Navigácia

 • BIELA PASTELKA

  Dňa 24.9.2014 sa na našej škole ZŠ Mlynská uskutočnila dobrovoľná  finančná zbierka pre slabozrakých a nevidiacich ľudí pod názvom „ Biela pastelka“. Cieľom tejto zbierky bolo vyzbierať čo najviac financií pre nevidiacich. Táto akcia má dobrý ohlas medzi žiakmi našej školy a každá čiastka hoci aj tá najmenšia môže pomôcť týmto ľuďom.

   

   

    CVČ ZŠ Mlynská

 • 1. 10. 2014

  Do galérie Slalom na kol. korčuliach boli pridané fotografie.

 • 1. 10. 2014

  Do galérie BIELA PASTELKA boli pridané fotografie.

 • Medzinárodný deň jazykov

  VÁŽENÍ UČITELIA A MILÍ ŽIACI. VIDEO Z VAŠICH AKTIVÍT Z PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA JAZYKOV NA NAŠEJ ŠKOLE SI MÔŽETE POZRIEŤ NA NAŠEJ STRÁNKE.

  AK SI HO CHCETE ZHLIADNUŤ KLIKNITE TU. AK SA TI VIDEO PÁČI NEZABUDNI MU DAŤ "LIKE"

 • Ondavský pohár

 •                                                       

 • Žiačka Táňa Cichá na exkurzii v Cerne

  V minulom šk. r. mali žiaci  ZŠ na Mlynskej ul. v Stropkove úspechy aj na celoslovenských kolách. Spomenieme volejbal – dievčatá 1.m na MSR, futbal – chlapci 2. m na MSR, ale aj súťaže v rámci národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj zručnosti a prácu s talentami, do ktorého sa škola zapojila. Jednou z aktivít projektu bolo zapojenie  sa žiakov ZŠ na Mlynskej ulici  do pilotného ročníka Základoškolskej odbornej činnosti  v predmetoch technika a fyzika, cieľom ktorej bola praktická činnosť žiakov,  napísanie záverečnej práce  a prezentovanie výsledkov práce a činnosti na celoslovenskom kole ZOČ v Starej Ľubovni dňa 25.4. 2014. Žiačka Tatiana Cichá  svojou prezentáciou s názvom témy NÁVRH NA RIEŠENIE DOPRAVNEJ SITUÁCIE V MESTE STROPKOV  obsadila 1. miesto  a zároveň získala aj osobitnú cenu - zahraničnú exkurziu s prednáškou do vedeckého centra vo švajčiarskom CERNe.

  Exkurzia sa uskutočnila 14. – 16. septembra 2014, ktorej sa zúčastnila už stredoškoláčka Táňa Cichá spolu s vyučujúcou fyziky na ZŠ Mlynskej Mgr. Vaškovou. Pôvodne mala ísť Ing. Juhasová, ktorá žiačku na celoslovenské kolo pripravovala, ale pre zdravotné dôvody sa zúčastniť nemohla.

  Cestu autobusom, pobyt vo Švajčiarsku a exkurziu v CERNe zabezpečil ŠIOV ( Štátny inštitút odborného vzdelávania). Exkurzie sa zúčastnili najúspešnejší žiaci odborných súťaži v rámci projektu. Cestou do CERNu sme sa zastavili v interaktívnom vedeckom centre pre žiakov Technorama vo Winterthure, v ktorom sme si mohli vyskúšať pokusy a skúmať javy z rôznych oblasti fyziky, matematiky či chémie. Nasledujúci deň bol venovaný návšteve CERNu.

  CERN - európska organizácia pre jadrový výskum sa nachádza na švajčiarsko-francúzskej hranici v blízkosti Ženevy . Nachádza sa tu najväčšie laboratórium časticovej fyziky a fyziky vysokých energii vo svete, realizuje výskum v oblasti štruktúry hmoty a časticovej fyziky. CERN vznikla 29. septembra 1954 dohodou dvanástich členských štátov. Slovensko je členským štátom od roku 1993. Hlavnou funkciou CERNu je prevádzka časticových urýchľovačov a ďalšej infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti fyziky vysokých energií. CERN je známa aj ako miesto vzniku siete World Wide Web (www).V CERNe pracuje aj 15 špičkových fyzikov zo Slovenska. Jedným z nich je pán Valúch, ktorý nás  veľmi pútavou a zaujímavou  prednáškou oboznámil o činnosti CERNu. Základom sú urýchľovače častíc, v ktorých sa častice (protóny) urýchľujú na takmer rýchlosť svetla. Najväčším urýchľovačom je tzv.  LHC (veľký hadrónový urýchľovač), ktorý má kruhový tvar, dĺžku 27 km a nachádza sa 140 m pod zemou. Za veľmi prísnych bezpečnostných pravidiel sme mali možnosť ísť do podzemia tohto urýchľovača.

  Po skončení exkurzie sme navštívili krásne mesto Ženeva s viacerými historickými budovami, zaujímavé boli kvetinové hodiny, gejzír Jet Déau – 140 m striekajúca fontána v ženevskom prístave. Cestou domov sme sa zastavili v hlavnom meste Bern, ktorý je známy aj tým, že tu pôsobil Albert Einstein.  

  Táto exkurzia bola veľmi pútavá a dala všetkým zúčastneným mnoho zážitkov a nových poznatkov.

  T. Cichá, Mgr. A. Vašková

 • 25. 9. 2014

  Do galérie Aktivita-uchaľák-ŠKD boli pridané fotografie.

 • Účelové cvičenie

  V piatok sa počasie postaralo o to, aby sme čas strávený vonku využili naplno. Po nenáročnej prechádzke sme sa usadili na bokšanskom ihrisku, kde sa nám naši triedni učitelia postarali o zaujímavý športový program. Súboj medzi triedami 5. a, 5. b, 5. c prebiehal s plným nasadením všetkých žiakov. V troch súťažných disciplínach (hod nervom, švihadlo, skok do diaľky) sa na krásnom 3. mieste umiestnila 5. b. Prvé miesto si s lyžičkou v ruke  vybojovala 5. a. Striebro si domov odniesla 5. c. Každý športový výkon bol ocenený sladkou dobrotou.

  Poďakovanie za príjemne strávený deň patrí: Mgr. Bezecnej, Mgr. Nemcovej, Mgr. Hurnej, Mgr. Alexíkovi.

 • 25. 9. 2014

  Do galérie Branné cvičenie 5.roč. boli pridané fotografie.

 • 18. 9. 2014

  Do galérie Branné 7.A a 6.B boli pridané fotografie.

 • 18. 9. 2014

  Do galérie Cezpoľný beh boli pridané fotografie.

 • Školské kolo – cezpoľný beh – starší žiaci a staršie žiačky – 17.9.2014:

        Žiačky:

         .................

  1.miesto- Barbora Puháková

  2.miesto- Simona Tabišová

  3.miesto- Katarína Bodnárová

   

  Žiaci :

  .........

  1.miesto- Dominik Haško

  2.miesto- Dominik Gombár

  3.miesto – Ján Lipák

 • Letný školský tábor – ZŠ Mlynská- „ Mladý indián“

  Prázdniny – najkrajšie slovo v slovníku žiakov a učiteľov. Krásne dni plné slnka, hier, zábavy a oddychu sa snažia deti využiť naplno. Spolu s rodičmi cestujú na dovolenky, k starým rodičom, priateľom alebo využívajú možnosť pobytov v letných táboroch.

    ZŠ Mlynská Stropkov pripravila minulý týždeň v dňoch od 7.7.-11.7. 14 pre deti od 6 do 12 rokov letný školský tábor pod názvom „Mladý indián“ . Zúčastnilo sa ho 33 detí. Vedúcim  tábora bol Mgr. Viliam Mihok, animátorkami boli Mgr. Tatiana Vojčíková   a Bc. Viera Veselá. Bol pre nich pripravený bohatý program. Deti sa rozdelili do 3 indiánskych kmeňov – APAČI, INKOVIA a ČEROKI. Mali svoj znak  a bojový pokrik. Súťažili medzi sebou, získavali body v súťažiach, hrách, za správanie a za aktivitu pri jednotlivých činnostiach. Každý deň boli pre nich pripravené vychádzky do okolia Stropkova –pod Huru, pod vlek, okolo Bokše a pod. Boli aj na  vynovenom kúpalisku v Stropkove, kde sa najviac tešili novej šmýkalke. Nvštivili sme aj ZOO v meste. Po dobrom obede v reštaurácii TIMDŽI  oddychovali vo svojom táborisku. Tu maľovali, hrali rôzne spoločenské hry, súťažili, stavali indiánsky totém, stany, robili luky, šípy, amulety, hrali futbal, loptové hry,  P.C.-hry, bedminton a pod.

    Počasie bolo výborné, nálada tiež a tak záver tábora bol sladký a veselý. Každý účastník  dostal diplom za aktivitu, sladkosť a DVD- FOTO z tábora.

   

       + FOTO                 CVČ ZŠ Mlynská

 • 16. 9. 2014

  Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

 • PRINED – Projek Inkluzívnej Edukácie

  Naša škola sa zapojila do projektu Prined. Ako už z názvu vyplýva Národný PRojekt INkluzívnej EDukácie (PRINED)  má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v  MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť  predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva.     Prostredníctvom akceleračných programov zameraných na stimuláciu rómskych detí skvalitniť diagnostický proces v MŠ. Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ a ich vyškolením na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ.

  Projekt nadväzuje na prebiehajúce projekty Metodicko – Pedagogického Centra (MPC): Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK1) a Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2). Cieľom projektu PRINED je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie       v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska.  Inkluzívny model vzdelávania má za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť  tak ich sociálnu inklúziu. Podstatným prínosom projektu bude vytvorenie inkluzívnych tímov pozostávajúcich z pedagogických zamestnancov a odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, resp. sociálny pedagóg), ktorí  pri práci s deťmi nebudú pôsobiť len v školách, ale aj v teréne. PRINED rovnako ako jeho predchodcovia MRK1 a MRK2 výrazne prispieva k riešeniu zamestnanosti tým, že vytvára 250 nových pracovných miest na pozície pedagogický asistent, z čoho 200 pracovníkov bude pôsobiť na základných školách a ďalších 50 na materských školách.

  Významná je aj materiálna podpora, v rámci projektu školy získajú didaktický balíček  v hodnote do 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať  napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie ZŠ a MŠ pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov, krúžkov.

  Projekt je financovaný prevažne z eurofondov z operačného programu Vzdelávanie.       Náklady predstavujú takmer 16 miliónov. Potrvá do novembra 2015.

  Metodicko pedagogické centrum je ústredne riadenou organizáciou Ministerstvom školstva, výchovy,  vzdelávania a športu SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a  nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Metodicko -pedagogické centrum má tri  regionálne a šesť detašovaných pracovísk, pričom implementuje  viaceré Národné projekty v rámci  Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských  zdrojov www.mpc-edu.sk
   

 • Zošity pre druhý ročník

  Pre druháčikov je potrebné zakúpiť tie zošity: 523,(513) - 3ks

                                                                    512 - 8ks

                                                                    520 - 2ks

  S pozdravom                                                         Mgr. Buráková

 • POZOR!POZOR! ZMENY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI. Dôležité oznamy pre stravníkov

   

     Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Mlynská v Stropkove, chce touto cestou oboznámiť zákonných zástupcov žiakov a stravníkov školskej jedálne o zmenách, ktoré platia už k augustu 2014. Strava sa bude uhrádzať na mesiac vopred, a to nasledovne:
  Trvalým príkazom ktorejkoľvek banky alebo poštovou poukážkou s pravidelnou sumou vždy k 10. dňu v mesiaci na číslo účtu: 1642122557/0200. Prvú platbu je nutné vykonať do 10.augusta 2014

   Postup pri platbe vkladom na účet:
  Jednotným trvalým príkazom na celý školský rok do 10. 5. 2015 (1. platba k 10. 8. 2014, posledná platba k 10. 5. 2015), najneskôr do 10. 8. 2014.
  Mesačne sumou: I.stupeň: 19,- eur

                                      II.stupeň: 21,- eur

                                     dospelí stravníci: 10,-eur

   

  - je potrebné uviesť meno, priezvisko a ročník žiaka, nie rodiča (zaktualizujte si údeje pre príjimateľa platby podľa hore uvedeného).

  - platbu je potrebné uskutočniť najneskôr do 10. dňa v mesiaci, mesiac vopred. Nakoľko prechádzame na čipové karty, softvér "zakáže" výdaj stravy, ak nebude platba včas odoslaná!
   

           Vedúca školskej jedálne: M. Cubjaková

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov
  Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov
 • tel.:+421547422202
  fax:+421547182071
  jedáleň:+421547422913

Fotogaléria