadom, ale na výhru celého turnaja to však nestačilo.

  Konečné poradie: 1.Studienka

          2.Stropkov

           3.Prešov

           4.Levice

           5.Krupina

           6.Bratislava

  Našu školu reprezentovali žiačky: N. Špaková, N. Vasková, T. Rusnáková, J.Otrošinová, I.Široká, tréner Mgr.Milan Haľko.   

                      Jana Otrošinová

               Ivona Široká

     Nina Vaková

            Nikola Špaková

 • ZŠ MLYNSKÁ 5.MIESTO NA COCA-COLA ŠKOLSKÝ POHÁR MSR

  1. miesto Základná škola s MŠ K. Mahra Trnava
  2. miesto Základná škola Klačno Ružomberok
  3. miesto Základná škola Okružná Michalovce
  4. miesto Základná škola Tulipánová Nitra
  5. miesto Základná škola Mlynská Stropkov
  6. miesto Základná škola E. M. Šoltésovej Krupina
  7. miesto Základná škola L. Novomeského Trenčín
  8. miesto Základná škola Kalinčiakova

 • 5. 6. 2014

  Do galérie Meteroologia-1. rocniky-besedy boli pridané fotografie.

 • 5. 6. 2014

  Do galérie Školská športová olympiáda boli pridané fotografie.

 • 5. 6. 2014

  Do galérie Rétorika na našej škole boli pridané fotografie.

 • 29. 5. 2014

  Do galérie Návrat k LVVK boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  fax:+421547182071
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria